Spring til indhold

Strategiske mål for Danmarks partnerskab med Mali

Strategisk mål 1: Fredelig sameksistens, stabilitet og sikkerhed

Malis stabilitet og evne til at beskytte befolkningen mod konflikter og andre destabiliserende faktorer er, sammen med befolkningens egen modstandskraft, en vital og første forudsætning for indsatser for at reducere fattigdommen, styrke den demokratiske transitionsfase og bane vejen for inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. Det er et strategisk mål for Danmark at støtte fredelig sameksistens og øge stabilitet og sikkerhed. Den nuværende konflikt i det nordlige Mali skal inddæmmes. Spredningen af radikalisering og af kriminelle og voldelige ekstremistgrupper skal ligeledes imødegås. De humanitære konsekvenser af en potentiel spredning til nabolandene kan blive katastrofale for regionen og med betydelige afledte konsekvenser i Europa. Malis egen politik og fredsaftalen gør det muligt at tage fat på mange af de underliggende årsager til Malis flerdimensionelle udfordringer. Målet ligger inden for Mål 5 (Ligestilling og styrkelse af kvinders og pigers position i samfundet), samt mål 16 (Fremme af fredelige, inkluderende og retfærdige samfund) i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Et sikkert, stabilt og fredeligt Mali forudsætter en samlet indsats af Malis regering i samarbejde med det internationale samfund. Danmark vil samarbejde med ligesindede partnere, for at sikre at Mali fortsat står højt på den internationale
dagsorden og for at fremme fredsprocessen. Centrale internationale partnere er EU i forhold til at fastholde fokus på politiske reformer, MINUSMA og Frankrig, hvis militære regionale operation Barkhane har afgørende betydning for bekæmpelsen af den voldelige ekstremisme. Dertil kommer EU’s militære og civile træningsmissioner i sikkerhedssektoren, EUTM Mali og EUCAP Sahel Mali, den Afrikanske Union, den regionale organisation G5 og andre ligesindede partnere.

Danmark vil bygge på erfaringerne med en integrereret tilgang til stabilisering, bidragene til MINUSMA og EUCAP Sahel Mali samt opfattelsen af Danmark som et land med vilje og evne til at facilitere et bredt samarbejde på tværs af områderne politik, sikkerhed, humanitær bistand og langsigtede udviklingsindsatser. I overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om ”Kvinder, fred og sikkerhed” vil Danmark fortsat prioritere indsatser for at bekæmpe vold mod kvinder og styrke kvinders rolle i fredsprocessen. Desuden vil en stærkere sammenhæng mellem humanitær bistand og udviklingssamarbejde være afgørende for at opnå den stærkest mulige robusthed, og for at skabe varige løsninger for at sårbare grupper kan leve et værdigt liv.

Danmark vil:

 • Arbejde for at fastholde national, regional og international opbakning til Malis fredsproces gennem aktivt diplomati, især gennem tæt samarbejde med EU, men også med FN og andre centrale internationale partnere.
 • Anvende alle tilgængelige instrumenter for at bistå MINUSMA i at spille en nøglerolle i freds- og stabiliseringsprocessen, herunder gennem udsendelse af militært og civilt personel.
 • Styrke indsatsen på områder, der er centrale for stabilisering i Mali og Sahel, herunder styrket sikkerhed, bekæmpelse af voldelig ekstremisme, konfliktforebyggelse, forsoning, reintegration af fordrevne samt fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.
 • Bidrage aktivt til at håndtere udfordringerne omkring irregulær
  migration og menneskesmugling, f.eks. gennem øget sikkerhed
  i grænseområder.
 • Afhjælpe humanitære behov og bidrage til forbedret beskyttelse af mennesker, der er ramt af konflikt, kriser og katastrofer, med fokus på at styrke sårbare gruppers modstandskraft.


Strategisk mål 2: Demokratisk og inklusiv regeringsførelse
Økonomisk ulighed og politisk eksklusion er blandt hovedårsagerne til historisk modvilje mod staten, specielt i den nordlige del af Mali. En legitim stat skal bygge på demokratiske værdier, åbenhed og gennemsigtighed, retssikkerhed og inklusion. Demokratisk regeringsførelse vil skabe muligheder for at begrænse det interne konfliktpotentiale i Mali, for at kontrollere tendenserne til opsplitning og for at neutralisere de sociale og økonomiske interessekonflikter.¨

Det er et strategisk mål for Danmark at styrke demokratisk og inkluderende regeringsførelse og at øge antallet af måder, hvorpå Malis befolkning kan deltage i politiske processer, herunder for at holde deres regering ansvarlig, både lokalt og nationalt. En mangelfuld demokratisering og decentralisering er blandt hovedårsagerne til, at tidligere fredsaftaler brød sammen. De demokratiske aktørers øgede deltagelse og kontrol med statens forpligtelse på udvikling og fattigdomsbekæmpelse vil være nøglen til at øge statens legitimitet og skabe grundlaget for et mere stabilt Mali. Målet ligger inden for mål 5 (Opnå ligestilling og styrke kvinders og pigers position i samfundet) og mål 16 (Fremme af fredelige, inkluderende og retfærdige samfund) i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den ringe deltagelse i de demokratiske processer er et hovedproblem og en hindring for Malis videre demokratiske udvikling. Selv om lovgivningen og systemet giver muligheder for større involvering, har fordelene ved at deltage aktivt i et decentraliseret politisk system endnu ikke materialiseret sig. Den brede støtte til fredsaftalen har i 2015 givet et stærkt mandat og en ny mulighed for at styrke både repræsentativitet og funktionalitet i Malis demokratiske processer og statsinstitutioner. Styrket demokratisk regeringsførelse forudsætter en samlet indsats fra Malis regering, civilsamfund og de internationale udviklingspartnere, herunder EU, Tyskland og Belgien som nøglepartnere i støtten til Malis decentraliseringsproces. Danmark vil bygge på erfaringer fra samarbejdet på nationalt niveau med regeringen og nationalforsamlingen. I tillæg vil erfaringerne med at styrke decentrale enheders kapacitet til at levere offentlige ydelser, samt civilsamfundets evne til at deltage og fremme større ansvarlighed lægges til grund.

Danmark vil:

 • Fremme inklusive politiske processer og legitim regeringsførelse såvel som øget social sammenhængskraft med særligt fokus på at sikre de fattiges og mest sårbare gruppers deltagelse i den demokratiske proces, herunder kvinder og unge.
 • Bistå Malis regering med at implementere decentraliseringsformer og bidrage til at sikre bedre offentlige ydelser til befolkningen.
 • Bidrage til at styrke civilsamfundet og søge at involvere lokale aktører aktivt med henblik på gradvist at skabe den åbenhed, ansvarlighed og sammenhæng mellem stat og samfund, der kan give legitimitet til den politiske proces og sikre enighed om målene.


Strategisk mål 3: Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst
Sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling viser, at fremskridt for fred og sikkerhed kun kan fastholdes, hvis de følges af inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. Den store unge befolkning skal anerkendes som en ressource, og de unges modstandskraft mod kriminalitet, voldelig ekstremisme og migration skal styrkes ved at de får tilbudt bedre alternativer. Det er tillige vigtigt at sikre reintegration af internt og eksternt fordrevne i den nationale økonomi.

Det er et strategisk mål for Danmark at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. Målet afspejler Malis behov for en længere periode med inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, som gør det muligt mere effektivt at søge løsninger på grundlæggende udfordringer, som hurtigt voksende arbejdsløshed, stigende social og politisk utilfredshed, samt behovet for at kunne finansiere de nationale udviklingsplaner. Målet ligger indenfor mål 1 (Gøre en ende på fattigdom i alle former overalt), mål 5 (Opnå ligestilling og styrke kvinders og pigers position i samfundet) og mål 8 (Fremme bæredygtig økonomisk vækst, sikre fuld og produktiv beskæftigelse og et anstændigt arbejde til alle) i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den maliske privatsektor skal spille en nøglerolle for at nå dette mål. Ikke kun som en kilde til indkomster og arbejde, men også for at bidrage til at fremme en mere diversificeret økonomi, mindske afhængigheden af nedbørsbaseret landbrug og af fluktuerende priser på guld og bomuld, samt for at udbrede et skattegrundlag. Malis regering må sikre en sammenhængende politik, og et erhvervsklima, der støtter produktive aktiviteter og skabelsen af ordentlige arbejdspladser. Dette skal samtidig sikre, at den økonomiske vækst opnås på en måde, der ikke går ud over mulighederne for fremtidige generationer. Danmark vil bygge på tidligere erfaringer med støtte til privatsektorudvikling baseret på en værdikædetilgang.

Trods vanskelige markedsvilkår er der vigtige forretningsmuligheder på det maliske marked, og danske virksomheder vil evt. vise større interesse i at investere og arbejde i Mali i fremtiden. Baseret på efterspørgslen vil Danmark fremme og støtte danske virksomheders aktiviteter i Mali og dansk-maliske økonomiske aktiviteter gennem økonomisk diplomati og udviklingssamarbejde.

Danmark vil:

 • Støtte Mali i kampen mod fattigdom og for bæredygtig udvikling gennem grøn vækst, øgede indtægter og beskæftigelse særligt for unge og kvinder. Hertil kommer støtte til reintegration af mennesker ramt af konflikt i Malis økonomi.
 • Fremme Malis integration i det regionale og globale marked, samt et miljø der fremmer den private sektor og udenlandske investeringer. Særligt fokus på innovative partnerskaber mellem private og offentlige partnere, der kan bidrage til
  fattigdomsorienteret vækst.
 • Fremme udviklingsorienterede politikker, som støtter produktive aktiviteter, skabelsen af ordentlige arbejdspladser, virksomhedskultur, kreativitet og innovation, samt opmuntrer til vækst og formalisering blandt mikro-, små og mellemstore virksomheder.
 • Bidrage til at hindre irregulær migration gennem støtte til økonomisk vækst og jobskabelse.
 • Reagere på danske virksomheders ønsker om støtte og fremme af økonomiske relationer med Mali. 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk