Spring til indhold

Multilaterale rådgivere

Som led i Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde finansieres stillinger ved internationale organisationer, først og fremmest gennem juniorrådgiverprogrammet.

Multilaterale juniorrådgivere

Hvad er formålet med Danidas multilaterale juniorrådgiverprogram?

JPO-programmet har som overordnet mål at støtte den modtagende organisation i planlægning, gennemførelse og evaluering af udviklingsprogrammer inden for de sektorer og i de lande, som har prioritet i dansk udviklingssamarbejde. Gennem JPO-programmet får yngre akademikere fra Danmark mulighed for at opnå praktisk erfaring med bistandssamarbejde med udviklingslandene i en international udviklingsorganisation.

Dette øger muligheden for efterfølgende beskæftigelse inden for udviklingssamarbejde, enten i internationale organisationer eller i danske og internationale NGO'er.

Hvilke krav stilles til ansøgere til juniorrådgiverstillinger?

Ansøgere til Danida-finansierede juniorrådgiverstillinger skal have en kandidateksamen, gode sprogkundskaber i engelsk og kendskab til et andet FN-sprog samt kendskab til og interesse for Danmarks internationale udviklingssamarbejde.

Af hensyn til det uddannelsesmæssige aspekt i Juniorrådgiverprogrammet har udsendte juniorrådgivere typisk to til tre års erhvervserfaring efter uddannelsen.

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for juniorrådgiverne?

Ansættelsen finansieres af Danida, men juniorrådgiverne er ansat af de enkelte organisationer på organisationernes normale ansættelsesvilkår. Aflønningen sker efter organisationernes lønsystem. Juniorrådgivere placeres altid på lønniveau P2, og typisk på trin 1: USD 47.803 pr. år (januar 2016 beregning) for en enlig rådgiver. Dertil lægges diverse tillæg, bl.a. et stedtillæg (en procentsats af grundlønnen, der justeres løbende), der har til formål at give alle internationalt ansatte i FN-systemet samme købekraft på alle tjenestesteder. Den af FN fastsatte løn er ikke til forhandling.

Juniorrådgiverne indgår kontrakt med organisationerne for ét år ad gangen med mulighed for forlængelse i samme stilling. Den maksimale udsendelsesperiode for JPOs er tre år.

Tjenestestedet udpeger en vejleder, der er ansvarlig for uddannelsesaspektet i stillingen.

Hvor og hvornår opslås ledige stillinger?

Danida-finansierede juniorrådgiverstillinger opslås bl.a. på Udenrigsministeriets hjemmeside. Rekrutteringen foregår ca. en til to gange om året alt efter antallet af nye stillinger. Næste runde finder sted i løbet af foråret 2017. Få direkte besked pr. mail, når stillingerne opslås ved at registrere dig på Udenrigsministeriets jobagent via denne side

Hvordan forløber rekrutteringen af juniorrådgiverne?

Juniorrådgiverne rekrutteres af Danida i samarbejde med organisationerne. Til hver opslået stilling udvælges 3-5 ansøgere, der indkaldes til samtale. Interview forestås af  repræsentanter fra den organisation, der skal ansætte juniorrådgiveren. Interview kan finde sted i København eller via video eller telefon.

Efter interviewet skal juniorrådgiveren godkendes af sit kommende tjenestested og gennemgå en helbredsundersøgelse, før organisationen kan bekræfte ansættelsen.

Juniorrådgiveren skal inden udsendelsen deltage i en orienteringsdag  i Udenrigsministeriet, der bl.a. omhandler praktiske forhold i forbindelse med udsendelsen, paneldiskussion med tidligere rådgivere, møde med en skatterådgiver og møder med ressourcepersoner i ministeriet.  

Efter behov bliver der arrangeret supplerende sprogundervisning før udsendelsen.

Rekrutteringsforløbet fra ansættelsessamtalen til udsendelsen er ca. 6 måneder.

Hvilke internationale organisationer samarbejder Danida med om udsendelse af juniorrådgivere?

Danidas samarbejdspartnere er bl.a. UNDP, Verdensbanken, EU-kommissionen, WFP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, FN-sekretariatet, WHO og UNOHCHR. 

Multilaterale Special Assistants

Baggrunden for Special Assistant-programmet er, at de internationale udviklingsorganisationers landekontorer pålægges nye og vigtige opgaver i takt med den decentralisering, der foregår inden for de fleste udviklingsorganisationer. Fra dansk side ønsker man at støtte denne decentraliseringsproces, der ligeledes er en forudsætning for et tættere samarbejde mellem donorsamfundet og samarbejdsparterne i udviklingslandene. 

Multilaterale Seniorrådgivere

Danida finansierer et begrænset antal seniorrådgivere ved organisationerne. Udvælgelsen af disse stillinger afspejler Danmarks synspunkter, men sker i enighed med organisationerne for at sætte dem i stand til at igangsætte opgaver som både efter Danmarks og organisationens opfattelse hidtil har været forsømt.

Det er stillinger på et niveau, hvor policy-udvikling og strategisk planlægning vil være dominerende, og hvor en dansk ekspert forventes at kunne gøre en forskel i en periode på 2-3 år.

Spørgsmål vedrørende multilaterale stillinger kan rettes til:

Udenrigsministeriet, Danida
Att. HCP - multilaterale rådgivere
Asiatisk Plads 2
1448 København K
E-mail: multijob@um.dk

Emergency insurance numbers 

See this link for information to advisers on how to contact the insurance alarm centre.