Spring til indhold

Rejsestipendier og omvendte rejse-stipendier

Herunder kan du læse om rejsestipendier og omvendte rejsestipendier. Det anbefales at læse retningslinjerne, som findes nederst på siden, før du indsender en eventuel ansøgning.

Rejsestipendium

Et rejsestipendium kan søges af journalister, undervisere, forfattere, fotografer og andre kvalificerede personer, der ønsker at formidle om forholdene i udviklingslande. Rejsen skal resultere i én eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark, og ansøgningen skal vedlægges underskrevne forhåndsaftaler for oplysningsaktiviteterne.

Rejsen støttes med et tilskud til en flybillet og 5.000 kr. til andre rejseudgifter. Der gives ikke tilskud til hotel og opholdsudgifter.

Der gives normalt kun ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt. I nogle tilfælde dog to, såfremt ansøgerne har forskellig faglig eller uddannelsesmæssig baggrund og forskellige opgaver i forbindelse med oplysningsprojektet. Hvis to personer søger rejsestipendier til det samme projekt, skal hver ansøger udfylde et ansøgningsskema. Rejsestipendiet er personligt og udbetales på tilskudsmodtagers cpr.nr.

Omvendt rejsestipendium

Omvendte rejsestipendier kan søges af organisationer eller privatpersoner, der ønsker at invitere en eller flere gæster fra et udviklingsland til Danmark for at oplyse om deres hjemland. Oplysningspuljen kan give støtte til flybilletter, visum, forsikring og transport i Danmark, overnatning i forbindelse med oplysningsaktiviteter og dagpenge. Dagpengesatsen er på 390 kr. pr. person pr. hele dag. Gæsten/gæsterne skal skrive under på modtagelsen af dagpenge og selv sørge for forplejning.

Der er mulighed for at angive flere besøgende i samme ansøgning. Sammen med ansøgningen indsendes forhåndsaftaler for de oplysningsaktiviteter, som finder sted på baggrund af besøget.      

Særligt om undervisningsmaterialer

Støtte til undervisningsmaterialer forudsætter, at der er tilknyttet en pædagogisk konsulent til projektet, der kan sikre, at undervisningsmaterialet er i overensstemmelse med curriculum for det/de klassetrin, som materialet er målrettet. Desuden skal der vedlægges dokumentation fra relevante skoler på, at materialet kan og vil blive anvendt i undervisningen.
 

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

 • Rejser, der foretages af studerende
 • Elevrejser, ekskursioner, lejrskoler og lignende.
 • Organisationers medlemshvervning og markedsføring. 
 • Formidling i forbindelse med indsamling til projekt i et udviklingsland
 • Rejser for at arbejde i et udviklingsland - uanset om det er lønnet eller frivilligt.
 • Rejser med henblik på forudgående udarbejdelse af projektdokumentation eller til forberedelse af et u-landsprojekt som senere vil føre til en ansøgning om støtte til selve oplysningsprojektet.
 • Flere end ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt (også selvom projektet omfatter flere personer) – dog to, hvis ansøgerne har forskellig baggrund og forskellige arbejdsopgaver.
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland.
 • Oplysningsprojekter, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til problematikker eller temaer relateret til udviklingslande.
 • Oplysningsprojekter, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning.
 • Oplysningsprojekter, der vedrører integration, asyl og flygtningespørgsmål i Danmark.
 • Udgivelse af blade, nyhedsbreve eller tidsskrifter medmindre der er tale om temanumre og særnumre som led i den sædvanlige udgivelsesfrekvens og nummerrækkefølge.
 • Deltagelse i internationale konferencer, årsmøder eller tilsvarende, med undtagelse af journalister, der formidler gennem landsdækkende medier.
 • Arbejdslegater og forskning.
 • Rejser, der allerede har fundet sted.

Før du søger, bør du læse

Retningslinjerne for Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier.

Der er desuden udarbejdet en liste over, hvad der lægges særligt vægt på i forbindelse med fordelingen af midlerne. Du kan læse om Oplysningsudvalgets prioriteringer her.

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

Specialestuderende

Der gives ikke rejsestipendier til studerende. Specialestuderende kan i stedet henvende sig til Danida Fellowship Centre. Nærmere oplysninger om støtteordningen findes under ”Travel Grants”. Læs mere om ordningen her.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål vedrørende rejsestipendieordningen kan du skrive til oplysningspuljen@um.dk eller ringe til fuldmægtig Kathrine Dalsgaard på telefon 33 92 13 81.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk