Spring til indhold

Danmarks partnerskab med Mozambique

Baggrund og kontekst for partnerskabet

Det danske udviklingssamarbejde med Mozambique begyndte i tiden umiddelbart efter uafhængigheden og har udviklet sig på mange områder siden da. I starten af 1990’erne var Mozambique et af de første lande, som modtog generel budgetstøtte fra Danmark, og i 1994 fik Mozambique status som partnerland. Mozambique er i de senere år blevet en af de vigtigste partnere i det danske officielle udviklingssamarbejde.

 I 2008 konkluderede en omfattende evaluering, at den danske udviklingsstøtte til Mozambique har været af ”høj kvalitet” med god synergi mellem danske og mozambikanske prioriteter. Med udgangspunkt i EU’s adfærdskodeks og Paris-erklæringen, som sætter fokus på øget lokalt ejerskab og bistandseffektivitet, blev det foreslået, at Danmark i fremtiden skulle koncentrere sig om færre sektorer. Dette er afspejlet i den nuværende part¬nerskabspolitik, Danmark-Mozambique Partnerskab 2012-2015.

Det omfattende samarbejde mellem Danmark og Mozambique har udviklet sig til et stærkt tillidsfuldt partnerskab. Den bilaterale dialog er åben og konstruktiv og omfatter politiske og kommercielle emner med fokus på især den samfundsøkonomiske udvikling og de tilknyttede prioriteter. Dialogen afspejler sammensætningen af Danmarks aktiviteter og prioriteter i Mozambique. Ud over de generelle prioriteter i forhold til at opbygge et stærkere demokrati og bekæmpe fattigdom og ulighed, er der voksende danske kommercielle interesser i Mozambique. Dette afspejles også i dialogen med regeringen. 

Rationalet for partnerskabet

De mange års samarbejde med gode udviklingsresultater har bidraget til at opbygge en vigtig tillid og samtidig dannet et solidt og konstruktivt grundlag for en åben og ærlig politisk dialog omkring både nationale, regionale og internationale forhold.

Selvom høj økonomisk vækst efter afslutningen på den væbnede konflikt i 1992 har ændret landets status som værende verdens fattigste, er langt hovedparten af mozambikanerne stadig fattige, næsten uanset hvordan man måler det. Der er ikke alene behov for at gøre noget ved de mange dimensioner af den udbredte fattigdom, men også at adressere en række vanskelige udfordringer relateret til god regeringsførelse. At bistå landet med at løse disse udfordringer er den primære årsag til den fortsatte danske støtte til Mozambique.

Mere end halvdelen af regeringens budget er afsat til sociale sektorer og til infrastruktur. Omkring halvdelen af disse udgifter er finansieret via ekstern bistand. Fortsatte fremskridt inden for sociale sektorer er afgørende, hvis 2015-målene skal nås. Dette vil kræve ekstern donorstøtte – i hvert fald på mellemlangt sigt, indtil der er skabt større sikkerhed for de indenlandske finansieringskilder.

Øget regionalt samarbejde støttes med henblik på at styrke mulighederne for regional økonomisk og social udvikling samt sætte landet i stand til bedre at løse grænseoverskridende udfordringer.

Visioner for partnerskabet

Mozambique står på tærsklen til en ny udviklingsfase. Der er muligheder, der skal gribes, og udfordringer, der skal overvindes. Mulighederne omfatter stigende offentlige indtægter og jobskabelse i forbindelse med de enorme investeringer i udvinding af naturressourcer, samt en stigende produktivitet inden for landbruget. Den største udfordring bliver at lede landets høje, men snævert koncentrerede, økonomiske vækst hen mod en bredere, mere inklusiv udviklingsproces, der styres af en åben og demokratisk politisk proces, hvor regeringen står til ansvar over for borgerne med respekt for deres rettigheder. 

Visionen for partnerskabet mellem Mozambique og Danmark for perioden 2012-2015 er at øge de fattiges muligheder for at deltage i og nyde godt af Mozambiques betydelige vækst. Dette kræver et vækstmønster med mennesket i centrum, flere produktive beskæftigelsesmuligheder og en mere effektiv og gennemsigtig brug af landets ressourcer. Det vil også kræve fremskridt på sundhedsområdet at sikre et brud med fattigdom og sårbarhed, der er overført fra generation til generation. De væsentlige klimaændringer og miljørisici, landet står overfor, kræver også handling, da de i modsat fald kan underminere en stor del af de fremskridt, landet har oplevet inden for de seneste årtier.

Partnerskabet mellem Mozambique og Danmark afspejler ambitionen om at løse disse udfordringer. Midlerne hertil omfatter politisk dialog, udviklingssamarbejde og aktivt fremme af stærkere handels- og investeringsmæssige bånd mellem Mozambique og Danmark.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk