Spring til indhold

EU som global kraft for menneskerettigheder

Danmark vil:

  • Arbejde for, at menneskerettigheder og demokrati indgår som en central prioritet i EU’s udviklingssamarbejde, og at EU i højere grad adresserer ulighed. 
  • Arbejde for, at EU skaber bedre sammenhæng i arbejdet for fremme af menneskerettigheder både på strategisk niveau og konkret på landeniveau.
  • Fremme anvendelsen af den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling på tværs af EU’s udviklingspolitik og –samarbejde samt udenrigspolitik.
  • Presse på for, at EU systematisk inddrager civilsamfundet i udviklingssamarbejdet, og at EU er en fast støtte for civilsamfund i situationer, hvor deres politiske rum er under pres.

For Danmark er menneskerettighederne både et mål og et middel i vores udviklingssamarbejde. Gennem den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling og principperne om ikke-diskrimination, deltagelse og inddragelse, åbenhed og ansvarlighed kan der fokuseres på de grundlæggende årsager til fattigdom.

EU’s arbejde med menneskerettigheder

Menneskerettigheder vil være et bærende element i EU’s udviklingssamarbejde på samme måde, som det er for Danmark. Arbejdet med menneskerettigheder i EU’s udviklingssamarbejde foregår primært indenfor rammerne af Agenda for Change og EU’s strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, som blev vedtaget under det danske EU-formandskab i 2012. Samtidig er der med udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for menneskerettigheder skabt styrket fokus på en bredere indtænkning af menneskerettigheder og demokrati på tværs af alle EU’s eksterne politikker. Hertil kommer EU’s politik for civilsamfundets rolle i EU’s udviklingspolitik, som sigter mod at fremme befolkningens muligheder for at kræve deres rettigheder, deltage aktivt i beslutningsprocesser samt holde deres regeringer ansvarlige. EU’s landestrategier for menneskerettigheder (Human Rights Country Strategies) har stor betydning for identifikation af indsatsområder og adressering af menneskerettighedsproblemer særligt inden for programmer for god regeringsførelse og demokrati.

EU har stor og langvarig ekspertise på menneskerettighedsområdet, men der er blandt EU’s institutioner og medlemslandene behov for at udvikle en fælles forståelse af, hvad den menneskerettighedsbaserede tilgang indebærer, og hvordan den kan integreres på tværs af politikker, retningslinjer og sektorer. Derfor skal der udvikles en såkaldt værktøjskasse til at bidrage til at integrere principperne fra den menneskerettighedsbaserede tilgang i EU’s aktiviteter og indsatser. Danmark er godt placeret til at bistå med udmøntningen gennem vores erfaring med at udvikle redskaber og tilpasse indsatser til den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling.

Danmarks prioriteter og tilgange

Danmark vil arbejde for, at EU fastholder sit stærke engagement med at fremme menneskerettigheder og demokrati og samtidigt styrker indtænkningen af den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling på tværs af hele sit udviklingssamarbejde og i de eksterne politikker. Gennem fælles initiativer vil Danmark arbejde for at skabe øget forståelse og ejerskab for tilgangen på tværs af EU’s institutioner og medlemslande, og særligt vil udarbejdelsen og anvendelsen af værktøjskassen for den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling blive prioriteret både på policyniveau og på landeniveau. Danmark vil fremme en pragmatisk og gennemførlig tilgang, der bygger på det arbejde, EU allerede udfører på menneskerettighedsområdet. Det kræver øget sammentænkning mellem EU's politikker og instrumenter for udvikling og menneskerettigheder og klar sammenhæng mellem EU’s interne instrumenter og det normative arbejde med fremme af menneskerettigheder, der foregår i FN-regi. Danmark vil fortsætte med at påvirke udformningen af relevante politikforslag, således at den menneskerettighedsbaserede tilgang reflekteres på alle niveauer, og at der herigennem fokuseres på at adressere ulighed.

Konkret vil Danmark fremme anvendelsen af den menneskerettighedsbaserede tilgang i programmeringen og efterfølgende gennemgange af EU’s udviklingsbistand i løbe af den næste syvårige periode. Særligt vil indsatsen på landeniveau søges styrket, hvor Danmark gennem et tæt samarbejde med EU-delegationerne kan være med til at fremme den nødvendige kapacitet og politiske initiativer til udrulningen af den menneskerettighedsbaserede tilgang i EU’s og medlemslandenes indsatser. Fra dansk side lægges der vægt på, at tilgangen er fleksibel, pragmatisk samt tilpasset den lokale kontekst og prioritetslandets egne prioriteter på menneskerettighedsområdet.

Danmark vil arbejde for, at EU i højere grad systematiserer sin dialog med civilsamfundsorganisationer på landeniveau, således at disse inddrages som væsentlige aktører og fortalere i opnåelsen af de lokale befolkningers basale rettigheder. EU skal være en fast støtte for civilsamfund i situationer, hvor deres politiske rum er under pres. Danmark vil støtte udmøntningen af EU’s civilsamfundsstrategi og presse på for, at de lokale køreplaner for EU’s samarbejde med civilsamfund i tredjelande udarbejdes gennem en åben og inklusiv proces baseret på fælles analyser og koordination og med inddragelse af de lokale civilsamfund. Sammenhængen mellem køreplanerne og EU’s landestrategier for menneskerettigheder vil også blive søgt styrket.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk