Spring til indhold

Kreative Industrier

Møbler, design, mode og arkitektur udgør en væsentlig andel af den danske eksport med 75 mia. kr. i 2013. De vigtigste eksportmarkeder er Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

""
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sektoren i hovedtræk

Det samlede erhverv vurderes at beskæftige 85.000 personer og spås fremover til at få stor betydning for dansk økonomi. Internationalisering, globalt udsyn og åbenhed over for omverdenen øger ikke kun de danske, kreative virksomhedernes eksportmuligheder. Det medvirker også til at tiltrække investeringer og talenter til Danmark til gavn for væksten og beskæftigelsen herhjemme. En forudsætning for øget vækst i de kreative erhverv er derfor, at endnu flere virksomheder starter eksport og ekspanderer internationalt.

Mode er den største enkelte aktør med en eksport på 23 mia. kr. i 2013, hvor eksporten gik frem med 1,8 % i forhold til 2012. Også pels, arkitektur, spil og film er i stor fremgang på eksportmarkederne. Til gengæld har møbelbranchen været i et fald fra 17 mia. kr. i 2007 til nu 13 mia. kr. for 2013. Danske arkitektvirksomheder vinder i stigende grad opgaver i udlandet, og i dag udgør eksportandelen mellem 50 og 60 % af omsætningen hos de store tegnestuer, men potentialet er langt større, da der er stor global efterspørgsel på bæredygtige, holistiske løsninger, og fordi eksportandelen for branchen samlet kun udgør 6-7 %.

Nye brancher på vej frem

Der er et stykke vej, før musik, spil og film bliver sværvægtere på eksportsiden, da de hver især i gennemsnit eksporterede for ca. 0,5 mia. kr. i 2012. I forhold til de resterende brancher inden for erhvervet, dvs. mode, design, møbler, smykker og pels repræsenterer de stadig kun en mindre andel. Til gengæld er det netop inden for disse vækstbrancher, at der er et stort potentiale for mereksport de kommende år.

Nærmarkederne Tyskland, Norge og Sverige er de største eksportmarkeder inden for de kreative industrier, mens de største markeder udenfor EU er Japan, Kina og USA/Canada.

Understøttelse af eksporten

I 2013 løste Eksportrådet 1080 opgaver for virksomheder inden for de kreative erhverv og design svarende til 24 % af Eksportrådets samlede aktivitet.

Eksportrådet har inden for de seneste år prioriteret de kreative erhverv og design som en sektor og har ca. 25 sektorspecialiserede rådgivere placeret på udvalgte markeder i bl.a. Europa, Japan, Australien, Rusland, Kina, Brasilien og Nordamerika. De sektorspecialiserede rådgivere tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser fra markedsanalyser, partnersøgninger, eksportfremstød til etablering på nye markeder.

Bæredygtighed er et vigtigt område for de kreative erhverv. Eksportrådet tilbyder skræddersyet rådgivning i CSR på de danske repræsentationer – først og fremmest i Indien og Kina, men også på en række andre markeder i Asien, Afrika og Sydamerika.

Eksportfremstød målrettet både virksomheder og kreative aktører giver større viden om markeds- og forretningsvilkår og skaber kontakter til nye samarbejdspartnere på eksportmarkeder. Et aktuelt eksempel er den danske fællesstand ”Danish Living Room” med deltagelse af 22 danske design- og møbelvirksomheder på verdens største møbelmesse i Milano, der finder sted i april 2015.

Design som tværgående indsatsområde

Eksportrådet har ansvaret for indgående delegationer og gennemfører koordinerede aktiviteter i form af en række aktiviteter på dansk grund for besøgende fra udlandet. Eksempelvis når kinesiske møbelproducenter, japanske indkøbere eller canadiske arkitekter er på ”design tour” i Danmark for at øge kendskabet til danske designprodukter og derigennem en ekstra salgskanal til nye eksportordrer.

Design har siden 2011 været et tværgående indsatsområde i Danmarks generelle investerings-fremmeindsats og tænkes ind i forhold til Invest In Denmarks tre fokusområder; ICT, Clean-tech og Life Sciences. I 2013 var design-indsatsen især rettet mod Asien gennem målrettede design-seminarer, hvor IDK har showcaset danske design-kompetencer. Seminarerne har haft fokus på front end design (når design processen går forud for R&D og produktudvikling).

En særlig indsats for danske virksomheder inden for design sker på Eksportrådets innovationscentre rundt omkring i verden – München, Hong Kong, Silicon Valley, Shanghai, New Delhi/Bangalore, Seoul og São Paulo.


Fakta

Mode og tekstil

Aktuelle tal for hele 2013 viser, at modeeksporten udgjorde 23 mia. kr., hvilket er en fremgang på 1,8 % i forhold til 2012. Mode og tekstil inkl. pels udgør mere end 36 mia. kr. for 2013 og er Danmarks 4. største eksporterhverv.

Ca. 10.000 fuldtidsansatte er beskæftiget inden for mode og tekstilbranchen, De vigtigste eksportmarkeder for dansk mode og tekstil var i 2012 nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Finland. De traditionelle nærmarkeder Skandinavien og Tyskland aftager samlet 75 % af eksporten.

Møbler

Møbelindustrien består i Danmark af ca. 250 virksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 9.100 personer. Møbeleksporten gik i 2013 frem til i alt 13 mia. kr., som er en stigning på 0,5 % i forhold til året før og svarer til mere end 105 % af produktionen i industrien, idet der er en betydelig reeksport.

Danske møbler afsættes gennem en lang række forskellige kanaler: salg til indkøbs- og butikskæder, salg til individuelle møbelhandlere, salg via agenter, kontraktsalg til møbleringsprojekter, detailsalg via franchisebutikker og internetsalg.

Arkitektur

Samlet set har arkitektbranchen stadig mest fokus på hjemmemarkedet, da den internationale omsætning kun udgjorde 11 % af den samlede omsætning svarende til ca. 0,4 mia. kr. Danske arkitektvirksomheder er relative små i international sammenhæng, selvom dansk arkitektur i forhold til Danmarks størrelse har en flot international profil. Danske arkitektfirmaer høster i disse år et hav af 1. præmier i diverse internationale konkurrencer, og præmierne giver fyldte ordrebøger. Men forventningerne om et kommende eksporteventyr kræver, at det store potentiale for alvor udmøntes de kommende år.

Globale udfordringer og muligheder

Danmark har en række styrkepositioner indenfor de kreative industrier, som giver genlyd rundt omkring i verden. Det giver direkte og indirekte udslag i forhold til følgende styrkepositioner:

 • Danmark som design nation et globalt "brand" som stadig er verdensberømt og åbner døre internationalt.
 • Danske produkter og services er efterspurgte grund af et tydeligt DNA  indenfor arkitektur, mode, møbler, design og film.
 • Stærk fokus på CSR, grøn vækst og bæredygtighed.
 • INDEX verdens største designpris og profilerer Danmark som førende designsamfund.
 • Copenhagen Fashion Week en af Nordeuropas største modeuger og tilmed en af de største internationale begivenheder på dansk grund 2 gange årligt.
  Copenhagen Fashion Summit med fokus på CSR og UN Global Compact frontløber globalt

Fremadrettet er der behov for en bred vifte af designkompetencer, som netop skaber de bedst mulige vækstvilkår for både materielt og immaterielt design. På den måde kan der skabes nye forretningsmodeller på tværs af brancherne.

Eksportrådet har inden for de seneste år prioriteret de kreative erhverv og design som en sektor og har 25 sektorspecialiserede rådgivere placeret på udvalgte markeder i bl.a. Europa, Japan, Australien, Rusland, Kina, Brasilien og Nordamerika. De sektorspecialiserede rådgivere tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser fra markedsanalyser, partnersøgninger og eksportfremstød til etablering på nye markeder.

Regeringen lancerede i februar 2013 en ny vækstplan for de kreative erhverv og design og rummer i alt 27 konkrete initiativer. Vækstplanens indsatsområder har 4 hovedmålsætninger:

 • Forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering skal styrkes
 • Der skal ske en hurtigere markedsmodning af nye kreative produkter og designløsninger
 • Væksten i de kreative erhverv skal understøttes af gode uddannelser og stærk forskning
 • Danmark skal være et internationalt vækstcenter for arkitektur, mode og design

Det er en forudsætning for øget vækst i de kreative erhverv er, at endnu flere virksomheder starter eksport og ekspanderer internationalt. Regeringen har derfor i 2012 iværksat en ambitiøs vækstmarkedsstrategi, der suppleres med strategier for Brasilien, Rusland, Indien, Kina samt Next 11 lande Sydkorea, Sydafrika og Tyrkiet.

Internationale udfordringer og trusler

Danmark er presset i den internationale konkurrence, og den faglige udvikling på design-området tager voldsom fart over hele verden. Mange andre lande har fået øjnene op for design som et vigtigt parameter. Alene i Kina uddannes nu over 100.000 designere pr. år.

Samtidig arbejder flere og flere virksomheder med design og i mere komplicerede former. Danmarks chance i den globale konkurrence er derfor, at vi har historien og den grundlæggende designkultur med os.

 • De kreative industrier er kendetegnet ved få men store eksportører samt en overvægt af mindre og mellemstore virksomheder, der rummer både et stort kreativt og internationalt potentiale.
 • Musikbranchen er pga. digitalisering på jagt efter nye forretningsmodeller, da de nuværende er i opbrud. Forbrugerne globalt er på flere platforme end nogensinde før, dvs. at både film, design, musik og spil skal konkurrere hårdere om kundernes tid.
 • Film- og spilbranchen oplever, at det kan være svært at producere i Danmark og dermed bevare arbejdspladser på grund af et højere omkostningsniveau i forhold til udlandet.
 • Internethandel er presset af udenlandske konkurrenter, som i større grad tager markedsandele fra danske virksomheder på hjemmemarkedet.
 • Mindre modevirksomheder oplever, at det er sværere at trænge ind på nye markeder og opnå en optimal distribution, da agenter og forbrugere ofte foretrækker de større og mere indarbejdede brands.
 • Møbelbranchen har i forbindelse med finanskrisen oplevet problemer med at afsætte de dyrere danske designklassikere i både Europa og USA.

Med andre ord kræver det en særlig indsats for at få de kreative erhverv til at eksportere mere til både eksisterende markeder og nye vækstmarkeder. I regeringens vækstplan indeholder det følgende initiativer:

 • Etablering af partnerskab mellem førende virksomheder og de kreative designbureauer
 • Bæredygtig arkitektur, mode og design styrkes, bl.a. gennem den ny grønne omstillingsfond
 • Internationalt fyrtårn for dansk byudvikling, arkitektur og design i København
 • Ny national arkitekturpolitik med fokus på bæredygtighed, internationalisering og vækst
 • Design skal indgå i samfundspartnerskaber om innovation
 • Markedsføring af Danmark som førende arkitektur-, mode- og designnation, herunder Danmark som mulig vært for World Design Capital
 • Tiltrækning af flere udenlandske virksomheder og investeringer på designområdet
 • Ny tænketank skal styrke udvikling og innovation i den danske møbelbranche

Eksportrådet er involveret i både arbejdet med implementeringen af Vækstteamets prioriteter og tilforordnet Design- og Arkitektur Initiativets planer frem mod 2015.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet