Spring til indhold

Q & A: Afklarende spørgsmål til høringsmaterialet

Her på siden bliver udvalgte spørgsmål fra organisationer og svar fra Udenrigsministeriet løbende lagt op.

Det første sæt af Q & A, der er lagt på siden vedrører afklarende spørgsmål til det høringsmateriale, der er sendt ud, og som kan være relevant for organisationer at få afklaret inden indsendelse af høringssvar. Disse svar har samme status som det udsendte høringsmateriale – dvs de indgår i høringen og vil kunne revideres i det endelige materiale.

Fristen for fremsendelse af skriftlige kommentarer til høringsmaterialet er sat til den 20. februar 2017. Modtagne kommentarer bedes fremsendt til um@um.dk og hmc@um.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål relateret til geografi

Annex I (page 4, Capacity): ”For applicants under lot CIV and lot HUM, this criterion must be fulfilled for Danida priority countries relevant for these two lots as a whole”. Hvad menes med “as a whole”?

Organisationer, der søger i både lot CIV og lot HUM, skal have erfaring med implementering af programmer for minimum 1 million kr. i mindst 2 af de prioritetslande, der er indeholdt i kategori 1, 2, 4 og 5.

Organisationer, der udelukkende søger i lot CIV, skal have erfaringer med implementering af programmer for minimum 1 million kr. i mindst 2 af de prioritetslande, der er indeholdt i kategori 1, 2 og 4

Organisationer, der udelukkende søger i lot HUM, skal have erfaringer med implementering af programmer for minimum 1 million kr. i mindst 2 af de prioriterede humanitære situationer, der er indeholdt i kategori 5.

Tæller programmer i et enkelt land i en prioriteret region (landekategori 4) med i et geografisk match, eller skal der være tale om et regionalt program?

Kategorierne af prioriterede lande og regioner referer til den udviklingspolitiske og humanitære strategi. Indsatser i alle lande, regionale eller bilaterale, der er listet som del af de prioriterede regioner, tæller med som geografisk match ved vurderingen. M.a.o. kvalificerer Nigeria sig som prioritetsland på linje med fx Somalia (fra kategori 1).

Kan der inkluderes regionale programmer i ansøgningen, herunder inkluderende lande, der ikke er blandt strategiens prioritetslande?

Der kan inkluderes regionale programmer i ansøgningen – herunder inkluderende lande, der ikke er blandt strategiens prioritetslande (men dog indenfor de rammer der i øvrigt er sat: dvs DAC-lande under lower-middle-income-grænsen samt kategori 3 lande) - så længe minimum 50 pct. af budgettet til lande- og regionale programmer allokeres til indsatser i prioriterede lande.

Er der geografiske begrænsninger på den fleksible nødhjælpspulje under lot HUM?

Nej, den modalitet forudses videreført som nu uden geografiske begrænsninger.

Hvad betyder det, at der skal være et 100 pct match mellem landeprogrammer under lot HUM og prioriterede humanitære situationer under kategori 5?

Der er ikke krav om at lot HUM ansøgere har indsatser i samtlige prioriterede humanitære situationer. Lot HUM ansøgere kan til gengæld ikke søge om indsatser, der rettes mod andre end de prioriterede humanitære situationer.

Spørgsmål relateret til lot LAB

Er dette vindue primært for arbejdsmarkedsorganisationer?

Ja, lot LAB er tiltænkt erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer og det arbejde, de udfører i partnerskaber med søsterorganisationer i udviklingslande. Øvrige NGO’er vil kunne indgå i konsortier med arbejdsmarkedsorganisationerne under lot LAB, men vil i øvrigt skulle søge i lot CIV. 

Spørgsmål relateret til oplysningsaktiviteter

Bevares oplysningsbevillingen og hvis ja, foreligger der planer og tidslinje for en revidering af puljen?

Der er foretaget en evaluering af oplysningsbevillingen, som lægger op til en bevarelse af en ansøgningsbaseret pulje. Opfølgningen på evalueringen pågår pt.

Hvorfor kan der søges om midler til projektrelaterede oplysningsaktiviteter under lot CIV og ikke under lot HUM?

Hidtil har det ikke været muligt at anvende midler til oplysning fra de humanitære bevillinger. Der er p.t. ikke lagt op til en stigning i andelen af udviklingsmidlerne, der allokeres til projektrelaterede oplysningsaktiviteter, hvorfor muligheden fortsat begrænses til lot CIV og lot LAB-bevillinger.

Hvem vurderer ansøgning om oplysningsaktiviteterne?

Det vil være Udenrigsministeriet, herunder Udenrigsministeriets kommunikationsafdeling, som vurderer hvilke innovative oplysningsaktiviteter, der kan udløse yderligere PRO-midler end de obligatoriske 1 %.

Hvordan skal formuleringen omkring procenter for oplysningsaktiviteter forstås?

For de enkelte partnere under lot CIV og lot LAB skal minimum 1 % af partnernes bevilling anvendes til projektrelaterede oplysningsaktiviteter (PRO). Det er dog muligt at søge om anvendelse af op til 3 % af deres bevilling til PRO-midler. Udenrigsministeriet vil vurdere, hvem der bevilges disse ekstra midler, og vil her ligge særlig vægt på at støtte innovative informations- og engageringsaktiviteter.

Der kan kun anvendes 2 % af de samlede midler i henholdsvis lot LAB og lot CIV til projektrelaterede oplysningsaktiviteter.

Spørgsmål relateret til beregning af bevillingsloft

Gælder den maksimale stigning på 20 mio. kr. det samlede ansøgningsbeløb eller for de enkelte lots?

Vækstloftet på 20 mio. kr. gælder de enkelte lots. Således vil en organisation kunne søge om en samlet bevilling på op mod 40 mio. kr. ud over den nuværende DANIDA-støtte, hvis der eksempelvis søges om midler under både lot HUM og lot CIV, så længe dette beløb befinder sig inden for rammerne af det ansvarlige vækstpotentiale.

Kan I konkretisere udregning af bevillingsloftet?

Nedenfor følger to tænkte eksempler til illustration af udregning af det maksimale bevillingsloft.

En dansk NGO ønsker at søge lot CIV og har en samlet international omsætning på 50 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. kommer fra CISU. Det indebærer, at det relevante loft for den pågældende organisation vil udgøre 25% af 50 mio. kr. + 7 mio. kr. = 19,5 mio. kr.

En anden dansk organisation har i dag en samlet international omsætning på 210 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. kommer fra en humanitær partnerskabsaftale og de 50 mio. kr. fra en rammebevilling med Udenrigsministeriet. Organisationens ansvarlige vækstpotentiale udgør derfor 25 % af 210 mio. kr. = 52,5 mio. kr. Organisationen vil dog alene kunne søge om 40 mio. kr. ud over nuværende bevillingsniveau pga. det fastsatte vækstloft på 20 mio. kr. under de to lots. Derfor vil det relevante ansøgningsloft for lot HUM være (30 + 20) = 50 mio. kr. og for lot CIV (50 + 20) = 70 mio. kr.

Er man garanteret støtte under et strategisk partnerskab på linje med de angivne bevillingsloft?

Nej, det endelige bevillingsniveau vil blive justeret på baggrund af scoring af angivne kriterier og det tilgængelige budget under de respektive lots.

Vil man kunne søge om et strategisk partnerskab, hvis det udregnede bevillingsloft ligger under 15 mio. kr.?

Alle organisationer, som prækvalificeres, kan søge om et beløb, der maksimalt svarer til i) eksisterende Danida bevilling + ii) 25% af eksisterende internationale omsætning, men vil dog som minimum kunne søge om et beløb svarende til den nedre grænse for partnerskaberne, der er fastsat  til 15 mio. kr., også selvom udregning af bevillingsloftet måtte resultere i et beløb under dette niveau. 

Hvilke internationale udgifter tæller med i beregning af vækstpotentialet på 25%?

Vækstpotentialet på 25% vil blive beregnet på baggrund af organisationens gennemsnitslige internationale udgifter til udviklings- og humanitære projekter og programmer i perioden 2013-15 som angivet i organisationernes årsregnskaber. Det omfatter indsatser finansieret af Danida og via øvrige midler, herunder også øvrig Danida-finansiering såsom DAPP, ekstraordinære humanitære bevillinger eller enkeltprojekter. Dog kan udgifter til individuelle sponsorater ikke medtages.

Hvorfor udelades sponsormidler når der vurderes baseline for nuværende forbrug på internationale udviklings- og humanitært arbejde?

Sponsormidler og fadderskabsbidrag, der anvendes til udviklingsaktiviteter, på linje med hvad der normalt ville kunne opnås støtte til hos fx CISU, vil blive medregnet i den samlede baseline.

Til gengæld vil sponsorater i form af simple, direkte pengeoverførsler til modtagere i udviklingslande ikke kunne tælle med, eftersom sådanne udgifter ikke kan anvendes som proxy for organisationens kapacitet til at implementere egentlig udviklingsprogrammer. 

Hvilke Danida-midler skal medregnes under ”management of Danida funds” i EoI’en, herunder ekstraordinære humanitære bidrag eller enkeltprojekter?

Denne rubrik bør rettes til ”Current Danida funds”. Der skal alene oplyses om støtteniveau i 2017 under en humanitær partnerskabsaftale eller rammebevilling fra Udenrigsministeriet samt for 2015-17 for eventuel støtte via CISU for organisationer, der ikke har en rammeaftale. Disse bevillinger vil skulle medregnes i bevillingsloftet, eftersom de vil blive erstattet af en evt. partnerskabsaftale. Øvrig Danida-finansiering, der ikke erstattes af en evt. partnerskabsaftale (fx bevilling fra DAPP) vil ikke skulle oplyses.

Spørgsmål relateret til samfinansiering

Er det muligt at anvende Danida-midler til basket funds med eksempelvis øvrige donormidler eller match-funding?

Ja, det vil være muligt at anvende midler under et strategisk partnerskab til medfinansiering af indsatser.

Kan man fortsat anvende civilsamfundsmidler til samfinansiering til EU-ansøgninger eller lignende, og er denne mulighed geografisk begrænset til danske prioritetslande?

Det vil fortsat være muligt at anvende midler under et strategisk partnerskab under lot CIV og LAB til katalytisk samfinansiering med øvrige donorer, herunder EU. Denne mulighed gælder både danske prioritetslande og ikke-prioritetslande (LMIC og kategori 3 lande), så længe den samlede indsats i danske prioritetslande og regioner som minimum udgør 50% af det samlede landebudget.

Spørgsmål angående hvilke midler der kan søges

Hvilke kombinationer kan man søge og få af lots?

Der er mulighed for at søge flere lots og kun blive strategisk partner i den ene. Hertil er det endvidere muligt at blive partner i lot HUM, men i stedet søge CISU-midler til civilsamfundsindsatser. Det er dog ikke muligt at blive partner i lot CIV og lot LAB og så samtidig søge CISU-midler til andre civilsamfundsindsatser.

Hvis man modtager et strategisk partnerskab, vil det også være muligt at søge om midler under særlige programmer eller indsatser under andre finanslovskonti?

Der lægges ikke op til en ændring af nuværende praksis. Det vil derfor fortsat være muligt at ansøge om midler under andre programmer såsom Danida Market Development Partnerships , og byde på udbud af rekvireret bistand, så længe der ikke er tale om dobbeltfinansiering af indsatser eller øvrige gældende begrænsninger for støtte under puljer og netværk.

Kan man søge om en programaftale hos CISU i tilfælde af, at man kun søger/opnår en strategisk partnerskabsaftale under lot HUM?

Ja, man vil på lige fod med andre organisationer kunne ansøge om en programaftale hos CISU.

Vil man både kunne modtage projekt- eller programstøtte fra CISU og støtte via en strategisk partnerskabsaftale under lot CIV?

Nej, det vil - som i dag - ikke være muligt at modtage støtte fra begge finansieringskanaler. Derfor vil eventuel nuværende CISU-støtte blive afløst af støtte under et strategisk partnerskab.

Spørgsmål angående lot HUM og humanitære aktiviteter

Præcis hvilke enheder er det der skal CHS-certificeres i forbindelse med indsatser i konfliktramte områder – er det den danske NGO, alliancen eller partneren i det land der arbejdes i?

For alle organisationer, der søger under lot HUM vil gælde, at de skal demonstrere, at de lever op til kvalitetskriterierne i den Fælles Humanitære Standard (Core Humanitarian Standard) gennem ekstern verificering/certificering. For alle organisationer, der søger om at iværksætte aktiviteter i konfliktramte områder med midler under lot CIV, vil Udenrigsministeriet efter en konkret vurdering afgøre om og i hvilken form der skal foreligge en ekstern verificering/certificering. Det vil i givet fald være den danske NGOs engagement, der vil skulle være omfattet.

Kan man bruge CIV-midler til humanitære aktiviteter (fx i flygtningelejre i kategori 2-lande)?

En partner under lot CIV vil kunne anvende midler til aktiviteter, der falder inden for nexus mellem det humanitære og det mere udviklingsorienterede felt i områder berørt af humanitære kriser, forudsat at programmet i øvrigt falder inden for rammerne af den overordnede målsætning og øvrige prioriteter for lot CIV. Det gælder eks. mere langsigtede indsatser til fordel for internt fordrevne og flygtninge samt berørte lokalsamfund.

Kan man under lot HUM arbejde i andre lande med flygtninge fra landene i kategori 5?

Det kan bekræftes, at man under lot HUM vil kunne arbejde til fordel for flygtninge fra de under kategori 5 nævnte lande samt i øvrigt også berørte lokale værtssamfund i de lande, hvor flygtningene opholder sig. Under kategorien refereres der af samme grund til ”situations” i stedet for ”countries”. Det vil blive yderligere præciseret i den endelige udgave af informationsnoten.

Vil det under lot HUM være muligt – som under HPA’en - at søge om et samarbejde/funding i forhold til særlige tværgående tematikker, for eksempel Cash og Psychosocial support?

Mulighederne for at søge om midler til tværgående tematiske indsatser vil fortsat være til stede under lot HUM. I lighed med tidligere skal det være en indsats af relevans for bredere dele af bistandsmiljøet og således ikke kun partneren selv.

Øvrige spørgsmål

5.1: ”Applicants will need to score a minimum of 3 on each of the four parameters”. Gælder dette kun vurderingen af kapacitet – eller er der også minimum score på andre kriterier?

Der er kun tale om en minimumsscore på vurderingen af kapacitet.

Kan man søge om et strategisk partnerskab for perioden 2022-2026 selvom man ikke søger om et partnerskab nu for perioden 2018-2021?

Ja det vil være muligt at ansøge om strategiske partnerskaber i senere runder, selvom man ikke ansøger eller kvalificerer sig til et strategisk partnerskab i den kommende ansøgningsrunde.

Annex 2: I ansøgningsskemaet anmodes om beskrivelse af ”Organisation and human resources”. Skal beskrivelse dække hele organisationen eller kun den del som er ansvarlig for at implementere aftaler med UM/CISU?

Der ønskes en beskrivelse af den del af organisationen (ude og hjemme), der er ansvarlig for internationale aktiviteter generelt, herunder eksisterede aftaler med UM/CISU. Hvor der er tale om organisationer med tværgående funktioner (økonomi, HR, IT etc.), der dækker bredere end blot den internationale afdeling, bør beskrivelsen i ansøgningsskemaet redegøre for, hvorledes de tværgående funktioner støtter op omkring den internationale afdeling samt estimere (full-time equivalent) antallet af medarbejdere i tværgående funktioner dedikeret til at understøtte internationale aktiviteter.   
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk