Spring til indhold

Hvem gør hvad?


Hvem gør hvad?

Ressort-kontor / -ministerium

Traktatsektionen

1.  Rådgivning om proceduren for traktatindgåelse

 

X

2.  Kontakt til landsstyrerne for Færøerne og Grønland mhp. om de skal være omfattet af traktaten

X

 

3.  Oversættelser til dansk af traktattekster

X

 

4.  Udarbejdelse (på engelsk eller andet fremmedsprog) af tekstudkast til forbehold, erklæringer mv. til brug for fuldmagt, godkendelse eller ratifikation samt elektronisk kopi heraf

X

 

5.  Færdiggørelse af tekstudkast, jf. pkt. 4

 

X

6.  Underretning af berørte repræsentation om kommende fuldmagt mv.

X

 

7.  Fremskaffelse af fotokopi af "certified true copy" af engelsk(fortrinsvis) traktattekst

X
(fortrinsvis UM-ressortkontor)

 

8.  Udfærdigelse af fuldmagt / akkrediteringsskrivelse / godkendelsesskrivelse / ratifikationsinstrument

 

X

9.  Deponering af godkendelsesskrivelse / ratifikationsinstrument hos depositaren / via repræsentationen

 

X

10. Underretning af ressortkontor / ministerium, når deponering har fundet sted

 

X

11. Statusunderretning af parter i traktater, hvor Danmark (dvs. UM) er depositar

X

(kun UM-        ressortkontor)

 

12. Evt. udarbejdelse af tekst til UM's hjemmeside / pressemeddelelse

X

(afgøres ad hoc)

 

13. Anmodning om bekendtgørelse i Lovtidende C, når traktaten er trådt i kraft

X

 

14. Bekendtgørelse af traktaten i Lovtidende C

 

X

15. Ajourføring af Lex Dania og Retsinformation

 

X

16. Kundgørelse på Færøerne og i Grønland

 

X

(Statsministeriet varetager Grønland)

17. Underretning af ressortkontor/-ministerium om bekendtgørelsens optagelse i www.lovtidende.dk

 

X

18. Fremsendelse af underskrevet original af bekendtgørelsen til opbevaring i Traktat-samlingen, DOK

 

X

19. Registrering af traktaten i De Forenede Nationer

 

X

Kontakt

Traktatsektionen
E-mail: traktat@um.dk