Spring til indhold

Programaktiviteter i de østlige nabolande

Her kan du læse om de konkrete indsatser Danmark støtter i de østlige nabolande under Naboskabsprogrammet.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Albanien

Landbrugssektorprogram (2014-2018, 80 mio. DKK)

Der er en stor socioøkonomisk ubalance i Albanien mellem de lavtliggende kystområder og de ​mindre velstående bjergområder.  I sidstnævnte, hvor subsistenslandbrug er den dominerende økonomiske aktivitet, lever omkring 15 % af befolkningen fortsat i fattigdom. Den tysk-danske støtte sigter mod at forbedre økonomien i de dårligst stillede bjergområder via beskæftigelses- og indkomstfremmende tiltag for landmænd og agroindustri. Støtten består af bistand til kapacitetsopbygning hos centrale og lokale partnere (både offentlige og private) samt en investeringstilskudsordning. Indsatsen gennemføres af det albanske landbrugsministerium i tæt samarbejde med Tyskland, som er delegeret partner for Danmark. 

Links

Armenien

Støtte til demokrati og menneskerettigheder i Armenien (2013-2017, 20 mio. DKK)
Programmets formål er at støtte Armeniens reformindsatser ved at fremme en effektiv og ansvarlig offentlig sektor inden for menneskerettigheder og lokalt demokrati. Programmet implementeres af Europarådet.

Programmet arbejder inden for to komplementerende områder: For det første vil programmet styrke anvendelsen af de europæiske menneskerettighedsstandarder i det armenske retssystem. For det andet vil programmet støtte lokalt demokrati i form af en parallel implementering af både teknisk-legal rådgivning samt kapacitetsopbyggende aktiviteter for både lokale autoriteter og lokalvalgte repræsentanter.

Privatsektorudvikling i landdistrikterne i Armenien (2013-2017, 25 mio. DKK)
Programmets overordnede formål er at reducere fattigdom ved at styrke beskæftigelsen i landdistrikterne gennem økonomisk vækst. Programmet vil sikre bedre adgang til kredit og rådgivning for producenter af frugt, som har et stort kommercielt potentiale.

Den danske støtte indgår som en komponent i IFAD’s (FN’s internationale fond for landbrugsudvikling) og regeringens indsatser inden for certificering, standardisering, forarbejdning og markedsføring, der vil bidrage til omsætning og eksport, hvilket vil fremme en reduktion af fattigdommen i landdistrikterne.

Links

Bosnien-Hercegovina

Støtte til reform af den offentlige sektor i Bosnien-Hercegovina (2013-2017, 30 mio. DKK)
Formålet er at støtte reformprocesser i den offentlige forvaltning for at forbedre serviceydelser til borgere og virksomheder. Reformerne udspringer af Bosnien-Hercegovinas nationale reformstrategi. Med bidrag fra EU, Sverige, Norge, Storbritannien, Nederlandene og Tyskland er der etableret en fond, som støtter kerneområder i reformstrategien. Endvidere støttes udvalgte civilsamfundsorganisationers monitorering af disse reformtiltag. 

Støtte til genhusning af flygtninge på Balkan (2013-2018, 10 mio. DKK)
Gennem et fælles regionalt genhusningsprogram, gives der støtte til at sikre varig bosættelse af ca. 73.500 flygtninge og internt fordrevne personer, der blev tvangsforflyttet under krigene i det tidligere Jugoslavien. Du kan finde yderligere information om dette program under fanen "Regionale programmer".

Støtte til mikrokredit i Kosovo og Bosnien-Hercegovina (2014-2018, 87 mio. DKK)

Gennem den vel-renommerede fond, European Fund for Southeast Europe (EFSE), gives der støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder samt den finansielle sektor i Bosnien-Hercegovina.

Du kan finde yderligere information om dette program under fanen "Regionale programmer".

Links

Georgien

Inklusiv vækst og beskæftigelse for unge entreprenører i Georgien (2016-2019, 30 mio. DKK.).

Den danske støtte har til formål at fremme økonomisk vækst og reducere fattigdom i Georgiens landdistrikter via kapacitetsopbygning og mentorskab for unge entreprenørtalenter på landet. Formålet er at vende tendensen til øget landlig fattigdom, voksende regional ulighed og emigration. Projektet sigter efter unge opadkommende talenter, hvoraf minimum 30% vil være kvinder.

Støtte til energieffektivitet og bæredygtig energi i Georgien (2015-2017, 30 mio. DKK).


Den danske støtte har til formål at fremme energieffektivitet og bæredygtig energi i Georgien, herunder reformer på energiområdet i henhold til associeringsaftalen mellem Georgien og EU. Den danske bistand består af to overordnede indsatser: 1) Støtte til udvikling af standarder for energieffektivitet indenfor bygningssektoren, nedbrydning af tekniske barrierer for at integrere bl.a. vind- og solenergi i det georgiske energinet, og kapacitetsopbygning for national overvågning og analyse af energiforbruget; 2) Støtte til energieffektivitet i praksis gennem energieffektiv renovering af offentlige bygninger.

Landbrugsprogrammet (2011-2017, 40 mio. DKK)
Det overordnede formål er at bidrage til økonomisk vækst og reducere fattigdom i landdistrikter i regionerne Kvemo-Karli og Samtskhe-Javakheti gennem støtte til den private sektor inden for to af de centrale værdikæder i regionen: Kartoffelavl - og afsætning samt mejeridrift.

 Links

- Læs mere om aktiviteterne i Georgien i Danidas programdatabase Open Aid.

- Læs mere om Georgien her: Den danske ambassade i Ukraine, der repræsenterer Danmark i Georgien.

 

Hviderusland

Støtte til offentlig lokal forvaltning i Hviderusland (2016-2019, 20 mio. DKK)
Den danske støtte gives via UNDP og har to primære formål. For det første, vil man styrke kapacitet hos embedsmænd i deres arbejde – både på nationalt og regionalt niveau. For det andet, vil man hjælpe de lokale selvstyre, så de i højere grad kan inddrage befolkningen i at finde de bedste løsninger indenfor f.eks grøn vækst.

 

Du kan finde yderligere information om støtte til Hviderusland under fanen "Regionale programmer".

Kosovo

Støtte til mikrokredit i Kosovo og Bosnien-Hercegovina (2014-2018, 87 mio. DKK)
Gennem den vel-renommerede fond, European Fund for Southeast Europe (EFSE), gives der støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder samt den finansielle sektor i Kosovo. Du kan finde yderligere information om dette program under fanen "Regionale programmer".

Støtte til god regeringsførelse i Kosovo (2016-2018, 30 mio. DKK)
Programmet har til formål at støtte god regeringsførelse i Kosovo. Støtten fokuserer på a) bekæmpelse af korruption og b) styrkelse af civilsamfundet. Programmet afspejler Kosovos regerings prioritering, i forhold til evt. optagelse i EU. Implementeringen af anti-korruptionsdelen foregår via UNDP, mens civilsamfundsdelen sker i samarbejde med Kosovar Civil Society Foundation. 

Links

Moldova

Inklusiv økonomisk udvikling for unge iværksættere gennem IFAD (2014-2017, 30 mio. DKK)
Programmet støtter unge iværksættere i landområderne. De unge iværksættere får gennem programmet mulighed for at optage lån hos kommercielle banker og at modtage tilbud om uddannelse indenfor forretningsførelse og konkrete landbrugsteknikker. Den danske bistand går til såkaldte ”matching grants”, dvs. et gaveelement relateret til de unge iværksætteres lånepakker, som gør det billigere og nemmere at opnå et banklån til landbrugsaktiviteter. 

Støtte til fremme af menneskerettigheder og demokrati (retssektorreform) gennem Europarådet og UNDP (2015-2018, 30 mio. DKK)
Programmet formål er at fremme af menneskerettigheder og demokrati, og det har to komponenter: 1) Støtte til reform på det strafferetlige område gennem reform af anklagemyndigheden og støtte til ombudsmandsinstitutionen gennem Europarådet samt 2) Generel støtte til kapacitetsopbygning af en række institutioner og offentlige myndigheder på menneskerettighedsområdet gennem UNDP.

Ukraine

Støtte til offentlige og private investeringer i energieffektiviseringer og vedvarende energi i Ukraine (2014-2017, 40. mio. DKK)
Programmet har til formål at fremme energieffektivitet i Ukraine, herunder via støtte til ukrainske og danske energicenter i Ukraine. Målet er at nedbringe Ukraines store energiforbrug og energiafhængighed af især Rusland. Danmark vil med samarbejdet bidrage til at skabe fundamentet for en bæredygtig omstilling af Ukraines energiforsyning og mindre afhængighed af energiimport, herunder især en fremtidig omlægning fra naturgas og andre fossile brændsler til vedvarende energi.


Støtte til god regeringsførelse og menneskerettigheder i Ukraine (2015-2018, 60 mio. DKK)
Støtten har til formål at styrke de offentlige institutioners gennemsigtighed og dermed sikre, at myndighederne arbejder på at forbedre menneskerettigheder, retfærdighed og demokratisk udvikling i Ukraine. Programmet er delt op i tre indsatser: 1) Reformer af retssektoren, 2) Bekæmpelse af korruption og 3) Menneskerettigheder. Implementeringen foregår via Europarådet og UNDP, der inddrager vigtige aktører, herunder den offentlige anklager, institutioner for juridisk bistand og det nye anti-korruptions agentur.

 

 
Støtte til investeringsfacilitet i Ukraine (2016-2019, 30 mio. DKK)
Målet med en ukrainsk investeringsfacilitet er at bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse i Ukraine via investeringer fra særligt små og mellemstore danske virksomheder. Investeringsfaciliteten vil  øge danske virksomheder interesse og muligheder for at investere i Ukraine til gavn for både Danmark og Ukraine. IFU er ansvarlige for implementeringen.

 

Støtte til decentralisering i Ukraine (2016-2019, 47 mio. DKK)

Støtte til antikorruption i Ukraine (2016-2019, 10 mio. DKK)

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind