Spring til indhold

Programvurderinger og resultater

For at sikre en systematisk tilgang tilden løbende monitorering, evaluering og læring i forbindelse med Danmarksengagement i Sydsudan, vil Danmarksambassade i Addis Ababa, sammen medrådgiveren i Sydsudan, rapportere på udviklingen i Sydsudan, risici, foreløbige resultater samt den danske politiks og indsatsers fortsatte relevans. Sammenmed disse rådgivere vil ambassaden samarbejde tæt med betroede samarbejdspartnere og anvende konsulenter og kortvarig teknisk bistand efter behov.Landeprogrammet 2016-2018 vil gennemgåen formel midtvejsevaluering efter1-1½ år for at undersøge mulighederne for eventuelle større tilpasninger af udviklingsengagementet. En revisioner ligeledes planlagt ved afslutningenaf programmet i 2018 inden en eventuel ny programperiode. Denne model er primært relevant for ’ustabilt-’ og ’forbedringsscenariet’. Hvis der sker en radikalforværring, vil landeprogrammet skulle revideres med det samme. Regelmæssige politiske konsultationer på højt niveauforventes at fortsætte med henblik på at fastholde sydsudanesiske politiske ledere på deres løfter om fred og ansvarlighed. Der vil blive identificeret indikatorer for monitorering inden for de aftalte indsatsområder, som er beskrevet ovenfor. Da Danmark udelukkende vil arbejde gennem multilaterale kanaler og andreligesindede organisationer eller civilsamfundsorganisationer, anvendes indikatorer, der er udviklet af disse partnere. Potentielle risici skal identificeres,og der skal udarbejdes strategier for nedsættelse af risici. Hvis disse ikke allerede er udarbejdet, vil der blive ydet støtte til dette. Danmark vil afstemme sin monitoreringsindsats til partnernes egne vurderings- og læringsprocesser, og ambassaden vil fortsat samarbejde medpartnere om at opnå aftaler om fællesadministration og organisering af samarbejdet. For så vidt angår de overordnede resultater, vil Danmarks engagement i Sydsudan indenfor ’ustabilt’- til ’forbedringsscenariet’ fokusere på resultater på mellemlangt sigt (landepolitikkens treårige tidsramme), mens det samtidigtilstræbes at sikre en langsigtet effekt. Generelt vil Danmarks engagement i Sydsudan i ’ustabilt’- til ’forbedringsscenariet’ bidrage til:

  1. At øge sikkerhed og fred i Sydsudan og Afrikas Horn/Østafrika
  2. At styrke rettighedshavernes position og ansvarshaverne i at tage skridtmod at skabe legitime, inklusive og ansvarlige institutioner
  3. At øge beskyttelsen af civile og skabe ansvar for krænkelse af menneskerettighederne samt styrke Sydsudans nationale implementering af dets ansvar for at beskytte
  4. At reducere kønsbaseret vold og øge kvinders deltagelse
  5. At fremme inklusiv regeringsførelse via kapacitetsopbygning i offentlige institutioner med henblik på at styrkeleveringen af basale serviceydelser og samfundsengagement i beslutningsprocesser
  6. At reducere antallet af mennesker, der lever med (ekstrem) fødevareusikkerhed, styrke modstandsdygtighed og forbedre adgangen til basale serviceydelser for udsatte befolkningsgrupper, herunder tilbagevendende og flygtninge

I ’forværringsscenariet’ vil fokus skifte til primært kortsigtede, livreddende aktiviteter med effekt på mellemlangt sigt inden for samme resultatområder. En tværgående arbejdsgruppe i Udenrigsministeriet vil mindst hvert halve år gøre status over udviklingen, sikre koordination og skabe synergi mellem instrumenter og indsatstyper.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk