Spring til indhold

Vækst og beskæftigelse

Økonomisk vækst er en nødvendighed, hvis vi skal komme fattigdommen til livs. Men med øget pres på naturressourcer og stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi og vand er der behov for, at væksten skal være grøn. Danmark vil være med til at bane vejen for globale og lokale løsninger på disse udfordringer og presse på for, at det multilaterale system styrker indsatsen for at bistå udviklingslandene med at fremme og stimulere grøn vækst.

Danmark vil:

  • Bistå udviklingslandene med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling gennem grøn vækst, øget indtjening og flere arbejdspladser, ikke mindst til unge. 
  • Støtte grøn vækst baseret på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne. 
  • Bidrage til at styrke de internationale og nationale rammer for grøn vækst og skabe bedre sammenhæng med miljøbeskyttelse. 
  • Fremme innovative teknologi- og finansieringsløsninger inden for landbrug, skovbrug, miljø, energi, vand og klima. 
  • Fremme en ressourceeffektiv fødevareproduktion, der bæredygtigt og effektivt kan brødføde en stadigt voksende befolkning. 
  • Bidrage til at øge udviklingslandenes adgang til bæredygtig energi og styrke indsatsen for en mere bæredygtig og ressourceeffektiv forvaltning og udnyttelse af energi- og vandressourcerne. 
  • Arbejde for fattige mænd og kvinders større medindflydelse og forbedrede adgang til vand, jord, viden og finansiering.

Ved at støtte grøn vækst baseret på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer vil Danmark bistå udviklingslandene i at skabe bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst og flere arbejdspladser. Den private sektor skal være en drivkraft for økonomisk vækst og beskæftigelse og bidrage til bæredygtig og inklusiv udvikling. Både de internationale og nationale rammer for grøn vækst skal styrkes, og der skal skabes større sammenhæng mellem handels-, landbrugs-, miljø- energi-, klima- og udviklingspolitik.

Danmarks indsats for grøn vækst vil fokusere på bæredygtig fødevare produktion, adgang til energi og vand og på integrerede klimaindsatser.

Da vækst i landbruget har større effekt på fattigdomsbekæmpelse end vækst i nogen anden sektor, vil Danmark styrke landbrugs- og fødevareerhvervene. Dette vil indebære en stærk indsats for vækst og beskæftigelse, og en styrkelse af hele værdikæden ”fra jord til bord”.

Adgang til energi og vand er afgørende for vækst i samfundet og en kritisk faktor i fødevareproduktionen. Det er også en vigtig faktor for de fattigste og mest sårbare grupper. Derfor vil Danmark styrke indsatsen for adgang til energi- og vandressourcer og understøtte en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse heraf.

Klimaindsatser vil være et væsentligt, integreret element i dansk udviklingssamarbejde, der bidrager til grøn vækst, nye arbejdspladser og fremmer klimatilpassede landbrugsmetoder. Danmark vil være blandt de toneangivende udviklingspartnere på klimaområdet og arbejde for en styrket international prioritering af klimafinansiering.

Grøn vækst kan kun lykkes, hvis der er en åben og inklusiv dialog mellem borgere, civilsamfund, erhvervsliv og myndigheder om, hvordan grønne tiltag bliver tilrettelagt, så de er tilpasset landets situation. Danmark vil derfor styrke deltagelse og inddragelse.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk