Spring til indhold

Danmark - Mozambique: Partnerskabspolitik 2012-2015

 

 

Tete i det nordlige Mozambique. To silhuetter i aftenlyset.
Tete i det nordlige Mozambique. To siluetter i aftenlyset. Foto: Klaus Holsting

 

Resumé

Mozambique har opnået imponerende økonomiske resultater siden afslutningen på borgerkrigen i 1992. Nationalindkomsten pr. indbygger er mere end fordoblet, og siden 2003 har den årlige gennemsnitsvækst ligget tæt på 8 pct. hvilket placerer landet i top 3, når det gælder økonomisk vækst i Afrika. På det sociale område har Mozambique, med betragtelig succes, foretaget store investeringer og udbygget de grundlæggende offentlige infrastrukturer inden for sundhed og uddannelse med sigte på at opfylde 2015-udviklingsmålene. På det politiske område har der været en vellykket overgang fra et et-parti system til et, om end ufuldstændigt, flerpartisystem. I dag er flere politiske partier aktive på den nationale scene, og civilsamfundsorganisationer deltager i stigende grad i den offentlige debat om vigtige politiske og økonomiske spørgsmål.

Landet står dog stadig over for en række væsentlige udfordringer. Væksten har primært været drevet af store udenlandske investeringer i udvinding af naturressourcer, hvilket har haft en begrænset indflydelse på beskæftigelsen. Dertil kommer, at man i stor stil har forsømt udviklingen af smålandbruget, som udgør den vigtigste indtægtskilde for en stor del af befolkningen. Den sociale og økonomiske ulighed er øget, og fattigdommen er ikke blevet mindre i næsten 10 år.

Udenlandske direkte investeringer i udvinding af Mozambiques naturressourcer er vokset kraftigt i det seneste årti, især fra BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Det er en udfordring at etablere en hensigtsmæssig forvaltning af disse industrier, så de bidrager til landets udvikling i form af skatter og afgifter.

Alvorlige problemer inden for sundhed og uddannelse, særligt i landområderne, udgør sammen med vedvarende stor underernæring nogle af de største udfordringer for opfyldelse af 2015-målene. HIV/AIDS-epidemien har fortsat en negativ indvirkning på landets udvikling.

På det politiske område levner det regerende partis dominans, og den ufuldstændige adskillelse af stat og parti, begrænset råderum for den demokratiske udvikling. En stor udfordring ligger i at fremme en mere inklusiv og bredt funderet økonomisk vækststrategi med en stor beskæftigelseseffekt, som i væsentlig grad reducerer fattigdom og ulighed, og samtidig fremme og styrke en pluralistisk, demokratisk udvikling.

Mozambique er et af de lande i verden, der er mest sårbart over for klimaforandringernes påvirkning. Landet har begrænset kapacitet til at håndtere disse problemer, hvilket gør det særligt skrøbeligt. Hvis der ikke tages højde for klimaforandringernes mulige konsekvenser, kan de fremskridt, der er sket på det økonomiske og sociale område, meget hurtigt gå tabt.

For at hjælpe Mozambique med at løse disse udfordringer vil Danmark fortsat spille en vigtig rolle ved at styrke udviklingssamarbejdets fokus på fattigdomsbekæmpelse, fremme af tættere handelsrelationer og skærpe og styrke den politiske dialog. Dette engagement bygger på Danmarks position som en troværdig partner, der kontinuerligt har støttet Mozambique efter uafhængigheden med væsentlige bidrag til økonomisk og social fremgang.

Inden for udviklingssamarbejdet vil fokus være på følgende områder:

  • Budgetstøtte koblet med god regeringsførelse gennem understøttelse af en bredt funderet, pluralistisk politisk udvikling med aktiv deltagelse af flere politiske partier og civilsamfundet;
  • Fremme af bæredygtig og inklusiv vækst understøttet af en dynamisk og bæredygtig privat sektor med stor jobskabelse og fattigdomsreduktion, specielt i forhold til landbruget;
  • Reproduktiv sundhed og rettigheder;
  • Klimatilpasning og miljøforvaltning.

Danmark forventer at yde betydelig støtte til Mozambique i perioden 2012-2015. Prioriteterne er afstemt med den mozambikanske regerings strategi for reduktion af fattigdom i landet, og er i overensstemmelse med internationale principper for bistandseffektivitet. Ud over samarbejde med regeringen og lokale myndigheder vil aktiv deltagelse og engagement fra civilsamfundsorganisationerne spille en central rolle på alle indsatsområder. Ambitionen er at stimulere en oplyst debat mellem myndigheder og et civilsamfund, hvor alle rettighedshavere bliver hørt, også på decentralt plan. At sikre, at borgerne bliver hørt og hjælpe dem med at holde de offentlige myndigheder ansvarlige, er et nøgleelement i alle de danske udviklingsprogrammer i Mozambique. Dette gælder især i forbindelse med støtten til statsbudgettet, der netop gives sammen med støtte til civilsamfundets organisationer og folkelige bevægelser. Formålet er at holde regeringen ansvarlig på at anvende budgetstøtten til at implementere de politikker og programmer, som er nødvendige for at levere de udviklingsresultater, som budgetstøtten bidrager til.

Budgetstøtten vil blive øget på områder, hvor det er erfaringen, at budgetstøtte giver bedre resultater, og hvor det vurderes, at forudsætningerne er til stede.

En vigtig komponent i det danske samarbejde med Mozambique er den politiske dialog. Denne dialog fokuserer på centrale forhold i udviklingssamarbejdet, såsom fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, antikorruption og gennemsigtighed i forvaltningen af de offentlige finanser. Skønt der fortsat er stor korruption i den offentlige sektor, er det f.eks. lykkedes at sikre fremskridt via gennemførelsen af initiativer, der sigter på at afsløre og dæmme op for korruption.

Dialogen mellem Danmark og Mozambique kommer også til at omhandle spørgsmål af international, regional og subregional betydning, herunder forhold som klimaforandringer, menneskerettigheder, pirateri og stabiliteten i regionen; alle højt prioriterede områder for Danmark.

Endelig vil Danmark arbejde for at styrke investerings- og handelsforbindelserne mellem de to lande. Det vil medvirke til at øge både vækst og beskæftigelsesmuligheder, ligesom det vil forbedre adgangen til renere og mere effektive teknologier til gavn for miljø og klima. Der er, blandt danske virksomheder, en stigende interesse for at investere i Mozambique, og Danmark vil aktivt arbejde for at fremme investeringer og handelsrelationer mellem de to lande.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk