Spring til indhold

Danmark i Latinamerika

Latinamerika har de seneste 20 år set en betydelig udvikling og er i dag overvejende demokratisk. Mange lande i Latinamerika har sideløbende oplevet en historisk høj økonomisk vækst, som har ført til, at omkring 80 millioner mennesker i de seneste ti år er løftet ud af fattigdom og ind i middelklassen. Som følge af denne udvikling skifter Danmarks fokus fra at være udviklings/bistandsorienteret til en bredspektret tilgang baseret på økonomisk diplomati med fokus på jobskabelse og bæredygtig produktion samt grønnere energiløsninger.

På linje med regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati fra maj 2014, hvor der bl.a. satses på vækstmarkeder og myndighedssamarbejde, øges det danske fokus på Latinamerika, som set ved ambassadeåbningen i Bogotá, Colombia i 2014 og udsendelsen af vækstrådgivere til hhv. Brasilien, Mexico og Colombia fra 2015.

I Latinamerika er der en voksende vilje til at fremme bæredygtig udvikling, og de danske eksportmuligheder til Latinamerika inden for bl.a. grøn teknologi og energi- og miljøhåndtering er stigende. Den økonomiske vækst og de udfordringer, som væksten også har medført, giver ny interesse for den nordiske samfundsmodel og for myndighedssamarbejde, herunder for danske løsninger inden for bl.a. infrastruktur, sundhed og design.

Danske virksomheder har ligeledes i stigende grad øje for mulighederne i Latinamerika, og eksporten til regionen er generelt stigende. De små og mellemstore danske virksomheder har dog fortsat behov for støtte til at manøvrere i de latinamerikanske lande. Dansk erhvervsliv har generelt udvist stor interesse i at få åbnet nye markeder i for eksempel Colombia og Peru. Begge dele kræver dansk tilstedeværelse i regionen, som også kan medvirke til at fremme latinamerikanske investeringer i Danmark. Tættere politisk dialog og et højt aktivitetsniveau, blandt andet i form af ind- og udgående besøg til regionen, er ligeledes vigtige i indsatsen for at sikre Danmark øgede markedsandele.

Danmark  har gennem sit bistandsarbejde i Latinamerika medvirket til at fremme en positiv udvikling for også de fattigste, og til at styrke rettigheder i bred forstand for underprivilegerede grupper, herunder oprindelige folk. Udviklingssamarbejdet i Latinamerika er under udfasning.

Latinamerika har fortsat store udfordringer med hensyn til bl.a. ulighed og retssikkerhed. Særligt i Mellemamerika volder rettighedsområdet (herunder overgreb og straffrihed) fortsat problemer. Det er samtidig fortsat en udfordring for oprindelige folk og andre sårbare befolkningsgrupper at få del i den positive samfundsudvikling.

Danmark skal fortsat arbejde for en demokratisk, inkluderende og bæredygtig udvikling, der medvirker til at mindske fattigdom og fremme menneskerettighederne. Øget regionalt samarbejde er et led heri, hvorfor Danmark også fortsat yder støtte til den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og i juli 2015 blev optaget som observatør i den frihandelsorienterede Stillehavsalliance.

 

Latinamerika - nye vækstmarkeder, nye globale aktører

Latinamerika omfatter en række nye vækstlande med en voksende middelklasse, stigende købekraft og åbenhed over for nye handels- og investeringspartnere. Flere af landene har opretholdt relativt høje væksttal trods den internationale finanskrise - det tegner til at kunne blive Latinamerikas årti.

Brasilien er verdens 7. største økonomi ifølge Verdensbanken, og Mexico forventes at være blandt verdens ti største økonomier inden for de næste ti år. Begge lande er dækket af danske vækstmarkedsstrategier. Brasilien, Mexico og Argentina er G20-lande. Frihandelsorienterede Colombia og Peru oplever i disse år relativt høje vækstrater. Særligt de store latinamerikanske lande har fået en øget tyngde på den globale scene, og der er et ønske hos mange lande i regionen om et styrket politisk samarbejde med europæiske lande, herunder Danmark.

Der er stort potentiale for strategiske partnerskaber og allianceopbygning med latinamerikanske lande på en række områder. Det skyldes blandt andet Latinamerikas og Europas fælles historie, som har medvirket til et udstrakt værdifællesskab og giver et godt afsæt for samarbejde, både politisk, kommercielt og kulturelt. Latinamerikas demokratisering og økonomiske reformer har bragt regionen tættere på Danmark og EU.  Dette åbner for muligheder for et tæt samarbejde baseret på det grundlæggende værdifællesskab om respekten for demokrati og menneskerettigheder, samt på områder, som har særlig vægt for Danmark, f.eks. grøn vækst og bæredygtig udvikling.

Den nye ledelse af kontoret for Asien, Latinamerika og Oceanien (ALO) mødtes med GRULAC-ambassadører og diplomater i det danske udenrigsministerium den 1. september 2015.  
 

'Billede fra møde'

Kontakt

Kontor for Asien, Latinamerika og Oceanien (ALO)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: alo@um.dk 
Tlf: (+45) 33 92 09 53
Fax: (+45) 33 92 07 48

 

 

 

REPRÆSENTATIONER

Danmark er fra januar 2015 repræsenteret med seks ambassader i Latinamerika: