Spring til indhold

Indledning

EU er en central platform og partner for Danmark på det udviklingspolitiske område. Danmark har en klar interesse i et stærkt europæisk samarbejde i en verden, hvor den globale konkurrence bliver stadig skarpere og udfordrer os på både det økonomiske og det politiske plan.

EU’s medlemslande har på en lang række centrale områder et stærkt værdifællesskab. Danmark og EU deler målsætningen om at fremme demokrati og menneskerettigheder og bekæmpe fattigdom gennem bæredygtig og inklusiv vækst i tæt kontakt med regeringer og borgere i de lande, der samarbejdes med. Sammen er EU og medlemslandene verdens største udviklings- og handelspartner. Det placerer os stærkt på den internationale scene. Men verden bevæger sig samtidig ind i en ny tid, hvor udviklingssamarbejdet skifter karakter. Med fremkomsten af nye aktører på den udviklingspolitiske scene, et forandret globalt fattigdomsbillede og med ændrede finansielle strømme forandres rammebetingelserne for global udvikling. Det er grundlæggende en positiv udvikling, men den skaber nye udfordringer og nye muligheder – som bedst kan håndteres i fællesskab. Danmark står stærkere ved at bruge EU som platform, når nye problemstillinger inden for bl.a. globale offentlige goder som klima, miljø og sikkerhed skal adresseres og i samarbejdet med mellemindkomstlande.

Danmark ønsker at fokusere sin udviklingspolitiske indsats i EU og styrke samarbejdet mellem EU’s medlemslande. Denne strategiske ramme etablerer derfor et grundlag for Danmarks ageren i EU på udviklingsområdet ved at udstikke konkrete prioriterede retninger, fælles tilgange og instrumenter for vores arbejde. Danmark skal i højere grad præge EU’s udviklingsdagsorden med danske udviklingsprioriteter og maksimere den indflydelse, Danmark får gennem sit medlemskab af og samarbejde med EU. Danmark vil gå forrest for at sikre, at EU placerer sig som en relevant og markant global aktør, der kan levere resultater. Et stærkt EU betyder nemlig også et stærkt Danmark i det internationale udviklingssamarbejde.

Men Danmark ønsker også at bringe EU-samarbejdet mere strategisk ind i vores egen udviklingspolitik. Det gælder, når Danmark udvikler politikker, programmerer udviklingsmidler og gennemfører de konkrete aktiviteter, og det gælder vores samarbejde med den danske ressourcebase. På den måde kan synergierne mellem dansk og europæisk udviklingspolitik bedre udnyttes. Danmark må stille skarpt på områder, hvor Danmark kan gøre sin indflydelse gældende i lyset af de politiske muligheder, og hvor Danmark kan være en central forandringsagent. Det indebærer, at Danmark skal være bevidst om, på hvilke områder EU er i stand til at omstille sig til de nye rammevilkår og være nytænkende i sine tilgange, og hvor det er muligt at flytte dagsordner, men også hvor EU og medlemslandene har svært ved at finde fælles fodslag.

Relationerne til verdens udviklingslande optager i dag en større del af både Danmarks og EU’s udenrigspolitiske engagement. Derfor er det centralt for Danmark, at udviklingspolitikken ikke marginaliseres eller gøres til en isoleret del af EU's eksterne relationer, men i stedet tænkes sammen med andre politikområder og udenrigspolitiske instrumenter. Dermed kan der sikres en alsidig, effektiv og fleksibel udviklings- og udenrigspolitik for EU, der giver resultater til gavn for verdens fattigste.
Denne strategiske ramme er retningsgivende for Udenrigsministeriets løbende arbejde med EU’s udviklingssamarbejde både på politikniveau og på landeniveau. Den strategiske ramme løber fra 2013 frem mod 2020, og det vil løbende blive vurderet, om de angivne rammer for EU-samarbejdet og prioriteter fortsat er relevante og tidssvarende for Danmarks engagement.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk