Spring til indhold

Protektionisme og handelsbarrierer

Når regeringer og offentlige myndigheder forhindrer handel eller gør det besværligt at handle, kan det være protektionisme og handelsbarrierer.

Nedenstående findes baggrundsinformation om handelsbarrierer, samt yderligere oplysninger om EU's markedsadgangsstrategi og om nedbrydning af handelsbarrierer i WTO.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

EU's markedsadgangsstrategi

EU's indsats mod handelsbarrierer er forankret i Kommissionens Generaldirektorat for Handel (DG Trade). Et centralt element er en særlig database med handelsbarrierer for EU's eksport.

EU-Kommissionen er ansvarlig for at forhandle alle handelsaftaler på vegne af EU's medlemslande, både på globalt niveau (WTO) såvel som bilateralt (frihandelsaftaler). Kommissionen er også - i tæt samarbejde med medlemslandene - ansvarlig for at sikre, at den markedsadgang, som opnås ved at indgå disse aftaler, også sikres i praksis.

EU's markedsadgangsstrategi omfatter følgende væsentlige elementer:

  • En Markedsadgangskomité (Market Access Advisory Committee - MAAC), som ledes af Kommissionen, og hvori repræsentanter for alle medlemslandene deltager. Komiteen mødes hver måned i Bruxelles og drøfter alle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af markedsadgangsstrategien såvel som konkrete, vigtige markedsadgangsspørgsmål af generel interesse. Yderligere er der under komiteen oprettet særlige arbejdsgrupper, som drøfter sektorspecifikke problemer.
  • Adskillige markedsadgangsteams (Market Access Teams - MAT) i de berørte tredjelande, hvor EU har væsentlige eksportinteresser. De enkelte teams ledes af lokale repræsentanter for Kommissionen og har deltagelse af repræsentanter fra alle medlemslandenes ambassader. De mødes regelmæssigt i de enkelte tredjelande og rapporterer tilbage til DG Trade om forskellige markedsadgangsproblemer, som europæiske virksomheder har oplevet, ligesom de mødes med myndighederne i det pågældende tredjeland for at løse de konkrete problemer. I lyset af, at disse grupper repræsenterer hele EU, er det af særlig betydning, at de problemer, som danske virksomheder har mødt, bliver prioriteret i arbejdet.
  • En Markedsadgangsdatabase (Market Access Database - MADB), som giver en online-registrering af barrierer, som EU er ved at undersøge hos sine handelspartnere.

På basis af de informationer, der dels indsamles gennem markedsadgangsteams, dels bliver rapporteret til Markedsadgangsdatabasen, har Kommissionen et enestående, opdateret billede af de markedsadgangsproblemer, som europæiske virksomheder står over for i eksporten til de enkelte markeder.

Kommissionen og EU-formandskabet mødes regelmæssigt med EU's handelspartnere for at løse markedsadgangsproblemer; problemer, der knytter sig til ulovligheder (f.eks. overtrædelse af aftaler i WTO og af bilaterale frihandelsaftaler), og problemer i form af lovlige hindringer, som kan reduceres (f.eks. høje toldsatser).

De indsamlede oplysninger kanaliseres også til de forhandlingsteams i Kommissionen, som har ansvar for at forhandle ændringer til eksisterende handelsaftaler såvel som nye aftaler.

Nedbrydning af handelsbarrierer i WTO

I Verdenshandelsorganisationen WTO forhandler landene nye aftaler om liberalisering af international handel ved at fjerne told og andre barrierer og ved at lave fælles regler. Men WTO har også en opgave med at sikre, at landene overholder de aftalte regler.

Verdenshandelsorganisationen WTO blev oprettet i 1995 som afløser for det tidligere GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

Der er i WTO lavet særlige aftaler for

Der er desuden lavet en særlig aftale om, hvordan uenighed mellem WTO's medlemmer skal afgøres ("Dispute Settlement"). Udgangspunktet er, at landene skal søge at forhandle sig frem til en løsning. Hvis det ikke lykkes, er der et særligt system for tvistbilæggelse, hvor der bliver truffet en afgørelse - en form for domstol.

Derudover er der et særligt system for regelmæssige gennemgange af medlemmernes handelspolitik - TPR ("Trade Policy Reviews").

I forbindelse med finanskrisen blev det besluttet at udvide TPR til også at omfatte regelmæssige drøftelser af den seneste udvikling i international handelspolitik. Baggrunden var, at kredsen af stats- og regeringschefer, som mødtes i G20 i Washington i november 2008 for at drøfte finanskrisen, opfordrede til, at der ikke blev indført nye handelsbarrierer i kølvandet på krisen.

Den første WTO-drøftelse af handelsbarrierer som følge af finanskrisen fandt sted i februar 2009. Siden har der været regelmæssige drøftelser. Drøftelserne finder sted på grundlag af en rapport fra generaldirektøren om udviklingen og de skridt, som medlemmerne har taget. Rapporterne kan findes her.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet