Spring til indhold

Annex 2: Strategisk fokus, resultater og indikatorer for den danske udviklingsbistand i Zimbabwe

Den danske udviklingsbistand fokuserer på 1) privatsektorudvikling indenfor landbrug; 2) rehabilitering af infrastruktur og; 3) fremme af god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder. 

Alle danske programaktiviteter fokuserer på at understøtte zimbabwiske borgeres ret til et bedre liv i et udviklet og fredeligt demokratisk samfund. Der er en grundlæggende sammenhæng mellem støtten til økonomisk udvikling i Zimbabwe og et aktivt dansk engagement i forhold til at fremme demokratiske reformer og respekt for universelle menneskerettigheder.

Den danske udviklingsstøtte til Zimbabwe er gradvist øget siden 2009. Forudsat at en gradvis demokratisk udviklingsproces finder sted, er det forventningen, at den danske støtte når et niveau på ca. 200 million DKK i årlige udbetalinger i 2015. Fordelingen af den danske støtte på de nedenfor nævnte strategiske fokusområder vil afhænge af udviklingen indenfor de respektive områder.
 
Nedenfor følger de valgte strategiske fokusområder, resultater og indikatorer.

 

1) Privatsektorudvikling i landbrug

Danmark vil arbejde for at bidrage til følgende resultater:

  • Genopretning af landbrugssektoren gennem adgang til en attraktiv kreditfacilitet for aktører i værdikæden
  • Kapacitetsopbygning for aktører i landbrugsværdikæden med henblik på at udbygge kommercielle aktiviteter.
  •  Etablering af nye innovative aktiviteter og værdikæder, der øger indkomstgenerering og jobskabelse.

Indikatorer: 80.000 småbrugere hjulpet af støtten i 2015, øget kommerciel aktivitet; styrket viden og kapacitet gennem træning; støtte til et netværk af mere end 700 landbo-butikker; støtte til mindst to specifikke værdikæder med fokus på jobskabelse og indkomstgenerering.  

I Zimbabwe repræsenterer landbrugssektoren omtrent 40% af BNP. To-tredjedele af landets befolkning lever i landområder – langt størstedelen deraf er kategoriseret som fattige eller meget fattige. Landbrugssektoren besidder derfor et stort potentiale for at bidrage til den videre udvikling af Zimbabwe og befolkningens levevilkår. Efter turbulente år med landreformer og en generel økonomisk nedsmeltning er landbrugssektoren fortsat kendetegnet ved lav produktivitet, manglende likviditet og finansiering samt dysfunktionelle værdikæder.

Siden 2011 har Zimbabwe Agriculture Development Trust (ZADT) stillet finansiering til rådighed, som gennem kommercielle banker udlånes til relevante låntagere i landbrugsværdikæden. Kreditfaciliteten tilbyder en lavere rente og potentielt længere løbetid, end det ellers er muligt at opnå på det kommercielle marked. Den dansk støttede kreditfacilitet har til formål effektivt at understøtte mindre landbrugsproducenter. Klienter har forretningsmæssig forbindelse med de mindre landbrugsproducenter, som bl.a. omfatter landbo-butikker, grossister, transportører, landmænd og fremstillingsindustri. Klienterne er hovedsagligt mindre og mellemstore virksomheder, som handler med lavindkomstgrupper. Igennem denne intervention sikres småbrugerne dels adgang til input til deres landbrugsproduktion, dels markedsadgang for deres afgrøder. Transaktionsomkostningerne ved at yde lån direkte til småbrugere skønnes indledningsvist ikke at være bæredygtige. Derimod har alle låntagere en direkte arbejdsmæssig relation til småbrugere og over 15.000 småbrugere har således allerede nydt fordele ved kreditmekanismen i det første år efter dens etablering, herunder gennem indkomststigning som følge af adgang til input og markeder. Dette tal ventes at stige til 80.000 småbrugere under den næste fase.

Danmark vil forestå studier af værdikæder med særlige vækstpotentiale og gennemføre interventioner på pilot-basis med involvering af mindre landbrugsproducenter. Hovedformålet er at revitalisere værdikæder, som er af særlig betydning for genoprettelse af Zimbabwes økonomi, og med potentiale for indkomstgenerering og jobskabelse. Kapitaltilskud til ny teknologi, nye produkter eller markeder såvel som garantiordninger og leasing-arrangementer vil blive introduceret efter behov.

Derudover vil Danmark fortsætte med at støtte opbygning af viden og kapacitet blandt aktører i værdikæden med henblik på at fremme bæredygtigheden og udviklingsmulighederne for de markedsbaserede interventioner.

 

2) Rehabilitering af infrastruktur

 Danmark vil arbejde for følgende resultater:

  • Rehabilitering af vigtig national, prioriteret infrastruktur, som har direkte betydning for zimbabwiske borgeres levebetingelser og som forbedrer den private sektors konkurrenceevne og mulighed for vækst.
  • Forbedret politikudvikling indenfor prioriterede områder så som økonomisk styring, landbrug og infrastruktur.
    Styrket fokus på miljø, klima og vedvarende energi i Zimbabwe.
  • Indikatorer: Forbedret adgang til og kvalitet af vandforsyning for 4 millioner borgere i de af Zim-fonden udvalgte byområder; forbedret energiforsyning som sker på et miljøvenligt grundlag; afdækning af potentialet for vedvarende energi i Zimbabwe og iværksættelse af konkrete initiativer.

 

Der er fortsat behov for bilateral støtte til rehabilitering af infrastruktur i Zimbabwe og for international rådgivning i relation til en række centrale områder indenfor offentlige serviceydelser på et tidspunkt, hvor Zimbabwe ikke kan modtage lån på favorable vilkår, og hvor de offentlige finanser er utilstrækkelige. Dansk støtte er sammen med støtte fra andre bilaterale donorer vital i forhold til at sikre adgang til rent vand og strøm, hvilket er af fundamental vigtighed for såvel sociale serviceydelser som skoler og sundhedsklinikker, samt for den private sektors konkurrenceevne. Støtten til infrastruktur forventes dog at blive udfaset, når der opnås bedre adgang til favorable lån. Den danske støtte kanaliseres gennem to multidonor-fonde, som Danmark har medvirket til at etablere, nemlig Zimbabwe multidonor-fonden (ZimFond), som administreres af Den afrikanske Udviklingsbank (ADB), samt den analytiske multidonor-fond (A-MDTF), som administreres af Verdensbanken.

Samarbejdet med myndighederne indenfor de to fonde repræsenterer en god platform for dialog  om nationale prioriteter. Fondene sikrer ydermere Verdensbanken og Den afrikanske Udviklingsbank en mulighed til at spille en aktiv rolle i Zimbabwe på trods af landets restancer til de to banker. For Danmark er det en mærkesag at sikre en miljømæssig og klimavenlig udmøntning af indsatsen.

Zimfond. Zimbabwes infrastruktur lider under flere års manglende investeringer og vedligeholdelse. Behovene for investeringer er enorme og aktuelle rehabiliteringsbehov er af ADB anslået til at kræve op mod USD 14 milliarder, mens mere langsigtede behov vil nødvendiggøre investeringer på op mod USD 40 milliarder. Der er dog ikke nogen umiddelbare muligheder for finansiering i større omfang gennem lånoptagning grundet landets restancer. Zim-fonden støtter rehabilitering af national prioriteret infrastruktur samtidig med, at miljøhensyn og klimaforandringer tages i betragtning. Områder for fremtidige investeringer vil afhænge af potentialet for forbedringer i levevilkår for den berørte befolkning.

A-MDTF. Effektiv politikudvikling i den nuværende overgangsfase er fortsat af stor vigtighed. Lav kapacitet og begrænsede ressourcer i statslige institutioner understreger behovet for fortsat analytisk arbejde, som kan styrke den offentlige sektors service og hjælpe med at finde gode løsninger på vanskelige udfordringer.

A-MDTF udfører studier og yder teknisk assistance indenfor tre prioriterede områder: Økonomistyring og regeringsførelse, landbrug, samt infrastruktur. Nye prioritetsområder vil kunne tages op afhængig af landets videre udvikling. Fonden koordinerer og samarbejder med myndighederne på en række områder, inklusiv offentlige myndigheders planlægning, udvikling af nye styringsredskaber, offentlige politikker og budgetter. Disse indsatsområder vil være essentielle i forhold til igangsættelse af et IMF Staff Monitored Programme. Dialogen mellem A-MDTF og myndighederne omfatter også sensitive områder, så som en gennemgang af offentlige lønninger, lønningers andel af offentlige udgifter og studier af landreformen.

Skulle Zimbabwe igen få adgang til betydelig international finansiering til rehabilitering af infrastruktur, vil Danmark genoverveje det bilaterale engagement på området.


 

3) God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder

Danmark vil arbejde for at bidrage til følgende resultater:
• E t uafhængigt retssystem baseret på strategien udarbejdet af Domstolsstyrelsen,
som sikrer rettigheder uden politisk indblanding og som begrænser korruption.

• Effektiv og transparent overvågning af menneskerettigheder og sikring af juridisk
assistance til ofre for menneskerettighedskrænkelser.

• Øget adgang til frie og uafhængige medier, inklusiv i landområder.

• Opbygning af demokratiske institutioner baseret på en ny demokratisk
forfatning, herunder valgkommissionen, menneskerettighedskommissionen
og det monitorerende organ JOMIC.

Indikatorer: Et nationalt sagsbehandlingssystem, der i betydeligt omfang reducerer
sagsophobning i retssektoren, reduktion i rapporterede menneskerettighedskrænkelser,
forbedret adgang til medier i landområder og en vedtaget og gennemført
forfatning.

Zimbabwe har store udfordringer i overgangen til demokrati, og der er fortsat talrige menneskerettighedskrænkelser og udbredt intimidering. Med udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang kombinerer den danske indsats et fokus på opbygning af statslige institutioner med støtte til civilsamfundsorganisationer og opbygning af viden og kapacitet. Dette muliggør en nødvendig fleksibilitet mellem mellemlange og længerevarende indsatser i takt med ændringer i den politiske virkelighed i Zimbabwe.

”Access to Justice” og styrkede menneskerettigheder: Programmet støtter udvikling af en strategi og etiske retningslinjer for rets-sektoren, som rummer initiativer til øget uafhængighed og bekæmpelse af den omfattende korruption. I forbindelse med gennemførelsen af strategien støtter programmet øget adgang til rets-sektoren, som tager udgangspunkt i brugernes rettigheder (victim friendly courts). Støtten er fokuseret på at øge kapaciteten i rets-sektoren til at håndtere menneskerettighedssager og understøtter efterlevelse af principperne om adskillelse af statsmagterne og retsvæsenets uafhængighed. Støtten vil delvist blive kanaliseret gennem civilsamfundsorganisationer (til at styrke overvågning og procesførelse af menneskerettighedssager) og delvist gennem støtte til offentlige instanser så som Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet med assistance fra blandt andet UNICEF og Det Danske Institut for Menneskerettigheder.

Adgang til frie medier: Indsatsen søger at styrke borgers mulighed for deltagelse i udviklingen af det zimbabwiske samfund ved at understøtte en uafhængig og aktiv mediesektor (såvel mainstream som alternativ) som: a) fungerer som platform for information, dialog og kommunikation for alle samfundsgrupper (især underprivilegerede grupper); og b) giver relevant, kritisk og afbalanceret information, som bidrager til at holde myndighederne ansvarlige overfor offentligheden. Særlig opmærksomhed vil blive givet til de større grupperinger i samfundet som pt. er afskåret fra adgang, herunder især i landområderne. Ligeledes vil der blive lagt vægt på at overveje nye måder til at nå ud til offentligheden, herunder sociale medier og alternative radioudsendelser.

Demokratiske reformprocesser: Fortsat støtte vil blive ydet til gennemførelsen af demokratiske reformer og opbygning af institutioner, herunder til valgprocesser og etablering af demokratiske institutioner. Denne del af støtten vil være særlig afhængig af den aktuelle udvikling og må nødvendigvis indeholde betydelig fleksibilitet til at agere på baggrund af den politiske udvikling.

 
Det danske bistandsprogram i Zimbabwe for årene 2013 til 2015 er skitseret nedenfor.

""

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk