Spring til indhold

Energi, Miljø og Vand

Vand-, miljø- og energiteknologi er danske spidskompetencer på det globale marked. På verdensplan finder der en stigende efterspørgsel på grønne løsninger, og Danmark er i førertrøjen med udviklingen og leveringen af disse løsninger. Tilsammen beskæftiger sektoren omkring 100.000 personer og tæller flere end 700 virksomheder. Eksporten af vand-, energi- og miljøydelser er i god vækst, særligt har der været fremgang i eksporten af vandteknologi med en tredoblet vækst.

""
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sektoren i hovedtræk

Grønne varer og tjenester

59.000 danskere var i 2014 beskæftiget med at producere grønne varer og tjenester, når man omregner det til fuldtidsstillinger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er 900 flere end året før, hvilket medfører, at de grønne arbejdspladser i alt udgør 2,8% af den totale beskæftigelse i danske virksomheder.

Det er innovative danske virksomheder, som er med til at løse de miljø- og ressourceudfordringer, som findes rundt om i verden.

Grønne varer og tjenester bidrager til besparelser på knappe ressourcer som energi og vand og en potentiel beskyttelse af miljøet via rensning eller reduktion af udledninger. Vind udgør langt størstedelen af den grønne danske eksport. Vindteknologi udgør ca. 80% af den grønne eksport og i 2015 eksporterede Danmark for 48,3 mia. kr.[1]

De nye tal viser, at de fleste som producerer grønne varer og tjenester arbejder i industrien. Rent konkret beskæftiger den danske industri 28.500 mennesker hvilket svarer til 11% af den totale beskæftigelse i industrien. Andre brancher følger dog også godt med, og ifølge Danmarks Statistik beskæftiger bygge-, anlæg- og videnservice ca. 9.000, mens renovation og genbrug tegner sig for 7.500.

Tilvæksten i beskæftigelsen kommer også til udtryk i virksomhedernes omsætning. I 2014 omsatte danske virksomheder grønne varer og tjenester for 174 mia. kr., hvilket er 9 mia. kr. mere end i 2012. Heraf udgjorde eksport af grønne varer og tjenester næsten 72 mia. kr. hvilket er 6 mia. kr. mere end året før.

Energi

Danmark har de sidste 15 år eksporteret mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi var i 2015 på 71,4 mia. kr. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11 pct. af den samlede eksport for 2015. Dermed ligger Danmark nummer ét i EU med hensyn til energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport. Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger udgjorde 40,9 mia. kr. i 2015 svarende til 6,4 pct. af den samlede vareeksport. Dette er et fald på 8,7 pct. i forhold til 2014. Det skyldes primært et fald i eksporten til EU-landene, der som gruppe er den største aftager af dansk energiteknologieksport.

Eksporten af energiteknologi omfatter ikke kun grønne varer og tjenester, men også øvrige energiteknologier, der dækker over energiproduktion baseret på fossile brændsler. Af denne produktion blev der eksporteret for 30,4 mia. kr. Dette svarer til 4,8 pct. af den totale vareeksport, som er et fald på 3,8 pct. i forhold til 2014.

Tallene afspejler at eksporten af energiteknologi yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi. EU er det primære aftagermarked af dansk energiteknologi. Heriblandt er Tyskland langt den største aftager af dansk energiteknologi og aftog i 2015 hele 34,6 pct. af den samlede danske energiteknologieksport. Siden år 2000 er eksporten af energiteknologi vokset fra 26,7 mia. kr. til 71,4 mia. kr. i 2015. Det svarer til en årlig vækstrate på 6,8 pct. i løbende priser. I samme periode har den gennemsnitlige årlige vækst i den samlede vareeksport været på 3,0 pct.

Miljø

De nye vækstøkonomier står over for meget store miljøinvesteringer, og der vil i stigende grad være global efterspørgsel efter grønne løsninger – løsninger som danske virksomheder kan levere. Danmark er i førertrøjen, og vi har overskud på handlen med miljøteknologi. Danske virksomheder er dygtige til at bruge en ambitiøs miljøindsats som afsæt for en innovativ grøn omstilling, der både gavner eksport, vækst og konkurrenceevne – og ikke mindst miljøet.

Vand

Cirka 350 virksomheder i Danmark arbejder med dansk vandteknologi, og branchen beskæftiger cirka 18.000 mennesker. I 2015 eksporterede vandteknologibranchen for 16,8 milliarder kroner.

Eksporten af dansk vandteknologi er i stadig fremgang. Væksten i eksporten fra 2014 til 2015 lød på 6%. En vækst som er tre gange så høj som den generelle vækst i eksporten på 2,1%. I 2014 udgjorde vandteknologi 2,6 pct. af Danmarks samlede vareeksport.

Eksporten af vandteknologi er stadig centreret omkring pumper og ventiler. I 2015 udgjorde pumper 29% og ventiler 19%, som tilsammen udgør 48% af den samlede eksport for vandteknologi.

Der er væsentlig fremgang på vigtige fjernmarkeder som USA og Kina, og på øvrige vækstmarkeder som Tyrkiet, Sydafrika, Vietnam og Kenya. På nærmarkederne er der til gengæld nedgang i Tyskland, men fremgang i Sverige.

 

Kilder: DI, Danmarks Statistik, Ecoinnovation, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Svana, Vindmølleindustrien


[1] Da Vindmøllebranchen og DI Energi bruger forskellige metoder og definitioner er tallene ikke umiddelbart sammenlignelige.

Globale udfordringer og muligheder

EU er gået foran med et ambitiøst reduktionsbidrag på mindst 40% i 2030 ift. 1990. Det ambitiøse mål har Danmark bidraget til at forhandle hjem i EU. Og Danmark vil naturligvis også være med til at opfylde det. Desuden skaber klimaaftalen fra COP 21 i Paris nye muligheder, der giver forhåbning om en fordobling af eksporten af dansk energiteknologi i løbet af 15 år.


Den private sektor bidrager i stigende grad til den grønne omstilling. Danmark er gået foran med klimainvesteringsfonden hvor der er mobiliseret 775 mio. kr. fra private kilder, ikke mindst pensionskasser til klimaprojekter og i 2016 vil der fortsat være støtte til projektudvikling.
Med de store investeringer i vedvarende energi har resten af verden også fået øje på markedet. F.eks. vil en stadig større åbning af private investeringer i den mexicanske energisektor betyde, at markedet for danskproducerede løsninger vil vokse.


Danmarks vigtigste eksportmarkeder for energiteknologi udgøres fortsat primært af de europæiske nærmarkeder, men det kinesiske og særligt det amerikanske marked har fået større betydning i 2015. Tyskland er Danmarks største eksportmarked for energiteknologi og aftog i 2015 34,6 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi, hvilket er en stigning fra 2014 på 14,7 pct.


Den næststørste importør af dansk energiteknologi er USA med en andel på 7,3 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi, hvilket er en stigning på 63,6 pct. i forhold til 2014.
USA er gået fra at være den fjerde største aftager af dansk energiteknologi i 2014 til at være den næststørste aftager i 2015 og har dermed overhalet Sverige og Storbritannien som aftager af dansk energiteknologi. At USA er blevet Danmarks næstvigtigste eksportmarked i 2015 skal også ses i lyset af, at eksportandelen til Sverige og særligt Storbritannien er faldet markant. Eksporten af energiteknologi til Storbritannien faldt med 50,8 pct. i 2015, og afsætningen er dermed halveret i forhold til 2014. Eksportandelen til Sverige er ligeledes reduceret betydeligt med et fald på 27,4 pct. i 2015, hvilket er et resultat af, at eksporten til Sverige faldt med 30,2 pct.


Kina vil i de kommende år tegne sig for 40% af de globale investeringer i vedvarende energi, dertil har Kina et mål om, at 15% af det samlede kinesiske energiforbrug i 2020 skal komme fra ikke-fossile energikilder.
Dansk eksport af grønne energiløsninger til Kina har gode udsigter. I 2014 blev der underskrevet en samarbejdsaftale på energiområdet mellem Kina og Danmark, hvilket gør det nemmere for Danmark at komme tættere på Kina, der befinder sig i stor vækst. Eksporten af dansk energiteknologi til Kina har i de seneste par år ligget på ca. 2,5 mia. kr., og med samarbejdsaftalen vil der være udsigt til en stigende eksport til Kina. Der anes særligt gode muligheder inden for vindteknologi, fjernvarme og køling samt energieffektivitet. Derudover vil det skabe nye arbejdspladser i Danmark og ikke mindst vil det lette byrden på det globale miljø.


Den danske vandbranche lancerede ultimo 2014 en Vandvision. Den har som mål at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Målet er også at eksporten af vandteknologi skal fordobles inden 2025 og skal være med til at skabe op mod 4000 danske arbejdspladser i denne branche. Perspektiverne for danske vandløsninger er globale. Dog er der fortsat særligt fokus på nærmarkederne og USA samt vækstmarkederne, når danske løsninger skal komme i betragtning.

Kilder: Dansk Energi, DI Energi, Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Svana

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Vil du vide mere?

Peter Mygind Rasmussen

 

Sektorrådgiver
Vand og Miljø

 

Mail: pemyra@um.dk  

 

Steen Thorsted

 

Sektorrådgiver

Energi

 

Mail: stthor@um.dk