Spring til indhold

Vejledning i anvendelse af EU's frihandelsaftaler

EU-kommissionen forhandler frihandelsaftaler mellem EU og lande uden for EU. Læs her vejledning i, hvordan aftalerne skal anvendes.

 

EU-kommissionen forhandler frihandelsaftaler mellem EU og lande uden for EU. Er du i tvivl om, hvordan du og dine kunder bruger EU’s frihandelsaftaler til at spare toldomkostninger, så læs vejledningen for virksomheder om anvendelse af EU’s frihandelsaftaler, som du finder her: 

Sådan bruger du EU's frihandelsaftaler og sparer toldomkostninger (PDF Kopi)

How to use EU free trade agreements and save duty costs (PDF Copy)

 

 

EU har indgået frihandelsaftaler med ca. 60 lande uden for EU. Nogle af disse lande er vigtige eksport- og importmarkeder for danske virksomheder, bl.a. Mexico, Norge, Schweiz, Sydkorea og Tyrkiet. EU er desuden ved at forhandle frihandelsaftaler med endnu vigtigere markeder såsom USA og Japan. EU’s frihandelsaftaler betyder, at told på varer enten er helt fjernet eller væsentlig nedsat. Men en dansk virksomhed slipper ikke automatisk for at betale told, når virksomheden eksporterer varer til eller importerer varer fra et land, som EU har indgået en frihandelsaftale med. Nogle få betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå de told-fordele, som frihandelsaftalerne indebærer. Og det kan betale sig, for der kan spares rigtig mange penge i toldudgifter. 

Det er vigtigt at huske, at anvendelse af EU’s frihandelsaftaler ikke kan overlades til speditøren.

 

Nedenstående eksempel viser, hvor meget told på en pumpe en dansk virksomhed skal betale, hvis virksomheden enten benytter sig af EU’s frihandelsaftaler med Mexico, Sydkorea og Schweiz eller ikke:

 

MFN (Most Favoured Nation) told (den normale toldsats)

EU frihandelsaftale toldsats

Mexico

15%

0%

Sydkorea

8%

1,3%

Schweiz

16 CHF/100 kg

0

 

Betingelser for at anvende EU’s frihandelsaftaler med lande uden for EU

Nedenstående 4 betingelser skal alle være opfyldt for at opnå, at modtagerlandet ikke opkræver normal toldafgift:

1. Varerne skal være omfattet af EU frihandelsaftalen. Normalt er langt de fleste varer omfattet af EU’s nyere frihandelsaftaler.

2. Varerne skal have oprindelse i EU eller aftalelandet, dvs. hovedparten af varen skal være produceret i EU eller i det land, som EU har en frihandelsaftale med (betegnet aftalelandet).

3. Varerne skal være ledsaget af dokumentation for oprindelsen.

4. Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftalelandet. De kan dog føres i transit gennem tredjelande eller under visse betingelser oplagres i tredjelande under toldkontrol.

 

Vedr. betingelse 1: Er varerne omfattet af frihandelsaftalen?

EU’s frihandelsaftaler giver mulighed for at eksportere eller importere langt de fleste varer toldfrit eller til en lavere told end normalt. Den konkrete toldsats varierer fra aftale til aftale.

Man kan bruge EU’s ’Market Access Database’ til at slå en vare op og se, om virksomhedens vare er omfattet af en bestemt EU-aftale. For at slå en vare op i databasen kræver det, at man kender varens varekode. Varekoden (også betegnet HS nummeret) er det samme nummer, som virksomheden skal anvende i forbindelse med udfyldelsen af eksport- eller importangivelsen.

Hvis man ikke kender varens HS nummer, kan man henvende sig til SKAT og få hjælp hermed (se SKAT’s kontaktoplysninger sidst i denne vejledning). Alternativt kan man bruge tariferings-værktøjet eVita

Overordnet information om EU’s enkelte frihandelsaftaler kan findes på denne hjemmeside, hvor man blot indtaster navnet på det pågældende aftaleland, som virksomheden handler med.

Vedr. betingelse 2: Hvornår har en vare oprindelse i EU eller aftalelandet?

Der er to måder, som en vare kan leve op til kravet om oprindelse på:

1. Enten er varen fuldt ud fremstillet i EU eller i aftalelandet. Det kan f.eks. være kød fra dyr, som er opdrættet i EU.

2. Eller varen er tilstrækkeligt forarbejdet i EU eller i aftalelandet. Kravene herfor findes normalt i en såkaldt procesliste i et bilag til frihandelsaftalen. I bilaget er HS numrene opført sammen med de krav, der er for at opnå oprindelse. Du kan få hjælp til at afgøre et produkts oprindelsesstatus i henhold til en EU frihandelsaftale hos SKAT.

Varen er som hovedregel tilstrækkeligt forarbejdet, hvis den opfylder ét af følgende tre kriterier i proceslisterne i EU frihandelsaftalerne: 

  •  Færdigvaren tildeles et andet firecifret HS nummer efter bearbejdningen.
  • Færdigvaren opfylder et værdikriterium. Det gør den, hvis værdien af varen tilført i EU eller aftalelandet er over en bestemt procentsats af færdigvarens salgspris fra virksomheden. F.eks. at mindst 80 % af en T-shirts værdi stammer fra EU. Procentsatserne kan findes i proceslisterne.
  • Færdigvaren opfylder et teknisk kriterium. Det gør den, hvis varen opfylder kravene til bearbejdning af de materialer, der er blevet brugt til at fremstille varen.

Det hører også med i billedet, at EU’s frihandelsaftaler tillader såkaldt kumulation. Det vil f.eks. sige, at en producent i Danmark kan benytte en vis procentdel materialer fra aftalelandet, som om materialerne havde oprindelse i Danmark/EU.

Vedr. betingelse 3: Dokumentation for oprindelse i EU eller aftalelandet

Fremgangsmåden er relativ simpel, hvis varerne har en værdi under 6.000 EUR. Her tillader de fleste EU frihandelsaftaler, at eksportører selv kan udstede en såkaldt fakturaerklæring. I disse tilfælde tilføjer eksportøren blot fakturaen en sætning om, at eksportøren hermed erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i Danmark/EU eller i aftalelandet.

Hvis varerne har en værdi over 6.000 EUR, er fremgangsmåden mht. dokumentation anderledes. I disse tilfælde kan eksportøren enten vælge at få udstedt et oprindelsesbevis for de konkrete varer hos toldmyndighederne, hver gang varer over denne værdi eksporteres. I Danmark sker det ved at henvende sig til SKAT.

Alternativt kan virksomheden vælge at ansøge toldmyndighederne om at blive godkendt eksportør, dvs. at få tilladelse til selv at udstede oprindelsesbeviser. I Danmark sker det ved at udfylde SKAT’s blanket nr. 19.055, som kan findes på www.skat.dk. Når eksportøren har denne tilladelse, har eksportøren lov til – uanset sendingens værdi og uden SKAT’s medvirken – at udstede oprindelsesdokumentation i form af en fakturaerklæring. Eksportøren indsætter således det autorisationsnummer, som er modtaget fra SKAT, i fakturaerklæringen. Dermed ved toldmyndighederne i modtagerlandet, at varerne skal fortoldes i henhold til frihandelsaftalen med EU.

Ansøgning om godkendelse som eksportør sendes til: toldekspedition.padborg@skat.dk (eller per post til Toldekspedition, Padborg, Toldbodvej 8, 6330 Padborg).

Vedr. betingelse 4: Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftalelandet

Hovedkravet er, at varen skal fragtes direkte mellem EU og det land, som EU har indgået en frihandelsaftale med – f.eks. på et gennemgående fragtbrev.

Hvis omladning eller oplagring undervejs er nødvendig, kan modtagerlandets myndigheder forlange dokumentation fra transitlandenes myndigheder for, at visse betingelser er overholdt. Er der udstedt nyt fragtbrev undervejs, skal en såkaldt omladeerklæring (non-manipulation certificate) indeholde følgende oplysninger:

- En nøjagtig beskrivelse af varerne

- Datoen for varernes losning og lastning

- Navnene på de anvendte skibe mv.

- Omstændighederne, hvorunder varerne har været oplagret i det pågældende land.

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan det alligevel godt lade sig gøre, at modtagerlandets myndigheder ikke opkræver normal toldafgift.

 

Flere informationer

Ovenstående vejledning er af generel karakter og tager ikke højde for en række undtagelser og nærmere bestemmelser.

For mere præcise informationer henvises der til SKAT (www.skat.dk), Udenrigsministeriet (http://um.dk/da/udenrigspolitik/handelspolitik/bilaterale-frihandelsaftaler/) og EU Kommissionens handelspolitiske enhed, DG Trade (http://ec.europa.eu/trade/).

Du kan læse den fulde beskrivelse af reglerne om toldpræference (dvs. reduceret toldbetaling ved at benytte en af EU’s frihandelsaftaler) i afsnit F.A.26 om Præferentiel Oprindelse i SKAT’s juridiske vejledning, som du finder på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2060405&chk=211712

 

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til ansøgningen om at blive godkendt eksportør eller til toldregler i det hele taget, er du velkommen til at kontakte SKATs Toldvejledning på telefon 72 22 12 12 eller logge ind via NemID på SKAT’s hjemmeside og rette skriftlig henvendelse til SKAT.

Udenrigsministeriet kan også tilbyde hjælp med at besvare spørgsmål om, hvordan en dansk eksportvirksomhed kan benytte en af EU’s frihandelsaftaler. Kontakt: Eksport-teknisk rådgivning: eksportteknik@um.dk, eller Handelspolitisk Kontor: hpa@um.dk.


KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk