Spring til indhold

Naboskabsprogrammet

Naboskabsprogrammet er Danmarks bilaterale bistandsprogram til EU’s nabolande mod øst og sydøst med fokus på menneskerettigheder og demokrati samt økonomisk udvikling.

 

""

Dette er den tredje fase af Naboskabsprogrammet, som blev indledt i 2004. Før lanceringen af Naboskabsprogrammet har Danmark ydet bistand til vore østeuropæiske naboer via den danske Øststøtte, der blev lanceret i 1998. Der er allokeres 1 mia. kr. til Naboskabsprogrammet 2013-2017, som udmøntes med ca. 200 mio. kr. om året.

Naboskabsprogrammet 2013-2017 har til formål at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang ved at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, aktive civilsamfund, velfungerende markeder og konfliktløsningsmekanismer i landene mod øst og sydøst. Naboskabsprogrammet anlægger en rettighedsbaseret tilgang for at fremme sociale, kulturelle, økonomiske, politiske og borgerlige rettigheder.

Strategien har to overordnede målsætninger: 1) Menneskerettigheder og demokrati, herunder god regeringsførelse, konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier; og 2) Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse og energieffektivitet. Under hver målsætning opstilles et antal indsatsområder med henblik på fokusering af indsatsen.

Der er udvalgt syv prioritetslande for den danske støtte. På det vestlige Balkan er det Albanien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo og blandt de østlige partnerskabslande prioriteres Ukraine, Hviderusland (dog kun støtte til menneskerettigheder og demokrati), Moldova og Georgien.

I lyset af de begrænsede midler og behovet for at fokusere bistanden på større og færre indsatser vil det ikke være muligt at dække alle indsatsområder i alle syv prioritetslande inden for strategiens tidshorisont på fem år. Ca. 80 % af det årlige budget planlægges anvendt til to til fire langsigtede indsatser (typisk fire til fem år) i udvalgte prioritetslande og inden for udvalgte indsatsområder. De resterende ca. 20 % af budgettet vil være til rådighed til mere fleksible indsatser i hele naboskabsområdet, f.eks. reaktioner på pludseligt opståede konflikter, eller hvis der opstår nye, politiske muligheder og prioriteter samt til sekundering og støtte til offentlige danske institutioners deltagelse i EU-opgaver. Denne fordeling sikrer, at der også er midler til rådighed for ikke-prioritetslande, f.eks. støtte til menneskerettigheder og demokrati i lande, hvor Danmark hidtil har haft et betydeligt engagement, såsom Serbien, samt i begrænset omfang Rusland og Tyrkiet.

Kontakt

Kontoret for det Europæiske Naboskab

E-mail: eun@um.dk

Telefon: 3392 0482