Spring til indhold

CSR og ansvarlig forretning

CSR, virksomheders og organisationers samfundsansvar, er et fænomen i hastig udvikling.

Indtil vedtagelsen af den nye internationale ISO 26000-standard i 2010 og FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder i 2011 definerede EU-Kommissionen CSR som virksomhedernes integration af sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. 

I Kommissionens CSR-strategi fra oktober 2012 defineres CSR i stedet som en virksomheds/organisations ansvar for den måde, som den påvirker samfund, interessenter og miljø på i sine forretningsaktiviteter. Hermed forstås også menneskerettigheder og miljø i virksomhedens værdikæde, ikke mindst hos dens leverandører.

Grundlæggende handler Udenrigsministeriets arbejde om at hjælpe dansk erhvervsliv med at drive en ansvarlig forretning inden for eksport, sourcing og øvrig erhvervsmæssig aktivitet i udlandet.

På det eksport- og handelspolitiske område arbejder Udenrigsministeriet med CSR på både virksomhedsniveauet og det industri-/branchemæssige niveau. Det samme gælder inden for udviklingsbistanden.

Set fra den enkelte virksomheds synspunkt er opgaven fortsat at integrere CSR i sin forretningsstrategi, ikke mindst i forhold til risikostyring og forretningsudvikling. De danske ambassader søger på forskellig vis at bistå danske virksomheder og lokale samarbejdspartnere i dette arbejde på det pågældende marked.

 

 Med den nye bredere forståelse af CSR er der i stigende grad kommet politisk interesse for  f, hvilke sociale og miljømæssige standarder og praksis der gælder for forretningsaktiviteter i den enkelte branche og internationale værdikæde. Lever standarder og praksis op til de grundlæggende normer om beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø og nej til korruption, eller er de i strid med dem? Hvis det første er tilfældet, giver det god mening at udnytte den mulige konkurrencefordel, der ligger i disse høje standarder. Er der derimod større menneskerettigheds- og miljørisici i branchens forretningsmodel, er det både fra branchens og samfundets side værd at overveje, hvorledes man kan få løftet standarderne.

Såvel på det industri-/branchemæssige niveau som inden for arbejdet med EU’s frihandelsaftaler med tredjelande fokuserer CSR-arbejdet på at få sikret en tilfredsstillende beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø og rammer for erhvervslivet, der baserer sig på gennemsigtighed og respekt for gældende lovgivning, således at risikoen for korruption formindskes mindst muligt.

Fra dansk side deltager man aktivt i arbejdet i EU for at gøre kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i Unionens frihandelsaftaler så effektive og indholdsrige som muligt, og man tager initiativer sammen med ligesindede EU-medlemslande for at fremme de sociale og miljømæssige standarder og praksis i industrier som f.eks. beklædnings- og tekstilindustrien på globalt niveau.

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35