Spring til indhold

Den globale fond for bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria (GFATM)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria.

Efter flere korruptionsepisoder i 2010 har den Globale Fond oprettet en enhed for risikohåndtering, som ledes af en ”Chief risk officer”. Fonden har siden 2012 anvendt en systematisk tilgang til risikohåndtering. Dette indebærer, at alle risici overvejes, dokumenteres og vurderes regelmæssigt. Risikovurderingerne fører til specifikke risikobegrænsende foranstaltninger. Herudover er der udviklet et system med 19 forskellige risici, og baseret herpå beregner Fonden en overordnet risikoindikator.

Office of the Inspector General (OIG) blev etableret i 2005 som en uafhængig enhed i Den Globale Fond, der rapporterer til Fondens bestyrelse (evt. via bestyrelsens komite for revision og etik). OIG gennemfører revisioner af programmer med henblik på at vurdere effekten af de interne kontrolmekanismer og bistår med udviklingen af en bedre monitorering af programmerne. Desuden gennemfører OIG undersøgelser i sager, hvor der er mistanke om misbrug. Der er etableret en ”hotline”, der giver mulighed for at rapportere om formodet misbrug til fonden anonymt og fortroligt.

OIG rapporterer to gange om året til bestyrelsen for den Globale Fond vedr. status i enkeltsager og statistikker over gennemførte revisioner og undersøgelser, registrerede klager og antal sager. OIG’s rapporter er tilgængelige på fondens hjemmeside.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk