Spring til indhold

Engagement med Mozambique 2012-2015

I bestræbelserne på at rette Danmarks interesser og prioriteter ind på linje med den mozambikanske regering og tage højde for de muligheder og udfordringer, der er for at skabe tættere bånd mellem de to lande, fokuserer Danmark sin indsats i Mozambique på følgende tre områder:

At fastholde og udbygge den politiske dialog;

At opbygge stærkere kommercielle bånd mellem Danmark og Mozambique;

At levere udviklingsbistand til et begrænset antal prioriterede sektorer.

I en landsby udenfor Tete, støtter Danida et oplysningsprogram om HIV/AIDS
I en landsby udenfor Tete, støtter Danida et oplysningsprogram om HIV/AIDS. Foto: Klaus Holsting

At fastholde og udbygge den politiske dialog

Danmark vil fortsætte med at føre en konstruktiv politisk dialog med Mozambique omkring en række nationale, regionale og internationale forhold. Gennem EU finder en vigtig del af denne politiske dialog sted. I EU-regi arbejder Danmark aktivt med vigtige politiske prioriteter, særligt inden for menneskerettigheder og god regeringsførelse.

Den politiske dialog, som er relateret til budgetstøtten, omfatter blandt andet god regeringsførelse, kampen mod korruption og prioriteter i budgettet, så det afspejler strategiske udviklingsprioriteter, samt behovet for at øge indtægter i form af skatter og afgifter i forbindelse med investeringerne i udvindingsindustrien. Danmark vil bidrage til at sikre fremskridt i den sociale sektor, herunder styrkelse af det sociale sikkerhedsnet, og via den politiske dialog være med til at sikre, at der bevilges tilstrækkelige midler til de sociale sektorer i budgettet. Danmark vil også bidrage til, at mozambikanerne gør brug af disse ydelser og stiller krav til kvaliteten af ydelserne.

For at støtte Mozambiques position i regionen, samt i regionale og internationale organisationer, vil Danmark fortsat fremhæve at samarbejde omkring regionale og globale forhold og udviklingssamarbejde hænger sammen. Via fokus på inklusiv vækst og jobskabelse, bedre forvaltning af landets ressourcer og bedre kontrol af miljøet og klimarisici, vil Danmark forsøge at opnå synergieffekter mellem udviklingstiltag og bredere politiske hensyn.  

I den politiske dialog vil Danmark fortsat understrege vigtigheden af et stærkt og dynamisk civilsamfund, som kan arbejde for en styrket regeringsførelse og en bæredygtig udvikling.

Der vil tillige være fokus på bredere regionale og internationale forhold, som er vigtige for Danmark, og hvor Danmark ønsker at fremme bestemte holdninger. Disse forhold omfatter bl.a. pirateri, forebyggelse af hvidvaskning af penge, kampen mod korruption, regional integration og stabilitet (f.eks. en fredelig udvikling i Zimbabwe) og klimaændringer.

At opbygge stærkere kommercielle bånd mellem Danmark og Mozambique

I takt med, at et stigende antal danske investorer og virksomheder har fået øje på de fremadstormende vækstøkonomier i de portugisisktalende lande i Afrika, vil en sammenhængende regional rådgivning blive mere relevant. Der sigtes på bedre serviceydelser til danske kommercielle interesser i samarbejde med Eksportrådet og med danske ambassader i regionen.

Danmark ønsker at medvirke til opbygningen af stærkere netværk til informationsdeling mellem danske investorer og virksomheder, der har aktiviteter i Mozambique. I denne forbindelse er det vigtigt at fremme respekt for det sociale og miljømæssige ansvar, som Danmark lægger vægt på.

Mozambiques naturressourcer er attraktive for internationale investorer, og derfor bliver det stadigt mere relevant at drage nytte af danske virksomheders ekspertise inden for energi og ren teknologi. Udover ekspertise til selve udvindingen og bearbejdningen, knytter der sig en række meget vigtige følgeindustrier til investeringerne i naturressourcer. Også i dette led af værdikæden er der oplagte muligheder for danske virksomheder. På sigt vil en stadig større tilstedeværelse af dansk erhvervsliv i Mozambique bidrage til at styrke de kommercielle bånd mellem Danmark og Mozambique. Øget reel samhandel vil gavne den privatsektordrevne økonomiske vækst i landet.  

At levere udviklingsbistand til et begrænset antal prioriterede sektorer

I perioden 2012-2015 forventer Danmark at strukturere sin samlede udviklingsindsats omkring (1) budgetstøtte og god regeringsførelse (2) fremme af bæredygtig og inklusiv vækst; (3) reproduktiv sundhed og rettigheder og (4) klimatilpasning og miljøforvaltning. 

Støtte til og styrkelse af civilsamfundsorganisationer og medlemsbaserede organisationer udgør et nøgleelement i udviklingssamarbejdet med Mozambique. Danmark vil støtte civilsamfundsorganisationer, der arbejder med forskellige former for fortalervirksomhed, herunder gennemsigtighed i den offentlige økonomiske forvaltning, kampen mod korruption og kampen for at gøre lokalsamfundene i stand til at kæmpe for deres rettigheder.

Samarbejdet om fattigdomsbekæmpelse vil fokusere på Mozambique og Danmarks fælles prioriteter. De ledende principper vil være respekt for menneskerettigheder, god regeringsførelse (herunder bekæmpelse af korruption), vækst og beskæftigelsesmuligheder, effektiv formidling af sociale serviceydelser, ligestilling mellem kønnene samt udfordringer i forhold til miljø og klimaændringer. På det tekniske plan vil partnerskabet afspejle forpligtelserne i Paris-erklæringen, Accra-handlingsplanen samt i EU’s adfærdskodeks for bistandseffektivitet.

På et højniveau-dialogmøde mellem Danmark og Mozambique i 2009 blev det besluttet, at Danmark skulle koncentrere sin udviklingsbistand omkring generel budgetstøtte (herunder god regeringsførelse samt reform af den offentlige sektor og af retssystemet), fremme af vækst og beskæftigelse (herunder landbrug), sundhed (herunder HIV/AIDS og fejlernæ¬ring) samt miljø og klimaændringer. Mens disse indsatsområder afspejler nogle af de mest presserende udfordringer, som Mozambique på dette kritiske tidspunkt står overfor, spiller donorkoncentration og Danmarks komparative fordele i forhold til udviklingstiltag også en rolle for den strategiske prioritering af sektorer, som Danmark arbejder i.

Generel budgetstøtte og støtte til god regeringsførelse (herunder demokratisering og menneskerettigheder) udgør 25 pct. af det planlagte budget. Budgetstøtten vil blive øget på områder, hvor det er erfaringen, at budgetstøtte giver bedre resultater, og hvor det vurderes, at forudsætningerne er til stede. Aktiviteter vedrørende vækst og beskæftigelse forventes at tegne sig for 30 pct. Støtten til sundhedssektoren samt miljø og klimaændringer forventes at udgøre hhv. 25 pct. og 20 pct.. Tiltagene beskrives mere detaljeret nedenfor, hvor de specifikke programmer, som Danmark vil implementere for at støtte Mozambiques udviklingsdagsorden, præsenteres.

Mozambique betragtes i stor udstrækning som en rollemodel, når det gælder harmonisering af donorprocedurer og tilpasning til nationale systemer i relation til udviklingsbistanden. I 1990’erne indførte Danmark og de andre nordiske lande den nuværende partnerskabsmodel for programstøtte (Partnership model for Program Aid, PAP), hvor donorerne koordinerer deres støtte og benytter sig af nationale procedurer og systemer. Den har siden da udviklet sig betydeligt. I dag omfatter PAP alle landets store donorer, og adskillige nye og kommende donorer følger gruppens arbejde som observatører. Dette har skabt et solidt fundament for en politikdialog med regeringen.

Budgetstøtte og god regeringsførelse

Mozambique er en ung nation og et endnu yngre demokrati. Styrkelse af god regeringsførelse og uddybning af demokratiet er fundamentale grundpiller i såvel det nuværende samarbejde som i samarbejdet siden den væbnede konflikt ophørte. Inden for generel budgetstøtte og god regeringsførelse vil Danmark fortsætte sit arbejde for at øge befolkningens adgang til retssystemet, øge gennemsigtigheden, fremme politisk decentralisering og støtte adskillelsen af parti og stat for dermed at hjælpe borgerne til at kæmpe for deres rettigheder og realisere deres potentiale i et demokratisk samfund.

For at fremme adskillelse af parti og stat støtter Danmark opbygning af vigtige statslige institutioner (f.eks. skattevæsenet, rigsrevisionen og retsvæsenet), så de bliver mere professionelle og uafhængige af regeringspartiet. Flerpartisystemet støttes bl.a. ved støtte til en fri og åben debat i den lokale presse og gennem støtte til en valgreform, der styrker et uafhængigt nationalt valgråd.

Danmark bidrager i Mozambique med budgetstøtte i samarbejde med 18 andre donorer. Udgangspunktet for samarbejdet er den årlige vurdering af regeringens opfyldelse af forud aftalte mål indenfor ca. 35 indikatorer hentet fra Mozambiques plan for bekæmpelse af fattigdom. Disse indikatorer omfatter hovedområderne: 1. Udvikling af landbrug og fiskeri, 2. Beskæftigelse, 3. Regeringsførelse/justitssektoren. 4. Makroøkonomi. Til budgetstøttesamarbejdet er desuden knyttet højniveau dialog om politiske anliggender, herunder demokrati, menneskerettigheder og ansvarlighed i den offentlige forvaltning. Samarbejdet om budgetstøtten omfatter overordnet set samfundsanliggender, som Danmark opfatter som centrale for at styrke udviklingen af Mozambique som et demokratisk retssamfund med respekt for den enkeltes rettigheder og adgang for alle til sundhed og uddannelse og til forbedret indtjening gennem beskæftigelse og selvstændig virksomhed.

Den danske budgetstøtte omfatter en fast tranche, som udbetales såfremt partnerne i samarbejdet vurderer, at regeringen har præsteret tilfredsstillende m.h.t. opnåelse af de aftalte mål. I lighed med en mindre gruppe donorer udbetaler Danmark imidlertid også en variabel tranche. Størrelsen af den variable tranche afhænger i Danmarks tilfælde af regeringens opnåelse af specifikke mål indenfor korruptionsbekæmpelse, ekstern revision af statens udgifter, gennemsigtighed i forvaltningen af naturressourcer og landbrugsreform. Det igangværende program for budgetstøtte har mere fokus på resultater end tidligere programmer. Generel budgetstøtte sikrer finansiering af løbende udgifter til regeringens 5-årsplan og til regeringens strategi for fattigdomsbekæmpelse. For at hjælpe folkelige bevægelser og civilsamfundsorganisationer med at holde regeringen til ansvar i forhold til de prioriteter, som budgetstøtten bidrager til, ledsages denne altid af støtte til civilsamfundets uafhængige organisationer. Mozambiques regering må stå til ansvar overfor borgerne og deres rettigheder og ikke kun overfor Danmark og andre eksterne partnere. Som eksempel støtter Danmark en organisation, hvis formål det er at fremme gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, og som gennem sit arbejde gør det lettere for borgergrupper og pressen at holde øje med magthaverne og myndighedernes forvaltning af budgettet. På den måde bliver det lettere at dæmme op for korruption.

I den politiske dialog om den generelle budgetstøtte vil Danmark fortsat insistere på behovet for at etablere et skattesystem, som er mere retfærdigt for hele befolkningen i Mozambique. Særligt er en mere gennemsigtig beskatning af udvindingsindustrierne et prioriteret emne i dialogen med regeringen. Skattepotentialet fra disse industrier er betydeligt. Hvis dette provenu forvaltes rigtigt, vil det kunne bidrage til at indfri visionen om et samfund, hvor flere basale rettigheder sikres. 

I den politiske dialog om udgiftssiden af det offentlige budget vil Danmark lægge vægt på betydningen af det sociale sikkerhedsnet og bakke op om processer og initiativer, der styrker social sikring og inklusion af de mest fattige og sårbare grupper i samfundet.   

Samarbejdet vil fortsat styrke udviklingen af et uafhængigt og kompetent retsvæsen, som sikrer befolkningen lige adgang til retssystemet via støtte til reform af retssystemet og uddannelse af dommere og lægdommere. Danmark vil støtte civilsamfundsorganisationerne inden for områderne menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og vejledning i forbindelse med god regeringsførelse. Inden for sektorprogrammerne vil Danmark sætte fokus på ligestilling mellem kønnene og vil især arbejde for at styrke kvinders frihed, rettigheder og økonomiske muligheder.

I forbindelse med den generelle budgetstøtte bistår Danmark Mozambique med at forbedre den offentlige sektors økonomiske forvaltning. Målet er at etablere en mere effektiv og gennemsigtig forvaltning af de offentlige finanser. Dette vil formentlig også gøre det lettere at gennemføre kvalitetsforbedringer i den offentlige sektor. En motiveret og professionel statsadministration er nødvendig for at kunne levere kvalitetsydelser til borgere og den private sektor. Endelig vil Danmark fortsætte med at bidrage til en vidensbaseret politikformulering på vigtige politiske områder, såsom økonomisk vækst, indtægtsgivende aktiviteter, erhvervsklima og fattigdomsbekæmpelse.

Danmark vil forbedre regeringsførelsen og den offentlige sektors effektivitet ved:

 • At sikre finansiering, der muliggør en forbedret offentlig service, herunder i de sociale sektorer;
 • At støtte reformer i den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere gennem¬sigtig, effektiv og integreret offentlig sektor;
 • At støtte kapaciteten i statistik og i politikformulering, så vidensbaseret analyse kan udgøre grundlaget for formulering af politikker for fattigdomsreduktion og bæredygtig vækst;
 • At hjælpe civilsamfundets organisationer med at stille krav til deres rettigheder og holde regeringen ansvarlig på de prioriteter, som Danmarks budgetstøtte søger at fremme;
 • At støtte civilsamfundsorganisationer inden for retspolitik, der kan overvåge og støtte gennemførelsen af regeringens integrerede strategiske plan for bedre adgang til retssystemet.

Indikatorer og mål:

 • Forøgelse af skattegrundlaget. Målet er at registrere 450.000 nye skattebetalere i 2014.
 • Budgettet omfatter alle aktiviteter i overensstemmelse med internationale normer. Verificeres i forbindelse med de årlige gennemgange af forslag til finanslov og kvartalsrapporterne om gennemførelsen af budgettet.  ´
 • Indtægter fra udnyttelse af naturressourcer indgår i statsbudgettet. Verificeres i forbindelse med de årlige gennemgange af forslag til finanslov og kvartalsrapporterne om gennemførelsen af statsbudgettet samt sammenholdes med offentliggørelserne af bidragene fra mineselskaberne. 
 • Gennemsigtighed og konsekvens i gennemførelsen af finansloven. Målet er, at udbetalingerne maximalt afviger 5 % fra finansloven og maximalt 7 % indenfor de enkelte sektorer.   

Bærdygtig og inklusiv vækst

Vækstmønstret i Mozambique skal være mere inklusivt for at skabe de nødvendige job, der skal til for at absorbere de mange unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet hvert år. Det kræver et politik- og erhvervsklima, som i højere grad bidrager til en bæredygtig og inklusiv vækst. Den danske udviklingsbistand vil være med til at fremme denne proces.

Samtidig vokser de kommercielle interesser i Mozambique - også fra dansk side. Dette skaber nye muligheder for både at overføre teknisk ekspertise og knowhow og for at skabe nye job. Det bliver der brug for, hvis landet skal udvikle sig. Det er vigtigt at fremme komplementaritet mellem rent kommercielle investeringer og tiltag, der støttes via udviklingsbistanden, hvis man skal udnytte alle mulighederne med henblik på at skabe udvikling via vækst.

Øget produktivitet i landbrugssektoren og blandt små og mellemstore virksomheder er en af den mozambikanske regerings prioriteter. Danmark vil bistå Mozambique i udviklingen af en dynamisk privat sektor, som kan fremme en bæredygtig økonomisk vækst ved at skabe job til de millioner af unge mænd og kvinder, der kommer ud på arbejdsmarkedet over de kommende år. Økonomisk vækst reducerer ikke automatisk fattigdom og skaber ikke automatisk job. Væksten skal være inklusiv og til gavn for befolkningen i almindelighed. Den danske bistand vil især, men ikke udelukkende, fokusere på udvikling af landbruget og hele værdikæden, fra jord til bord, med forarbejdning og markedsføring samt forbedre adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder og selvstændige landmænd. Disse områder har et stort potentiale, når det gælder bæredygtig jobskabelse.

Landbruget er en vigtig sektor, da tre ud af fire mozambikanere er afhængige af landbruget som levevej. Danmark vil støtte overgangen til en mere markedsorienteret forarbejdning og en produktion med højere merværdi. En vigtig del af agendaen for at gøre væksten mere inklusiv vil være en styrkelse af kvinders position. Selvstændige kvinder med reelle muligheder foretager fornuftige valg, som ikke blot er til gavn for den økonomiske vækst men også for befolkningens levevilkår. 

Mozambique har brug for at styrke konkurrencedygtighed og produktivitet. Erhvervsklimaet er blandt de mindst gunstige i Afrika ifølge undersøgelser af forskellige lande. Det danske samarbejde vil sigte på at skabe bedre erhvervsbetingelser, herunder bedre adgang til markeder fra landområderne, for såvel den private sektor generelt som for udviklingen af de små og mellemstore landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsproduktionen. Det danske udviklingsprogram for den private sektor vil styrke en række virksomheds- og arbejdsor-ganisationer med henblik på at sætte dem i stand til konstruktivt at fremme deres medlemmers interesser.

Danida Business Partnerships (DBP) vil fortsat støtte danske virksomheders socialt ansvarlige og innovative investeringer i Mozambique. Ud over det bistandsfinansierede samarbejde vil Danmark også yde lån på lempelige vilkår med et gaveelement på 50 pct. til finansiering af infrastruktur og udvikling af den private sektor. Disse lån skal finansiere produktivitetsfremmende private investeringer med henblik på skabelsen af bæredygtige job og offentlige investeringer i infrastruktur, som bidrager til et bedre miljø for virksomhedsudvikling.

Danmark vil fremme produktiviteten og støtte mere produktive beskæftigelsesmuligheder ved:

 • At støtte små- og mellemstore virksomheder med sigte på skabelse af produktive og bæredygtige job;
 • At yde støtte til erhvervsudvikling og fremme lånemuligheder for landmænd og små og mellemstore virksomheder med henblik på at øge produktiviteten;
 • At støtte medlemsbaserede organisationer, herunder erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedsorganisationer, i at fremme deres medlemmers interesser;
 • At støtte en videns baseret offentlig-privat-sektor dialog;
 • At finansiere lokale veje for at forbedre landområdernes adgang til markeder.

Indikatorer og mål:

 • Stigning i distriktsvejnettet, der er farbart hele året: 4000 km efter 5 år.
 • Antal garanterede lån til landbrugsproducenter og/eller små og mellemstore virksomheder i fødevareindustrien: 750 efter 5 år.
 • Antal regelmæssige møder mellem regeringen, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen: 3 om året.

Reproduktiv sundhed og rettigheder

Samarbejdet med sundhedssektoren er målrettet de fattige og mest udsatte grupper i befolkningen. Danmark vil bistå Mozambique med at levere sundhedsydelser af høj kvalitet til de mange millioner børn, kvinder og mænd, som i øjeblikket ikke har eller kun har begrænset adgang til sådanne ydelser. Formålet med programmet er at yde omfattende støtte med henblik på at styrke sundhedssektorens kapacitet på prioriterede områder. Dette især i relation til børn og unge mødre, herunder støtte til prævention, pleje og behandling i forbindelse med HIV/AIDS, for derved at hjælpe Mozambique til at nå 2015-målene inden for sundhed.

Fejlernæring er stadig meget udbredt. En væsentlig del af nationens børn vil være hæmmet i deres tilegnelse af kognitive færdigheder, og derved bringes selve kernen i hele Mozambiques udviklingsindsats i fare. Regeringen i Mozambique erkender denne udfordring og har formuleret politikker, der fokuserer specielt på sundhedspleje for mødre og børn. Regeringen planlægger også at udvide sundhedsydelserne i landområderne med fokus på gravide kvinder og primær sundhedspleje, ligesom lokalsamfundene i højere grad inddrages i løsningen af den fattige befolknings sundhedsproblemer. 

Danmark vil bistå Mozambique i denne indsats, primært med sektorstøtte til gennemførelse af de nationale planer i samarbejde med sundhedsmyndighederne og andre partnere. Hovedparten af støtten bliver i form af sektorbudgetstøtte, der kanaliseres via en fælles fond gennem regeringens eget finanssystem. Derudover vil Danmark gøre en særlig indsats for at styrke nationale systemer og øge den institutionelle kapacitet inden for sundhed samt øremærke midler til dette formål, herunder evt. teknisk rådgivning.

Et hovedelement i støtten inden for sundhed vil sigte på rettighedsbaseret udvikling, hvor hensigten er at fremme brugerinvolvering i planlægning, exitinterview, resultatmåling, offentliggørelse af kvalitetskriterier for serviceydelser og af sundhedscentrenes indtægter og udgifter samt etablering af sundhedsudvalg med lige adgang for kvinder og mænd.

Danmark vil forbedre sundheden ved:

 • At finansiere uddannelse af personale i sundhedssektoren;
 • At fremme en rettighedsbaseret tilgang til forbedring af sundheden;
 • At støtte indsatsen for at bekæmpe fejlernæring og udvide aktiviteterne inden for primær sundhed;
 • At støtte de nationale sundheds- og HIV/AIDS-strategier via fælles fonde.

Indikatorer og mål:

 • Reduktion af mødredødeligheden ved at flere børn fødes på sundhedscentre. Målet er at reducere mødredødeligheden fra nuværende 500 til 250 pr. 100.000 levende fødsler.
 • Reducere underernæring ved støtte til gennemførelse af ernæringsplaner på nationalt plan og i provinserne. Målet er at underernæring reduceres fra de nuværende 44% af alle børn til 35%.
 • Reducere antal HIV smittede ved støtte gennem det nationale sundhedssystem og civilsamfundet. Målet er at reducer HIV prevalencen fra 11% i dag til 8% om fem år.
 • Reducere antal børn pr. kvinde og antal teenager fødsler ved støtte til gennemførelse af den nationale strategi for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder adgang til familieplanlægning. Målene er at reducere antal børn født af kvinder fra det nuværende 6 til 4 og samtidig reducere teenager graviditet fra 40% til 35% af kvinderne

Klimatilpasning og miljøforvaltning

Mozambique er særligt udsat for risici, der skyldes klimaændringer. Mozambique har en lang kystlinje og nogle af Afrikas største floder løber ud i havet gennem Mozambique. Derfor er der komplekse udfordringer forbundet med en bæredygtig forvaltning af regionale naturressourcer så som vand. Ligeledes er der et tvingende behov for mere præcist at forstå de udfordringer, som klimaændringerne stiller den mozambikanske økonomi og befolkning over for med henblik på f.eks. at udvikle effektive investeringsstrategier for fremtiden. Mozambique er utvivlsomt et af de lande i verden, der er mest sårbart over for klimaændringer.

Miljø- og klimaændringer har alvorlige konsekvenser for landbrugsproduktionen og de små landbrug; hvor familierne udgør en af samfundets fattigste befolkningsgrupper. Den løbende urbanisering af Mozambique kræver, at der også tages højde for de miljømæssige aspekter i forbindelse med byplanlægning. Helt grundlæggende er der behov for kapacitetsopbygning i Miljøministeriet og Det Nationale Institut for Katastrofeberedskab. Danmark vil bistå Mozambique med at opbygge kapacitet til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med miljøforringelser og klimaændringer, både på centralt og lokalt plan.

Danmark vil styrke Mozambiques kapacitet i miljøsektoren med henblik på at styrke mil-jøforvaltningen og dens indvirkning på fattigdomsbekæmpelse. Her vil tilgangen gradvist blive mere programbaseret og i øget grad i form af sektorbudget¬støtte med henblik på at støtte nationale strategier gennem landets egne økonomiske forvaltningssystemer. En vigtig del af programmet består af rettighedsbaseret støtte til civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med overvågning og fremme af miljømæssig ansvarlighed. 

Danmark vil hjælpe Mozambique med at håndtere de miljømæssige og klimamæssige udfordringer ved:

 • At støtte etableringen af en national responsmekanisme over for følgerne af klima-ændringer med henblik på at gøre Mozambique mindre sårbart;
 • At støtte kapacitetsopbygning i Miljøministeriet og Det Nationale Institut for Katastrofeberedskab samt støtte konkrete tiltag for at forebygge nationale katastrofer;
 • At støtte 13 kommuner i deres miljøforvaltning;
 • At sætte civilsamfundsorganisationerne i stand til bedre at overvåge myndighedernes handlinger og politikker med henblik på at fremme miljømæssig ansvarlighed.  

Indikatorer og mål:

 • Antal sektorer/institutioner og provinser, der i deres planlægning integrerer tiltag omkring klimatilpasning. Målet er i løbet af tre år at nå op på 8 sektorer og 6 provinser (fra nuværende 3 sektorer og ingen provinser).
 • Antal planer for arealanvendelse udarbejdet og godkendt på distriktsniveau og antal distrikter med kortlægning af katastroferisici. Målet er i løbet af 3 år at udarbejde 128 planer for arealanvendelse, og at 25 distrikter udarbejder kortlægning af katastroferisici.
 • Antal enheder i miljøministeriet, der bruger det nationale økonomisystem som grundlag for effektiv planlægning og rapportering.
 • Antal miljøvurderinger, miljømålinger og kontrolbesøg gennemført på provins- og distriktsniveau.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk