Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet på Eksportrådets Hotline

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

1. Hvordan kommer man i gang med eksport?

Eksport starter internt i virksomheden. Chancerne for at skabe rentabel eksport forbedres betydeligt, når valget om at starte eksport træffes på et strategisk niveau af virksomhedens ledelse, og ikke, som det ofte sker, i forbindelse med tilfældige møder med potentielle udenlandske kunder.

Kun ledelsen kan finde og afsætte de fornødne både økonomiske og personalemæssige ressourcer til opstart af eksport og den medfølgende tilpasning af virksomheden.

Når beslutningen om at starte eksport er truffet, skal der udvælges eksportmarked(er). Her kan det anbefales at starte med at fokusere på et marked af gangen eller en region med samme sprog og kultur. Se mere under spørgsmålet: Hvilke markeder skal jeg eksportere til?

Når markedsvalget er truffet, skal virksomheden geares til at kunne håndtere de nye kunder. Følgende liste skitserer nogle af ting, virksomheder bør tage hånd om i forbindelse med opstart af eksport (ikke udtømmende):

  • Hjemmeside tilgængelig på det/de pågældende sprog
  • Ekspeditionspersonale med sproglige/kulturelle kompetencer
  • Kendskab til de danske eksportregler og importreglerne i modtagerlandet, inkl. told- og momsregler (se mere under de øvrige spørgsmål)
  • Implementering af procedurer i forhold til hhv. eksport- og importreglerne
  • Finde salgsmedarbejder med markedskendskab til det/de pågældende lande
  • Finde løsning til håndtering af logistik
  • Betalingsform og valuta for de nye kunder 
  • Lokale kredittider over for de danske
  • Kreditforsikring eller evt. muligheder for inddrivelse af udeståender i udlandet.

 

Hvis virksomheden har truffet beslutning om at starte eksport, eller overvejer det, så kan det anbefales at tage kontakt til det regionale væksthus, som kan støtte med sparring om eksport.

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktkrav eller krav til salg af services i andre EU-lande kan du kontakte Indre Markeds Center som gratis kan hjælpe med den fornødne afklaring.

Har du spørgsmål til regler om import til Danmark, bedes du henvende dig til SKAT.

2. Hvilke markeder skal jeg eksportere til?

I virksomheden har man typisk en ide eller en fornemmelse af hvilke markeder, der er interessante, og hvor produkterne vil have potentiale. Men det er ikke tilstrækkeligt til at begrunde et markedsvalg. Udvælgelsen skal gerne foretages dels i samarbejde med rådgivere og eksperter med globalt kendskab inden for virksomhedens sektor, og dels på baggrund af en faktuel markedsundersøgelse, som kan afvise eller bekræfte valget af det pågældende marked.

Eksportrådets Global Markets-rådgivere er sektorspecialister og løbende i kontakt med de danske ambassader og generalkonsulater rundt om i verden. Global Markets hjælper gratis og uforpligtende danske virksomheder med sparring i forhold til udvælgelse af eksportmarkeder og videreformidler kontakt til de rette eksportrådgivere på de pågældende markeder. Global Markets kan kontaktes via Eksportrådets kontaktoplysninger til højre.

Når virksomheden skal have foretaget markedsundersøgelsen, er det eksportrådgiverne på de danske ambassader og generalkonsulater, der i praksis udfører arbejdet efter aftale med virksomheden. Eksportrådets eksportrådgivere rundt om i verden kan kontaktes direkte.

3. Hvordan får jeg hul igennem til et nyt marked?

Når virksomheden tager fat på et nyt marked, skal der lægges en strategi som udarbejdes på baggrund af den markedsundersøgelse, der er foretaget, og/eller de tilgængelige oplysninger der kan lægges til grund. Der findes mange måder at tage fat på et nyt eksportmarked. Det afhænger dels af økonomiske ressourcer og typen af produkt eller ydelse, og svaret er derfor forskellige fra virksomhed til virksomhed. De fleste virksomheder tager fat på et nyt eksportmarked i samarbejde med en lokal partner, som kan være en agent, forhandler, distributør eller sågar en producent af andre produkter. Først når virksomheden oppebærer en vis omsætning på det pågældende marked, overvejer man som regel en etablering af salgsselskab med egne sælgere osv.

Eksportrådets eksportrådgivere på de danske ambassader og generalkonsulater hjælper danske virksomheder ind på nye eksportmarkeder gennem markedsundersøgelser, strategisparring, partnersøgninger samt andre eksportrelaterede opgaver. Rådgiverne står altid til rådighed for sparring om eksportmuligheder på det pågældende marked enten per telefon, eller når de er på rejse i Danmark.

Virksomheden opnår det bedste resultat af samarbejdet med Eksportrådet ved at inddrage eksportrådgiveren så tidligt i forløbet som muligt. Når eksportrådgivere inddrages i de forudgående markedsundersøgelser, er rådgiverens sparring i forhold til strategien også betydeligt mere værdifuld. Ligeledes er sandsynligheden for flere møder med gode og relevante partneremner betydeligt større, når rådgiveren har været inddraget i strategiprocessen og kender bevæggrundene for den valgte strategi.

Eksportrådets eksportrådgivere rundt om i verden kan kontaktes direkte.

Hvis din virksomhed opstarter eksport inden for EU, kan du gratis få hjælp til afklaring af produktkrav og krav til eksport af services til andre lande hos Indre Markeds Center.

4. Hvor finder jeg datterselskabslister, markeds- og sektorrapporter for et bestemt marked?

Datterselskabslister og markedsrapporter kan downloades gratis, hvis de er tilgængelige under det pågældende land, fra hjemmesiden: www.markedsinformation.um.dk

5. Hvordan laver man en udenlandsk agentaftale?

Hvis man skal indgå en aftale med en udenlandsk agent, kan man med fordel downloade udkast til agentkontrakter på forskellige sprog fra Dansk Industris hjemmeside. Det anbefales i mere komplicerede tilfælde at man søger juridisk bistand på det pågældende marked.  Kontakt den danske ambassade i det pågældende land for informationer om juridisk bistand. Se oversigten over danske repræsentationer i udlandet.

6. Hvor finder man Eksportrådets nyheder og publikationer?

Eksportrådet publicerer eksportrelevante nyheder og publikationer, herunder bladet Eksportfokus. Læs mere om nyhederne og tilmeld dig her. Se også nyheder løbende på Eksportrådets hjemmeside.

8. Hvilke eksportaktiviteter støttes med tilskud?

Eksportrådet kan yde tilskud til små og mellemstore virksomheder (SMV) i forbindelse med en række eksportfremmeaktiviteter. Der er som udgangspunkt adgang til alle af Eksportrådets tilskudsprogrammer, hvis din virksomhed har færre end 100 ansatte og en omsætning på mindre end 150 mio. kr. For enkelte tilskudsprogrammer anvender Eksportrådet en højere SMV-definition: op til 250 ansatte og en omsætning på mindre end 375 mio. kr.  

I tillæg til ovenstående findes der en komplet oversigt over tilskudsmuligheder til danske virksomheder på Vækstguidens hjemmeside samt på eksportguiden.um.dk.

9. Hvilke regler gælder for import og eksport af varer og tjenesteydelser inden for EU?

I EU’s indre marked gælder der fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, og der skal derfor ikke betales told ved køb eller salg af varer inden for EU. Man skal dog være opmærksom på momsreglerne.

Ved handel med afgiftspligtige varer skal der betales henholdsvis energi-, miljø- eller punktafgift.

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktkrav eller krav til salg af services i andre EU-lande kan du kontakte Indre Markeds Center som gratis kan hjælpe med den fornødne afklaring.

10. Hvilke regler gælder for IMPORT af varer og tjenesteydelser fra lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland?

For at kunne importere varer fra lande uden for EU, skal virksomheden først være registreret som importør, samt i øvrigt være momsregistreret. Registreringen som importør skal foretages på www.virk.dk . Ved registrering tildeles virksomheden automatisk et EORI-nummer til brug for toldekspeditioner.

Der skal betales importtold af varer, der importeres fra lande uden for EU. For at finde frem til toldsatsen  for et bestemt produkt, skal man kende varekodenummeret.

Se i øvrigt SKATs toldportal , og find nyttige oplysninger om betaling af importtold.  

Der skal ligeledes betales importmoms af varer, der importeres fra lande uden for EU. Importmomsen er 25 % af toldværdien, som er vareværdien inkl. forsendelses- og evt. forsikringsomkostninger. Momsen afregnes på virksomhedens almindelige momsangivelse og kan trækkes fra som ved danske køb.   

Ved import af afgiftspligtige varer skal der betales henholdsvis punkt-, miljø- eller energiafgift. Til det formål skal virksomheden særskilt registreres hos Erhvervsstyrelsen, da den skal føre særlige regnskaber og kontrol med varerne.

Herudover skal man være opmærksom på EU's importregulering, der ved import af bestemte varer kræver, at man opnår tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om reglerne for import fra lande uden for EU.

11. Hvilke regler gælder for EKSPORT af varer og tjenesteydelser til lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland?

For at kunne eksportere varer til lande uden for EU, skal virksomheden først være registreret som eksportør, samt i øvrigt være momsregistreret. Registreringen som eksportør skal foretages på www.virk.dk . Ved registrering tildeles virksomheden automatisk et EORI-nummer til brug for toldekspeditioner.

Proceduren for eksport af varer til lande uden for EU er, at man afgiver en udførelsesangivelse til SKAT. Når angivelsen er godkendt, skal varerne forevises i den toldekspedition, hvor de forlader landet, medmindre varerne udføres med post eller tog. Udførelsesangivelsen foretages elektronisk via e-Export på toldportalen . Speditørfirmaet kan ofte hjælpe i forbindelse med udfyldelse af angivelsen.

For at finde frem til toldsatsen, der skal betales i modtagerlandet, skal man kende varekodenummeret  på det eller de pågældende varer. Når man kender de pågældende varekodenumre, kan man henvende sig til Eksportteknisk Rådgivning i Eksportrådet og få oplyst toldsatsen i øvrige lande.

For at eksportere varer, som kan anvendes både civilt og militært eller i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, navnlig højteknologiske instrumenter, apparater og anden form for elektronisk udstyr, skal man have en udførselstilladelse, som gives af Erhvervsstyrelsen.
Herudover skal man være opmærksom på mulige sanktioner mod lande og/eller personer. Se afsnittet Sanktioner nedenfor.

Endelig skal man være opmærksom på de gældende importregler i modtagerlandet i forhold til den pågældende vare. Her kan Eksportteknisk Rådgivning i Eksportrådet være behjælpelig med at tyde reglerne i udlandet.

Læs mere om reglerne for eksport til lande uden for EU.

12. Hvilke sanktioner/handelsrestriktioner gælder i øjeblikket?

Sanktioner vedtages af FN og EU over for lande (regeringer), virksomheder, organisationer eller personer. Sanktionerne består af forskellige elementer, herunder handelsrestriktioner, visum- eller rejseforbud og finansielle restriktioner, som danske eksportører skal være opmærksomme på. Udenrigsministeriets liste over gældende sanktioner.

Overtræder man gældende sanktioner, kan det straffes med bøde eller fængsel. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes flere oplysninger om overtrædelse af sanktioner samt vejledning om hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver berørt af finansielle sanktioner.

Spørgsmål om sanktioner og handelsrestriktioner rettes til den ressorthavende myndighed. Se listen over myndigheder.

13. Hvordan får man refunderet momsen fra udlandet?

Danske momsregistrerede virksomheder kan normalt få refunderet udenlandsk moms af varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt forbrugt i andre lande i forbindelse med momspligtige aktiviteter.

Betingelserne for momsrefusion er følgende:
- Virksomheden må ikke have haft momspligtig omsætning i det pågældende land i den periode, som refusionsansøgningen vedrører
- Virksomheden må ikke have været momsregistreret i det pågældende land i ansøgningsperioden
- Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal overstige bagatelgrænsen i det på gældende land
- Varerne eller ydelserne skal være købt til virksomhedens brug
- Varerne eller ydelserne skal være fradragsberettigede i salgslandet

Momsreglerne varierer fra land til land, og det er landet, hvor varerne/ydelserne er købt, som er afgørende for hvilke regler der gælder for den pågældende momsrefusion.

EU-lande
Moms på varer og ydelser, der er købt i andre EU-lande, refunderes nu af SKAT og ikke længere af de respektive landes skattemyndigheder. Man ansøger via TastSelv Erhverv hos SKAT. Se vejledning til ansøgningen og meget andet.

Husk at vedhæfte ansøgningen alle fakturaer som bilag.

Lande uden for EU
Moms på varer og ydelser, der er købt i lande uden for EU, skal søges refunderet direkte hos det pågældende lands skattemyndigheder. Ansøgningsskema kan rekvireres via landets ambassade i Danmark eller direkte hos landets skattemyndigheder.

For spørgsmål vedrørende hvilken varer og ydelser der er fradragsberettigede i det pågældende land, kontakt venligst Eksportrådets Eksportteknisk Rådgivning eksportteknik@um.dk.

Ansøgningen skal være for en periode på minimum 3 måneder (samme år) og højest 1 år. Som bilag skal der vedlægges en erklæring fra SKAT om at virksomheden er momsregistreret i Danmark, og samtlige originale fakturaer. Ansøgningsfristen er altid 30. juni for perioder i året før, og der må forventes en ekspeditionstid på mellem 6-12 måneder afhængigt af landet.

14. Hvad betyder Apostille / Legalisering, og hvordan bliver danske dokumenter gyldige i udlandet?

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres for at være gyldigt. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet og rekvireres i Udenrigsministeriet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Siden 1. januar 2007 har det som hovedregel været nok med en enkelt legalisering af et dokument, også kaldet Apostille, hos Udenrigsministeriet. Det er for eksempel ikke længere nødvendigt at få en borgerlig vielsesattest legaliseret af Indenrigsministeriet eller et eksamensbevis legaliseret af Undervisningsministeriet, før det legaliseres i Udenrigsministeriet. Nogle dokumenter (f.eks. fuldmagter, kontrakter, erklæringer og invitationer), som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer, kræver dog stadig flere legaliseringer.

15. Hvordan får mine forretningsgæster visum til Danmark?

Forretningsgæster, som ikke er statsborgere i et nordisk, EU eller EØS-land, skal som hovedregel have visum til Danmark. Læs mere om visum til Danmark

16. Hvordan får vores nye medarbejder opholdstilladelse i Danmark?

Nordiske statsborgere kan frit rejse, bo og arbejde i Danmark. Alle øvrige nationaliteter skal have en form for opholdstilladelse for at kunne blive i Danmark. Læs mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside

17. Hvordan får jeg som dansker forretningsvisum til min næste forretningsrejse?

Uanset hvor næste forretningsrejse går hen, anbefales det at man på forhånd læser Udenrigsministeriets rejsevejledning for det eller de pågældende lande og i øvrigt orienterer sig om den nærmeste danske repræsentation. Se oversigten over danske repræsentationer i udlandet.

Danske statsborgere kan frit tage på kortere forretningsrejser i de nordiske, EU og EØS-landene. Ved besøg i andre lande skal man på forhånd og helst i god tid orientere sig om det pågældende lands indrejseregler, herunder om der er visumpligt, på landets nærmeste ambassade. Hvis landet ikke har en ambassade eller et konsulat i Danmark, har det typisk en ambassade enten i Stockholm, Berlin eller en anden europæisk hovedstad.

18. Hvordan får jeg som dansk forretningsrejsende hjælp i udlandet, hvis uheldet er ude under rejsen?

Hvis du kommer i alvorlige problemer på udlandsrejsen, er danske ambassader og konsulater over hele verden parate til at rådgive dig. Se oversigten over danske repræsentationer i udlandet

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet