Spring til indhold

Danmarks partnerskab med Zimbabwe

Det overordnede formål for det danske engagement er at understøtte udviklingen af et demokratisk Zimbabwe med reduceret fattigdom, respekt for menneskerettigheder og inklusiv økonomisk vækst.

I overensstemmelse med den danske strategi for udviklingssamarbejde og den danske strategi for skrøbelige stater støtter Danmark aktivt zimbabwiske borgeres ret til et bedre liv baseret på et legitimt demokratisk system, som sikrer retfærdighed, sikkerhed samt økonomisk og social udvikling.

For at fremme denne målsætning benytter Danmark en vifte af forskellige instrumenter, herunder diplomatisk dialog rettet mod at styrke og normalisere samarbejdet, udviklingsbistand samt fremme af kultur, handel og privatsektor-udvikling.
""                  

Figur 1: Formål, instrumenter og strategiske fokusområder for det danske engagement i Zimbabwe


 

Formål 1: Et partnerskab for demokrati

Nedenfor præciseres hvordan det danske engagement bidrager til at fremme målsætningen om styrket demokrati, menneskerettigheder og økonomisk udvikling. En mere detaljeret gennemgang af de strategiske fokusområder for udviklingsbistanden findes i anneks 2.

Gennem anvendelse af forskellige instrumenter bidrager Danmark aktivt til at støtte Zimbabwes overgang til et fredeligt og stabilt flerpartidemokrati.
For det første har Danmark intensiveret den diplomatiske dialog med alle parter i Zimbabwe samt med regionale og internationale partnere. Det internationale samfund bør i dansk optik øge presset for demokratiske reformer og på samme tid hjælpe med den demokratiske institutionsopbygning i Zimbabwe. SADC spiller en særlig vigtig rolle. Øget regionalt pres for demokratiske reformer, ledet af Sydafrika, vil fortsat være afgørende. Denmark støtter fuldt ud indsatser både i Zimbabwe og i regionen, som fremskynder processen.


Som en del af den globale indsats arbejder Danmark sammen med EU og grupper af ligesindede aktører – ikke mindst kredsen af nordiske lande – for at fremme styrket engagement i Zimbabwe, samt sikre en mere strategisk anvendelse af restriktive og ledsagende foranstaltninger. Det er målsætningen, at disse foranstaltninger med tiden og som et resultat af udviklingen i Zimbabwe ikke længere vil være relevante – forhåbentlig i nærmeste fremtid.   

For det andet støtter Danmark gennem udviklingsarbejdet en række initiativer i Zimbabwe, som sigter mod at opbygge landets demokratiske institutioner og styrke borgernes aktive deltagelse i de politiske processer. Eksempler, der særligt kan fremhæves, er den danske støtte til skabelsen af uafhængige institutioner indenfor rets-sektoren og en mere uafhængig valgkommission samt støtte til udarbejdelsen af en ny forfatning og frie medier.
      
For det tredje arbejder Danmark for en stærkere og mere proaktiv involvering af centrale multilaterale institutioner. Dette inkluderer forskellige grene af FN og de internationale finansielle institutioner. En aktiv FN-tilstedeværelse i Zimbabwe, som bygger på internationale erfaringer, udgør et vigtigt bidrag til udvikling og demokratisering i landet.    

Endelig forbliver civilsamfundet en fundamental partner i det danske arbejde for at fremme demokrati i Zimbabwe. Danmark arbejder aktivt for at fremme et stærkt civilsamfund, som er konstruktivt engageret i at forsvare borgernes rettigheder og deltagelse i politiske processer, og som arbejder for overgang til demokrati og udvikling. Civilsamfundet spiller blandt andet en afgørende rolle for at sikre at regeringen holdes ansvarlig og for at styrke adgangen til information. En række danske civilsamfundsorganisationer støttet af Danida er aktivt involveret i at styrke demokratiet på græsrodsniveau. Efter år med mindsket manøvrerum er det vigtigt at genoplive et stærkt og levende civilsamfund. Det kræver ikke kun ny lovgivning, men også et skift i den politiske kultur og opbygning af tillid at skabe rum for, at alle borgere i Zimbabwe frit kan deltage i politik. 

Formål 2: God regeringsførelse og menneskerettigheder – en hjørnesten i det danske engagement i Zimbabwe

I skrøbelige stater repræsenterer krænkelser af fundamentale menneskerettigheder ofte en barriere for opbygningen af et stabilt demokrati. Dette er også tilfældet i Zimbabwe.

Fremme af god regeringsførelse og respekt for universelle menneskerettigheder er derfor en central prioritet i det danske partnerskab med Zimbabwe og støttes via forskellige kanaler.  


Først og fremmest fremmer Danmark respekt for fundamentale rettigheder på alle niveauer gennem en aktiv diplomatisk dialog både i Zimbabwe og gennem internationale organisationer. I særdeleshed udgør the Universal Periodic Review (UPR) i regi af FN Højkommissoriet for Menneskerettigheder en vigtig platform for dialog til at forbedre menneskerettighedssituationen i landet. 


For det andet er det en hjørnesten i udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Zimbabwe at fremme menneskerettigheder. Danmark vil gennem målrettet udviklingssamarbejde fortsat støtte etableringen af lovgivning og gennemførelse af konkrete tiltag både på regerings- og civilsamfundsniveau. Et særligt fokus er støtte til ofrene for menneskerettighedskrænkelser. Med afsæt i en rettighedsbaseret tilgang har strategien for danske interventioner på dette område en todelt tilgang med fokus på statsopbygning på den ene side og støtte til civilsamfundets kapacitet på den anden.  Etablering af en retsstat og opbygning af rettighedshaverens og civilsamfundets muligheder for at holde regeringen ansvarlig fremmes gennem støtte til retshjælp, oplysningskampagner, sikring af ejendomsrettigheder og øget adgang til information og mediefrihed.                      


Som en fundamental del af indsatsen for at fremme menneskerettigheder vil Danmark støtte kvinders rettigheder og lighed mellem kønnene. Der er blandt andet iværksat en markant indsats for at reducere det ekstremt høje niveau af seksuel vold mod piger og kvinder. 


Støtte til menneskerettigheder og god regeringsførelse i en omskiftelig kontekst kræver, at der indbygges fleksibilitet i de danske indsatser. Samtidig er det vigtigt at engagere sig i og støtte de skrøbelige demokratiske processer ved at bakke op om de kræfter i systemet, som ønsker reform og ved at styrke de nationale demokratiske institutioner, som er blevet etableret siden 2009.

Formål 3: Inklusiv økonomisk udvikling for alle borgere i Zimbabwe

Danmark anerkender det store potentiale for økonomisk udvikling i Zimbabwe, der vil kunne realiseres gennem øgede udenlandske investeringer, handel og udvikling af privatsektoren. EU er Zimbabwes anden største samhandelspartner kun overgået af nabolandet Sydafrika. Dog er de overordnede tal for handel relativt beskedne, og investeringer begrænses i vid udstrækning af den skrøbelige kontekst og i særdeleshed af usikkerhed forbundet med ejendomsrettigheder og investeringsbeskyttelse. For at få mest muligt ud af landets potentiale og for at tiltrække udenlandske investeringer må Zimbabwe skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet, herunder en klar lovgivning og mulighed for at drive forretning uden at skulle skele til politiske interesser og med respekt for menneskerettighederne. Hertil kommer beskyttelse af ejendomsrettigheder og en effektiv indsats mod korruption.


Det er en dansk prioritet at yde støtte til en økonomisk vækst og privatsektordrevne udviklingsinitiativer, som medfører mærkbare fordele for den generelle zimbabwiske befolkning. Gennem udviklingssamarbejdet vil Danmark fortsat fremme privatsektordrevet vækst og erhvervssamarbejde i særligt landbrugssektoren. Støtten til etableringen af Zimbabwe Agricultural Development Trust (ZADT har forbedret adgangen til kapital og input i landbrugssektoren. I de kommende år vil Danmark bygge videre på og udvide disse aktiviteter og afsøge nye muligheder for at øge privatsektordrevet vækst med et stærkt fokus på miljømæssigt bæredygtige og klimavenlige løsninger. 


Ligeledes vil Danmark gradvist udvide anvendelsen af Danidas partnerskabsprogram med det formål at styrke samarbejdet mellem private danske og zimbabwiske selskaber. Dette vil understøtte videns- og teknologioverførsel mellem danske og lokale parter, hvorigennem der skabes værdi for selskaberne. Det er målsætningen, at partnerskaberne vil bidrage til at øge beskæftigelsen og have en positiv effekt på lokalsamfundet.   


Endelig fremmer Danmark aktivt en styrkelse af de internationale finansielle institutioners (IFIs) rolle i Zimbabwe for herigennem at fremme økonomiske reformer og på sigt bane vej for gældslettelse gennem iværksættelse af et såkaldt IMF Staff Monitored Program. Danmark støtter også IFIs aktive engagement i implementeringen af udviklingsaktiviteter. Således bidrager Danmark til Zim-Fonden, ledet af den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), som støtter forbedring af vital infrastruktur. Hertil kommer støtte til den Analytiske Multi Donor Trust Fund (A-MDTF) ledet af Verdensbanken, som hjælper regeringen med at styrke politikudvikling indenfor prioriterede områder. Disse interventioner bidrager bl.a. til at skabe et bedre erhvervsmiljø ved at styrke den zimbabwiske konkurrenceevne gennem forbedret infrastruktur.    

 

Det danske udviklingssamarbejde i en skrøbelig kontekst – strategiske fokusområder

Zimbabwe har store udfordringer i overgangen til demokrati, og der er fortsat talrige menneskerettighedskrænkelser og udbredt intimidering. Med udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang kombinerer den danske indsats et fokus på opbygning af statslige institutioner med støtte til civilsamfundsorganisationer og opbygning af viden og kapacitet. Dette muliggør en nødvendig fleksibilitet mellem mellemlange og længerevarende indsatser i takt med ændringer i den politiske virkelighed i Zimbabwe.

”Access to Justice” og styrkede menneskerettigheder: Programmet støtter udvikling af en strategi og etiske retningslinjer for rets-sektoren, som rummer initiativer til øget uafhængighed og bekæmpelse af den omfattende korruption. I forbindelse med gennemførelsen af strategien støtter programmet øget adgang til rets-sektoren, som tager udgangspunkt i brugernes rettigheder (victim friendly courts). Støtten er fokuseret på at øge kapaciteten i rets-sektoren til at håndtere menneskerettighedssager og understøtter efterlevelse af principperne om adskillelse af statsmagterne og retsvæsenets uafhængighed. Støtten vil delvist blive kanaliseret gennem civilsamfundsorganisationer (til at styrke overvågning og procesførelse af menneskerettighedssager) og delvist gennem støtte til offentlige instanser så som Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet med assistance fra blandt andet UNICEF og Det Danske Institut for Menneskerettigheder.

Adgang til frie medier: Indsatsen søger at styrke borgers mulighed for deltagelse i udviklingen af det zimbabwiske samfund ved at understøtte en uafhængig og aktiv mediesektor (såvel mainstream som alternativ) som: a) fungerer som platform for information, dialog og kommunikation for alle samfundsgrupper (især underprivilegerede grupper); og b) giver relevant, kritisk og afbalanceret information, som bidrager til at holde myndighederne ansvarlige overfor offentligheden. Særlig opmærksomhed vil blive givet til de større grupperinger i samfundet som pt. er afskåret fra adgang, herunder især i landområderne. Ligeledes vil der blive lagt vægt på at overveje nye måder til at nå ud til offentligheden, herunder sociale medier og alternative radioudsendelser.

Demokratiske reformprocesser: Fortsat støtte vil blive ydet til gennemførelsen af demokratiske reformer og opbygning af institutioner, herunder til valgprocesser og etablering af demokratiske institutioner. Denne del af støtten vil være særlig afhængig af den aktuelle udvikling og må nødvendigvis indeholde betydelig fleksibilitet til at agere på baggrund af den politiske udvikling.

 
For en mere detaljeret introduktion til det danske bistandsprogram i Zimbabwe henvises til anneks 2.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk