Spring til indhold

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 

Det nordiske samarbejde er regionalt baseret og hviler på en egen geografisk, historisk og kulturel samhørighed. Samarbejdet omfatter de nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøerne, Grønland og Åland.

Det formelle  - eller institutionaliserede - nordiske samarbejde finder sted inden for rammerne af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Nordisk Råd er parlamentarikernes samarbejdsforum, og Nordisk Ministerråd er regeringernes samarbejdsforum. Det juridiske grundlag for samarbejdet er Helsingforsaftalen, der trådte i kraft 1. juli 1962 og siden er revideret flere gange.

Nordisk Råd – parlamentarikernes samarbejdsforum

Nordisk råd blev dannet i 1952 og består af 87 medlemmer, som er valgt af deres respektive parlamenter. Parlamentarikere fra Grønland, Færøerne og Åland deltager som del af henholdsvis den danske og den finske delegation. Den politiske sammensætning skal i videst mulige omfang afspejle den politiske sammensætning, der er i de enkelte landes parlamenter, men i Nordisk Råd arbejder medlemmer i partigrupper, der går på tværs af landegrænserne.

Nordisk Råds opgave er at tage initiativer og rådgive de nordiske ministre, samt at kontrollere, at de nordiske regeringer lever op til de beslutninger, der er truffet om nordisk samarbejde. Rådet afholder en årlig session, hvor alle medlemmerne mødes i plenum, og også repræsentanter for regeringerne deltager i debatten af aktuelle nordiske emner med rådsmedlemmerne. Den daglige ledelse varetages af præsidiet, der består af en præsident, en vicepræsident og 12 øvrige medlemmer.

Læs mere om Nordisk Råd

Nordisk Ministerråd – regeringernes samarbejdsforum

Nordisk Ministerråd blev etableret i 1971 efter en revision af Helsingfors-aftalen. Det er et eksempel på et klassisk mellemstatsligt samarbejde, hvor beslutninger træffes med enstemmighed mellem medlemslandene. Formandskabet for Ministerrådet går på tur mellem de fem nordiske lande for et år ad gangen og assisteres af generalsekretæren og et sekretariat, der har til huse i København.

Nordisk Ministerråd har til opgave at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer samt Grønlands, Færøernes og Ålands ledende organer. Ministerrådet har et budget på ca. 950 mio. danske kroner årligt, som anvendes til en række projekter og programmer inden for områder som fx forskning og innovation, kultur og miljø, hvor der er en klar synergieffekt at opnå ved fælles nordiske indsatser.

Ministerrådet har således ansvaret for ca. 1200 igangværende projekter og bidrager til finansieringen af en række fællesnordiske institutioner. Derudover tillægges samarbejdet med nærområdet, primært de baltiske lande, det nordvestlige Rusland og Arktis, stor vægt.

Statsministrene har det overordnede ansvar for samarbejdet i Ministerrådet, men i praksis er dette ansvar og den daglige ledelse delegeret til ministeren for nordisk samarbejde. Karen Ellemann (V) varetager dette hverv i den danske regering. Statsministrene mødes dog også regelmæssigt, normalt to gange om året: I margin af Nordisk Råds session i efteråret og om sommeren i formandskabslandet.

Ud over stats- og samarbejdsministrene består Nordisk Ministerråd pr. 1. januar 2006 af 10 forskellige fagministerråd. Det er resultatet af en strukturreform, der konsoliderer antallet af råd i 11 mod tidligere 18 forskellige formationer. Reformen blev vedtaget under dansk formandskab i 2005 og har til formål at sikre et fornyet fokus og en tydeligere politisk relevans af det nordiske samarbejde.

Læs mere om Nordisk Ministerråd

Her kan du læse om det danske formandskab for Nordisk Ministerråd såvel som NB8 og N5 i 2015. 

Læs mere om det danske formandskab 

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ekn@um.dk