Spring til indhold

Danske prioriteter

 

Post-2015 dagsordenen

Post-2015 dagsordenen handler om, hvilke mål og rammer det internationale samfund skal beslutte for verdens udvikling efter 2015. Der vil være tale om mål, som viderefører arbejdet med 2015 Målene, følger op på Rio+20 konferencen om bæredygtig udvikling samt inddrager nye og nødvendige globale dagsordner.

Danmark arbejder sammen med de øvrige lande i FN om at formulere en ny dagsorden for bekæmpelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling efter 2015. Civilsamfundet, den private sektor og andre aktører er også engageret og bidrager med deres erfaringer og forslag.

Processen med at formulere de nye globale udviklingsmål er i gang i FN. Der er endnu ikke enighed om et konkret forslag til en ny dagsorden med konkrete mål, men flere forslag er blevet stillet af forskellige paneler og arbejdsgrupper. Egentlige mellemstatslige forhandlinger om post-2015 dagsordenen forventes først indledt i slutningen af 2014, når FN’s generalsekretær har lanceret sin såkaldte synteserapport med konkrete målsætninger for de nye bæredygtige udviklingsmål.

Danmark har fra et tidligt tidspunkt i processen været aktivt engageret i den globale dialog om post-2015 dagsordenen, bl.a. da Danmark sammen med Ghana var værter for en global konsultation om ulighed i februar 2013 med deltagelse af ministre og FN-chefer fra bl.a. UNICEF og UN Women samt FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder.

Frem til september 2014 foregår dialogen primært i den åbne arbejdsgruppe om mål for bæredygtig udvikling. I juli 2014 oversendte arbejdsgruppen en rapport med 17 målsætninger og dertilhørende delmål til FN’s generalforsamling. Danmark har deltaget i arbejdsgruppen, og delt plads med Norge og Irland. FN nedsatte også en ekspertkomite om finansiering af bæredygtig udvikling, der præsenterede sine anbefalinger ved FN’s generalforsamling i september 2014. Anbefalingerne fra ekspertkomiteen lyder bl.a. på styrket internationalt samarbejde om skat, mere gennemsigtig og opdelt rapporteringsdata om udviklingsfinansieringen, fremme af bæredygtige lokale virksomheder gennem sociale og miljømæssige minimumsstandarder i offentlige udbud og vedtagelse af politikker, som befordrer udbytterigt samarbejde mellem multinationale og lokale virksomheder. Den endelige rapport kan findes her.

Danmarks holdning til post-2015 dagsordenen

Den danske regering har formuleret en række overordnede prioriteter for post-2015 dagsordenen. Disse er:

- Der etableres én samlet ramme for den globale udviklingsdagsorden efter 2015, som med afsæt i FN’s 2015 Mål har bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom som ultimative mål og så vidt muligt integrerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed) i alle nye mål. Der bør være en positiv understregning af, at der ikke er et modsætningsforhold mellem økonomisk vækst, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtighed. Derimod er opgaven at skabe synergi både i og mellem målene. Denne tilgang bør også reflekteres i EU’s politik og skal også afspejles i regeringens og EU’s arbejdsgange og processer.

- Målene i en ny samlet ramme bør være globale. Sådanne mål bør være begrænsede i antal, klare og målbare.

- Fokus for et sæt af nye mål bør først og fremmest være at adressere 2015 Målenes åbenbare mangler, herunder områder som inklusiv og grøn økonomisk udvikling og udvikling mod et energieffektivt og lavkarbont samfund, den miljømæssige dimension i bæredygtig udvikling, inklusiv social udvikling samt fred og sikkerhed, ikke mindst konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater. Derudover vil der være behov for at videreføre de af FN’s 2015 Mål, der ikke nås inden 2015 og opstille konkrete og ambitiøse målsætninger inden for de mere overordnede mål, f.eks. afskaffelse af ekstrem fattigdom i 2030.

Lokal bybus uden for Managua 
Morten Skov/Danida

- Fremtidens globale udviklingsdagsorden skal sikre en styrket kobling til fremme af menneskerettigheder, som udgør en grundlæggende katalysator for udvikling og fremskridt, og anerkende behovet for at samtænke politikker på de forskellige områder, der påvirker udviklingslandene. Ligeledes skal dagsordenen sikre en klar og stærk kobling til bæredygtig udnyttelse af verdens naturressourcer som en forudsætning for fortsat udvikling.

- Danmark vil sætte særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder, som vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til udviklingen i den internationale proces:

  • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi, samt inklusiv grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet.

  • Ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.

  • Uddannelse som afgørende element i at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i generalsekretærens ”Education First” initiativ.

  • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke engagement såvel udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitisk i skrøbelige stater.Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk