Spring til indhold

Vejledning til udfyldning af formular

Sådan udfyldes anmeldelsesformularen:

 

Virksomhedsoplysninger
Oplysninger om kontaktperson:


Der angives sædvanligt benyttet navn, adresse, telefonnummer mv. for virksomheden henholdsvis for en kontaktperson.

 • Handelsbarrieren:

  - Land: Der angives det land, som barrieren hindrer eller begrænser eksport til.
  - Barrieretype: Der angives, hvilken type barrieren har. En barriere vil falde inden for én af disse kategorier;

                    IMPORT AF VARER IND I ET ANDET LAND                   

                    EKSPORT AF VARER UD AF ET ANDET LAND                    

                    PATENTER, VAREMÆRKER OG LIGNENDE                    

                    INVESTERINGER I ET ANDET LAND                    

                    HANDEL MED TJENESTEYDELSER                     

        - Sektor: Der angives, hvilken sektor virksomhedens aktiviteter falder inden for.

                        Se oversigt over sektorer

 

 • Beskrivelse af barrieren:

  - Kort beskrivelse af handelsbarrieren: Der beskrives kort, hvordan barrieren hindrer eller begrænser eksporten til det pågældende marked. Der bedes anført, hvilket produkt (gerne med angivelse af varekodenummer i toldtarif) eller hvilken tjenesteydelse, der er berørt.

  - Anslået værdi af den eksport, som barrieren forhindrer: Der angives et skøn for størrelsen af den mereksport, som en fjernelse af barrieren kan bevirke. Den skønnede værdi angives i d.kr. Der angives den mulige merværdi for den anmeldende virksomhed. Hvis der også kan blive tale om en mereksport for andre danske virksomheder bedes dette bemærket.

  - Evt. oplysninger om andre EU-lande/virksomheder, som kan være berørt af handelsbarrieren: Såfremt der er kendskab til eller formodning om, at andre EU-virksomheder (virksomheder i Danmark eller i andre EU-lande) kan være påvirket af handelsbarrieren, bedes det anført.


Virksomhedsoplysninger og oplysninger om kontaktperson er alene til brug for danske myndigheder, bl.a. med henblik på evt. opfølgende kontakt til virksomheden. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til EU eller til myndigheder i andre lande.

Oplysningerne om land, barrieretype, sektor og kort beskrivelse af barrieren vil blive videregivet til EU i forbindelse med Udenrigsministeriets anmeldelse af handelsbarrieren. Oplysningerne vil være offentligt tilgængelige og informationen vil - i anonymiseret form - helt eller delvist kunne ses i EU's register på internettet. Hvis oplysning om det konkret berørte produkt eller den konkrete tjenesteydelse kan bruges til at identificere den anmeldende virksomhed, bedes dette oplyst.
 
Oplysninger om anslået værdi af den eksport, som barrieren berører og evt. oplysninger om andre EU-lande/virksomheder, som kan være berørt af handelsbarrieren, vil alene blive benyttet af danske myndigheder i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen og i forbindelse med prioriteringen i EU af indsatsen mod handelsbarrierer. 


Opmærksomheden henledes på, at anmeldelsen ikke må indeholde oplysninger om personers racemæssige eller etniske baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, strafbare forhold, oplysninger om væsentlige sociale problemer, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller seksuelle forhold. Det samme gør sig gældende for anmeldelse i relation til enkeltmandsejede virksomheder.


Hvis der er yderligere spørgsmål til skemaet, eller hvis der i øvrigt er brug for hjælp, kan Eksportteknisk rådgivning kontaktes på tlf. 33 92 17 88 eller eksportteknik@um.dk.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet