Spring til indhold

OSCE's institutioner og feltmissioner

OSCE har 56 deltagerstater: Alle landene i Europa samt USA og Canada og de fem centralasiatiske lande. OSCE er ikke en traditionel international organisation, idet den ikke hviler på et traktatmæssigt grundlag. I stedet arbejder den på basis af de politiske beslutninger, som deltagerlandene kan blive enige om ved konsensus. Når OSCE eksempelvis opererer i de deltagende stater, sker det på baggrund af de pågældende staters accept.

Besluttende organer

OSCE’s øverste besluttende organ er topmøderne mellem OSCE-staternes stats- og regeringschefer. Det seneste topmøde blev afholdt i december 2010 i Astana, Kasakhstan. I de år, hvor der ikke holdes topmøder, mødes OSCE’s udenrigsministre i OSCE’s ministerråd.

I perioderne imellem topmøder og ministerrådsmøder ligger OSCE’s beslutningskompetence i det Permanente Råd i Wien. Her mødes OSCE-landenes ambassadører til forhandlinger under ledelse af formandskabslandet for OSCE.

Formandskabet

I organisationens daglige arbejde er det ofte OSCE-formandskabet, der sætter dagsordenen og har hovedansvaret for organisationens politiske virke. OSCE’s formandskab roterer imellem deltagerstaterne, der varetager posten for ét år ad gangen. Den 1. januar 2012 overtog Irland formandskabet fra Litauen, og i 2013 er det Ukraines tur, efterfulgt af Schweiz i 2014 og Serbien i 2015.

Generalsekretær og sekretariat

OSCE’s generalsekretær bistår formandskabet med organisatoriske og politiske spørgsmål. OSCE’s nuværende generalsekretær, ambassadør Lamberto Zannier fra Italien har besiddet posten siden juli 2011.

OSCE’s sekretariat i Wien har til opgave at støtte formandskabet og deltagerstaterne. Det ledes af generalsekretæren. En særlig del af sekretariatet, Konfliktforebyggelsescenteret, har ansvaret for OSCE’s missioner. Sekretariatet har desuden enheder, der bl.a. beskæftiger sig med terrorbekæmpelse, politirelaterede opgaver, OSCE’s økonomiske og miljømæssige dimension, menneskehandel og ligestilling.

OSCE’s Parlamentariske Forsamling

OSCE’s Parlamentariske Forsamling består af parlamentsmedlemmer fra OSCE’s deltagerstater. De mødes to gange årligt for at debattere aktuelle politiske emner.. Den Parlamentariske Forsamling spiller blandt andet en stor rolle inden for valgobservation. Sekretariatet for den Parlamentariske Forsamling ligger i København. For en oversigt over de danske parlamentarikere se her.

OSCE-institutioner

Under OSCE hører en række vigtige institutioner.

For at styrke arbejdet med at overholde OSCE’s forpligtelser på menneskerettighedsområdet har OSCE et særligt Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) i Warszawa. ODIHR bistår de deltagende stater med demokratisering og fremme af respekten for menneskerettigheder. Et centralt område er ODIHR’s overvågning af valg og assistance til deltagerstaterne i den forbindelse. ODIHR gennemfører herudover projekter inden for menneskerettigheder og demokratiseringsområdet i bred forstand. Janez Lenarcic (Slovenien), har været chef for ODIHR siden 2008.

Højkommissæren for Nationale Mindretal skal fremme overholdelsen af OSCE-forpligtelserne vedrørende nationale mindretal. Højkommissæren skal foretage tidlig varsling, dvs. reagere på etniske spændinger eller andre mindretalsproblemer, der kan udvikle sig til en konflikt. Højkommissæren har sit eget sekretariat med sæde i Haag. Hvervet har siden juni 2007 været varetaget af nordmanden Knut Vollebaek.

OSCE har desuden en Repræsentant for Frie Medier. Repræsentantens opgave er at overvåge udviklingen på medieområdet i OSCE-regionen og advare om krænkelser af mediefriheden. Repræsentanten samarbejder med og yder bistand til OSCE’s deltagende stater for at fremme en fri og uafhængig presse. Den nuværende Repræsentant for Frie Medier, Dunja Mijatovic (Bosnien-Herzegovina) blev udnævnt i marts 2010. Kontoret ligger i Wien.

15 feltmissioner

OSCE arbejder gennem sin tilstedeværelse i felten for at fremme respekten for OSCE-forpligtelserne og fredelig konfliktløsning. OSCE har især en markant profil på det Vestlige Balkan, men yder også en stor indsats i bl.a. Kaukasus og Centralasien:
Vestlige Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo.

Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Øvrige SNG: Ukraine, Moldova, Armenien og Aserbaidjan. 

Missionernes opgaver kan være af vidt forskellig art:

I områder med risiko for voldelige sammenstød består OSCE-missionens opgave bl.a. i at søge at standse kamphandlingerne og få en politisk forhandlingsproces i gang.  
En del af OSCE’s missioner er engageret i genopbygning efter en konflikt.

Her består opgaverne i at forhindre en genopblussen og sikre en fredelig og stabil udvikling, herunder ved demokratiserings-indsatser og støtte til valghandlinger. Det sker rent praktisk i form af rådgivning, ekspertbistand og projekter i tæt samarbejde med værtslandet. OSCE’s opgaver i Kosovo eller Bosnien-Herzegovina er gode eksempler. 

Mandaterne for missionerne er generelt rettet mod at hjælpe til at integrere de pågældende deltagende stater i OSCE’s værdifællesskab. Det sker gennem projekter og rådgivning vedr. nødvendige reformer. Nogle missioner gennemfører projekter i deres værtslande inden for menneskerettighedsområdet, bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet eller menneskehandel, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse.

Missionerne er bemandet med ubevæbnet personel, der dels er stillet til rådighed af forskellige OSCE-stater, dels rekrutteres lokalt. Lederen af en OSCE-mission har et mandat, vedtaget af OSCE-landene med konsensus, og han/hun modtager instruktioner fra OSCE-formandskabet. Missionerne udarbejder løbende rapporter til alle deltagerstater om gennemførelsen af deres mandat, herunder situationen i værtslandet.

OSCE’s arbejde i felten fungerer i et tæt samspil med andre internationale organisationer som FN, EU, NATO og Europarådet. OSCE’s styrke i dette samarbejde er organisationens og deltagerstaternes forpligtelser vedrørende demokrati, valg, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse samt OSCE’s brede medlemskreds.

Danmark støtter aktivt OSCE’s feltmissioner, idet konfliktforebyggelse, krisestyring og genopbygning er vigtige prioriteter i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Udover den politiske støtte udsender Danmark bl.a. eksperter til OSCE’s missioner og yder finansiel støtte til udvalgte projekter. 

 

Danmarks Mission ved OSCE, IAEA og CTBTO
Führichgasse 6, 3. sal
A-1010 Wien
Østrig


Tlf.: +43 (1) 512 02 32
Fax: +43 (1) 512 23 86

E-Mail: viedel@um.dk 

Web: www.missionwien.um.dk