Spring til indhold

Handel og udvikling

Åbenhed for international handel, investeringer og udveksling af ideer er én af grundstenene for økonomisk vækst og udvikling.

Handel og udvikling

Danmark prioriterer et tæt samspil mellem udviklings- og handelspolitik i forbindelse med fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Gevinsterne ved handelsliberalisering opstår ikke automatisk.

Derfor arbejder Danmark for, at den handelsrelaterede bistand og markedsadgang spiller tæt sammen. Kun ved at sikre dette har de fattigste lande en mulighed for at opnå den fulde gevinst ved friere handel.

Handelsrelateret bistand

Danmark har oparbejdet en internationalt respekteret styrkeposition inden for handel og udvikling gennem bilaterale og multilaterale indsatser. Den danske handelsrelaterede bistand understøtter og supplerer de gavnlige effekter af et frit og åbent handelssystem.

Det har til hensigt at øge udviklingslandenes konkurrenceevne og differentiering af deres eksportbase gennem det bilaterale samarbejde, som bl.a. omfatter indsatser indenfor erhvervsudvikling, landbrug, finansiering og infrastruktur, samt direkte involvering af den private sektor og civilsamfundet i udviklingsindsatsen.

Et vigtigt element i den danske indsats er at sikre, at udviklingslandene lokalt besidder den nødvendige kompetence til på sigt at kunne varetage egne interesser. Derfor yder Danmark støtte til kapacitetsopbygning på handelsområdet med fokus på de mindst udviklede landes kapacitet til at indgå i og udnytte handelspolitikken samt deres handelsrelaterede økonomiske og institutionelle infrastruktur.

Doha udviklingsrunden i WTO

Den aktuelle WTO-forhandlingsrunde om øget frihandel indledtes i 2001 og er døbt "Doha-udviklingsrunden". I 2005 blev der opnået enighed om en udviklingspakke, hvilket bl.a. indebærer, at udviklingslandene skal have særlig og differentieret behandling på en række konkrete områder.

Doha-runden er stadigt ikke afsluttet, men der blev opnået enighed om en pakke af udvalgte emner fra runden i december 2013. Et af emnerne vedrører nemmere import og eksport gennem mindre bureaukrati, og aftalen giver udviklingslandene mulighed for i høj grad selv at fastsætte, hvor hurtigt de vil implementere den.

Forhandlingerne om de øvrige emner i ”Doha-udviklingsrunden” fortsætter. Danmark arbejder for en afslutning af forhandlingerne med resultater, der fremmer de mindst udviklede landes interesser.

Toldpræferencer og økonomiske partnerskabsaftaler

Med ændringerne i det globale økonomiske billede er behovet for at målrette indsatsen og arbejdet med udviklingslandene blevet større:

  1. Der er en risiko for, at de allerfattigste lande i stigende grad sættes udenfor de handelspolitiske forhandlinger i takt med, at forhandlingerne flyttes til det bilaterale spor.
  2. Der er i flere udviklingslande en markant økonomisk vækst og øget samhandel. Det gælder også i flere afrikanske lande, selvom det sker fra et lavt niveau.

På denne baggrund støtter Danmark, at EU har øget differentieringen mellem grupper af udviklingslande og sat større fokus på de fattigste lande.

Dette er f.eks. afspejlet i EU’s reviderede Generelle Præferenceordning (GSP), der siden januar 2014 ikke har omfattet de rigere udviklingslande, som f.eks. Brasilien og Malaysia. De mindst udviklede lande har derimod told-og kvotefri adgang for ’alt-undtagen-våben’ (Everything But Arms – EBA).

Mellem udviklingslandene i Afrika, Vestindien og i Stillehavet (AVS) og EU forhandles der om de såkaldte økonomiske partnerskabsaftaler (EPA).

EPA’erne handler ikke om markedsadgang alene. Aftalerne kobler friere handel med et bredere partnerskab om udvikling, regional integration og institutionsopbygning.

Den tætte sammenhæng mellem udvikling og handel er vigtig for, at de fattigste lande kan opnå den fulde gevinst ved handelsliberalisering og øget integration i den globale økonomi. Danmark arbejder for, at der indgås udviklingsvenlige, fleksible og WTO-medholdige EPA’er.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk