Spring til indhold

Fødevarer, Landbrug og Agroindustri

Dansk landbrug og den danske fødevaresektor er traditionelt et af Danmarks største eksporterhverv med en samlet eksportværdi på op over 159 mia. kr. i 2015, inklusive en betydelig eksport af afledte brancher, så som landbrugsmaskiner, udstyr og teknologi til landbrugs- og fødevareproduktion samt fiskeriudstyr.

""
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sektoren i hovedtræk

Der har de seneste år været en god vækst i eksportudviklingen af landbrugsvarer og fødevareprodukter. Samlet set producerer Danmark fødevarer til mere end 3 gange den danske befolkning. Historisk har der været en betydelig eksport af landbrugsvarer, der går mere 100 år tilbage, hvor det danske eksporteventyr begyndte med eksport af smør, kvæg og svinekød. Det samme gælder den danske fiskeriindustri, der ligeledes i årtier har haft en betydelig international position. I dag eksporterer Danmark fødevarer til mere end 130 markeder og den samlede eksport af fødevarer og agroindustrielle produkter udgør ca. 24 % af den samlede danske vareeksport til en værdi af 159 mia. kr i 2015.

19% af Fødevareklyngens eksport udgøres af svinekød og 12% udgøres af mejeriprodukter. Over det meste af verden er danske fødevareprodukter kendt for god og ensartet kvalitet samt produktionsforhold og kontrolsystemer, der sikrer den højeste grad af fødevaresikkerhed til forbrugerne.   

Hele den danske fødevaresektor – fra jord til bord - har de sidste årtier gennemgået en kraftig strukturudvikling – både på primærniveau og i fødevareindustrien, hvor fusioner og opkøb i Danmark og internationalt har skabt danske fødevarekoncerner, der er blandt verdens største og førende inden for deres felt. Det gælder eksempelvis mejerier, slagterier, fødevareingredienser og drikkevarer, hvor Danmark har opnået en stærk international position. I alt står fødevareklyngen for 6% af beskæftigelsen (ca. 137.000).

Det er dog ikke kun de store virksomheder som arbejder globalt, inden for fødevaresektoren er der samtidig mange mindre og mellemstore virksomheder, der har fået skabt et godt internationalt marked for deres produkter. I takt med forbrugernes øgede fokus på bl.a. sundhed, livsstil, convenience, dyrevelfærd samt økologi og miljøet, kommer der hvert år nye fødevarevirksomheder på banen i Danmark, der producerer fødevarer tilpasset de nye markedstrends. En række af disse virksomheder vælger på sigt at starte eksport.

Eksportrådet tager løbende nye initiativer for at få flere af de mindre – og ofte meget innovative – virksomheder ud på udvalgte markeder. Et af indsatsområderne er gennemførelse af målrettede fødevarefremstød og lignende, hvor virksomheder kan møde lokale nøglepersoner, indkøbere og andre samarbejdspartnere i udvalgte lande

Globale udfordringer og muligheder

Global Industry Team (GIT) for fødevarer og landbrug er Eksportrådets team af eksportrådgivere og eksperter med speciel viden om fødevaresektoren. Rådgiverne er typisk placeret på de største markeder for dansk fødevareeksport, hvorfra de hjælper danske fødevarevirksomheder med bl.a. markedsvalg og etablering på deres respektive markeder.  

Europa

EU aftager hovedparten af landbrugsvarerne svarende til 61 pct, men det europæiske fødevaremarked kan ikke betragtes under et, da regionale forskelle, fødevareforbrug, traditioner, disponible indkomst (øst/vest) og den aktuelle økonomiske situation i de enkelte lande inden for EU spiller væsentligst ind på den fremtidige afsætning af danske landbrugsprodukter og fødevarer til regionen.

Nærmarkederne, Tyskland, Sverige, UK og Holland er de største markeder for danske fødevarer. Blandt de nye EU lande er det eksporten til Polen, som er en betydelig drivkraft med en eksport på 6 mia. DKK i 2015.

Den øgede eksport stammer fra svin/svinekød, og det er især eksporten af smågrise, der er steget voldsomt og nu udgør 1,7 mia. DKK.

Rusland

Fødevaresektorens eksport til Rusland er faldet markant fra nær 3 mia. DKK i 2014 til knap 2 mia. DKK i 2016. Dette er en direkte følge af den russiske embargo på import af en række landbrugs- og fødevarer fra bla. EU, hvortil kommer en række tekniske handelshindringer, og endelig har en økonomisk recession svækket forbrugermarkedet. Det har ramt dansk eksport hårdt.

Men russisk økonomi er i bedring og landet satser nu målrettet og bredt på en selvforsyningsstrategi, der kan rumme interessante muligheder for danske virksomheder inden for produktionsudstyr mm. til fremstillingssektoren. Hertil kommer, at der på fødevareområdet – trods embargoen – stadig er visse muligheder for eksport af input (bl.a. udsæd og avlsmateriale) og forarbejdede fødevarer, f.eks. konfekture. Rusland er et ændret, men stadig nært og stort marked.

Mellemøsten

I de Forenede Arabiske Emirater har udviklingen været særlig markant især i det meget moderne Dubai og Abu Dhabi. Her kan man også registrere, at økologiske og bæredygtige mærker får en stadig mere fremtrædende rolle i de talrige supermarkeder og specialbutikker. Tendensen fra Dubai og Abu Dhabi vil erfaringsmæssigt brede sig til resten af regionen, hvorfor danske producenter af fødevarer og maskiner til fremstilling af samme med fordel kan etablere en tilstedeværelse på markedet.

Nordamerika og Sydamerika

Fødevaremarkedet i USA er verdens største og samtidig et af de mest veludviklede markeder, med forholdsvis nem markedsadgang. Toldsatserne er rimelige, men højere jo mere forædlede fødevarerne er. Volumen af den danske eksport har derfor i mange år været samlet om komponenter til food service sektoren og fødevareindustrien, men der er en stigende eksport af højtforædlede specialfødevarer fremmet af efterspørgslen fra "upper" market segmenter i markedet. Frihandelsforhandlingerne mellem EU/USA, der skulle have forbedret markedsadgangen for bl.a. fødevarer, er desværre gået i stå.  

Eksporten, der ligger på niveauet DKK 5 mia. giver også gode muligheder for hjælpe-og tilsætningsstoffer til fødevareindustrien, der både kræver nye produktionsmetoder og – teknologi. I forbindelse med den fortsat positive udvikling i landbrugsøkonomien er der stigende efterspørgsel efter agroindustrielt udstyr og teknologi til effektivisering af bl.a. den animalske produktion i de midt-vestlige stater, som fokuserer på forbedret konkurrencedygtighed og større lønsomhed. Danske eksportører har gennemført flere vellykkede eksportfremmeinitiativer over for disse fokusområder.          

Asien og Oceanien

Japan er et vigtigt og stabilt marked for danske fødevarer, og aftog i 2016 danske landbrugs- og fødevarer til en samlet værdi af 5,4 mia. DKK, hvoraf svinekød alene udgjorde 3,9 mia. DKK. Med en selvforsyningsgrad på kun 39 pct., er Japan stærkt afhængigt af importerede fødevarer, og der er derfor til stadighed en meget stor efterspørgsel på råvarer til fødevareindustrien. De japanske forbrugere har dog også fået øjnene op for dansk gastronomi, og der er derfor en stærkt stigende efterspørgsel på danske fødevarer til den japanske detailsektor, ligesom private label vinder frem, hvilket har skabt et interessant nyt markedssegment for danske eksportører.

Den økonomiske udvikling i specielt Kina bevirker øget efterspørgsel fra de højere indkomstgrupper efter proteinholdige produkter som kød samt luksusvarer med status såsom mink. Kinas import af landbrugs- og fødevarer stiger kraftigt, og dansk landbrugs- og fødevareerhverv har et stort eksportpotentiale i hele den kinesiske værdikæde inden for fødevareproduktion. Eksporten fra landbrugs- og fødevareerhvervet var i 2016 på 12,6 mia. DKK til Hong Kong og Kina - en stigning fra knapt 4 mia. DKK i 2014.

Den danske eksport af fødevarer til Australien er mangedoblet de seneste år – specielt pga. markedsåbningen for danske svinekød. På trods af en høj selvforsyningsgrad for fødevarer har australierne fået øjnene for udenlandske fødevarer i up-market segmentet, herunder i stigende grad danske fødevarer mv. Landbrugs- og fødevareeksporten til Australien udgjorde i 2016 2,3 mia. kr. og skønnes på sigt at have et stort potentiale.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Vil du vide mere?

Jimmy Sell
Sektorrådgiver
Fødevarer, Landbrug og Agroindustri

jimsel@um.dk