Spring til indhold

Vision og rationale bag landepolitikken

 

""
Kort: FN

Sydsudan ligger i grænseområdet mellem det arabiske Nordafrika og Afrika syd for Sahara og spiller en vigtig rolle for nabolandenes og regionens sikkerhed og økonomi. Sydsudan er en del af et voksende bælte fra Sahel til Adenbugten, der er præget af stigende ustabilitet, som næres af voldelig ekstremisme, klimaforandringer, fordrivelser, migration og organiseret kriminalitet.

Sydsudan er et ungt land, der i 2011 opnåede uafhængighed fra Sudan efter årtiers borgerkrig. Landet er dog fortsat stort set ukontrolleret, og statsdannelsen er præget af svage eller ikke-eksisterende institutioner, utilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, mangel på social og fysisk infrastruktur og fordrivelse af landets befolkning samt overhængende økonomisk kollaps. Samtidig udgør Sydsudan en væsentlig trussel mod stabiliteten i det allerede konflikthærgede Afrikas Horn, og der er risiko for, at de interne konflikter breder sig til nabolandene. Der er ca. 2 millioner internt fordrevne i Sydsudan, og omkring 4,9 millioner lider under alvorlig fødevaremangel. Derudover er mere end 600.000 sydsudanesere flygtet til nabolandene.

Danmark har været en trofast støtte til det sydsudanesiske folk i dets årtier lange stræben efter selvbestemmelse. Straks efter Sydsudans uafhængighed i 2011 engagerede Danmark sig i et bredspektret og fleksibelt landeprogram for at støtte det nye land (2011-2015). Målene for Danmarks fremtidige engagement afspejler de prioriterede områder for dansk udviklingssamarbejde med fokus på at fremme sikkerhed og modstandsdygtighed, hjælpe flygtninge og fordrevne, samt at bekæmpe fattigdom og årsager til migration. Engagementet omfatter en lang række danske udenrigspolitiske instrumenter, som afspejler Danmarks bredspektrede tilgang til skrøbelige stater: aktivt diplomati, humanitær bistand, udviklingssamarbejde, støtte til fred og stabilisering, herunder via EU, FN, regionale og subregionale organisationer og civilsamfundsorganisationer.

Det sikkerhedsmæssige og politiske miljø i Sydsudan er meget ustabilt, jf. nedenfor. Det er derfor besluttet at udarbejde et interim landepolitikpapir som strategisk ramme for Danmarks engagement i Sydsudan i 2016-2018. Interim landepolitikken bygger på forskellige scenarier for den fremtidige udvikling samt på erfaringerne fra Danmarks nuværende engagement i Sydsudan, hvor en overordnet og fleksibel tilgang med hurtige tilpasninger i lyset af den krise, som udbrød i december 2013, er blevet fastholdt. For at fastholde den danske bistands relevans i Sydsudan er der anlagt en multifacetteret og fleksibel tilgang med fokus på prioriterede tiltag, der kan tilpasses den omskiftelige situation i Sydsudan. Målet er en fleksibel, risikovillig og integreret tilgang, der gør det muligt at foretage ændringer, såfremt situationen i landet måtte tilsige det. Selv når det umiddelbare fokus primært er på humanitære behov, vil udviklingsperspektivet blive fastholdt for dels at beskytte hidtidige investeringer, dels at sikre et afsæt for bæredygtige indsatser efter krisen. Alle indsatser vil være konflikt- og menneskerettighedssensitive.

Sydsudan - fire år efter uafhængigheden
Blot fire år efter Sydsudans uafhængighed befinder landet sig i en intern voldelig konflikt på kanten af statskollaps med alvorlige, negative konsekvenser for både fred og stabilitet, demokratisk regeringsførelse og økonomisk fremgang både i Sydsudan, subregionen og udenfor. I august 2015 underskrev de to stridende parter en fredsaftale (ARCRSS) efter et vedvarende internationalt pres og engagement. Fredsaftalen giver et forsigtigt håb om, at Sydsudan nu endelig – langsomt – er på vej mod fred. Den alvorlige humanitære krise og stadigt værre økonomiske situation vil kunne destabilisere Sydsudan yderligere. Endvidere har fredsaftalens parter ikke nødvendigvis deres baglands fulde støtte eller fuld kontrol over de mere løse oprørsgrupper, som ledes af lokale krigsherrer. Selvom fredsaftalen er underskrevet, fortsætter kampene og grusomhederne mod civilbefolkningen. Hvis fredsaftalens parter mister yderligere kontrol, er der potentielt risiko for, at landet kan falde tilbage i alvorlig voldelig konflikt.

Danmark i Sydsudan - resultater
Danmark har bidraget væsentligt til at hjælpe de mange millioner fordrevne sydsudanesere. Dakrisen startede i december 2013, flygtede næsten to millioner fra deres hjem på et kritisk tidspunkt i høsttiden. Danmark var opmærksom på denne trussel mod fødevaresikkerheden, der kunne betyde nød for endnu flere, som kunne blive tvunget til at flygte, og tilpassede derfor hurtigt sit program til at sikre øjeblikkelig støtte via FAO. Inden for få måneder nåede FAO ud til mere end 430.000 husstande – omkring 2,9 millioner mennesker– og uddelte korn, grøntsager og fiskeudstyr samt kom mereend 2,5 millioner kvæg til hjælp. Støtten fra Danmark og andre partnere gjorde det muligt for FAO at afhjælpe fødevareusikkerheden ved at give husstandene værktøjer, så de kunne hjælpe deres egen familie og reducere presset for at flygte og krydse grænser i et forsøg på at redde livet. Den danske støtte til FAO var koblet med yderligere humanitær støtte til danske NGO’er og til FN, som ydede fødevarebistand og støtte de innovative kontantoverførelsesprogrammer, som hjalp lokale markeder til at forblive åbne.

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk