Spring til indhold

Generalforsamling

Referat af UMP’s ordinære generalforsamling den 24. oktober 2016

Formanden, Erik Fiil, åbnede generalforsamlingen og bød de 125 fremmødte medlemmer velkommen.
Formanden henviste til den udsendte indkaldelse med dagsorden, bilagt formandens skriftlige beretning samt regnskab for 2015/16. Dagsordenen var følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab og forslag til kontingent for det kommende medlemsår
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Valg af bestyrelse og revisor
  6. Eventuelt

Ad  1: Bestyrelsen indstillede, at Erling Harild Nielsen  blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han konstaterede også, at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne, og gav herefter ordet til formanden.

Ad  2: Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning om UMP’s virke i det forgangne år. Han knyttede nogle yderligere bemærkninger til sin beretning,

Tilslutningen til møderne i kantinen havde igen i det forløbne år ligget på godt 100 deltagere, hvilket svarer til ca. en fjerdedel af medlemmerne.

Rundvisningerne på Folketeatret i foråret havde, som sidste års rundvisninger i FN Byen, overvældende stor deltagelse. Det samme gjaldt den sejlende rundvisning i Nordhavnen med Jens Kramer Mikkelsen som guide, hvor der desværre kun havde været plads til halvdelen af de interesserede. Vi forsøger derfor at arrangere en lignende tur til foråret med førsteret for de medlemmer, der ikke kom med på den første tur.

Målet for årets udenlandsrejse til Harzen blev valgt på basis af en spørgeundersøgelse ved sidste års generalforsamling. Turen blev hurtigt udsolgt, og selvom der kom nogle afbud kunne bussen fyldes op fra ventelisten. I år har vi valgt at sende et spørgeskema til alle medlemmer, idet dette er blevet nemmere efter overgangen til elektronisk kommunikation.

Overgangen til elektronisk kommunikation synes at fungere til alle parters tilfredshed.

UM’s nuværende kantine lukker i løbet af næste år og erstattes af en ny kantine i hovedbygningen. Der er endnu ingen klarhed over konsekvenserne for vore fremtidige møder, men den nye bestyrelse vil straks gå i gang med at undersøge, hvor og hvorledes de fremtidige møder vil kunne afholdes.

Bestyrelsen med Birgitte som primus motor er i kontakt med HR om et tættere samarbejde, dels med henblik på at sikre medlemmerne bedre adgang til information om, hvad der sker på personaleområdet i ministeriet, dels for at udbrede kendskabet til UMP i huset blandt de medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen.

Formanden benyttede lejligheden til at takke udenrigsministeriets ledelse for dens støtte og opbakning til UMP’s arbejde. Uden denne støtte havde vi ikke kunnet lave arrangementerne uden at hæve prisen for deltagerne. Formanden takkede endvidere sine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde og gav også en tak til de mange frivillige hjælpere blandt medlemmerne, som trofast var til stede ved arrangementernes forberedelse.

Til slut udtrykte den afgående formand, at det havde været en fornøjelse at arbejde sammen med kollegerne i bestyrelsen, og han rettede en særlig tak til de to sekretærer, Karen og Jane, som suverænt har klaret det praktiske arbejde på sekretærposten, samt til de to kasserer, Finn og Jørgen, hvor sidstnævnte måtte tage over ved Finns bratte bortgang.

Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

Ad  3: Kassereren kommenterede det fremsendte, reviderede regnskab for 2015/16. Egenkapitalen ved indgangen til det nye foreningsår udgjorde 171.014,19 kr. 

Det fremsendte regnskab var scannet for at få underskrifterne med, hvilket kan have gjort det svært at åbne for dokumentet. Næste år vil regnskabet blive vedhæftet som worddokument uden underskrifter.

Regnskabet gav ikke anledning til yderligere spørgsmål og blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstillede på baggrund af det fremlagte regnskab uændret kontingent som følger: 100 for medlemmer og 50 kr. for ægtefæller/gæster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad  4: Der var hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne indkommet forslag.

Ad  5: Af den siddende bestyrelse havde  formand Erik Fiil og Jane Jørgensen besluttet ikke at søge genvalg. Bestyrelsen foreslog, at suppleant Niels Pultz vælges til formand, at Helle Halvorsen nyvælges til bestyrelsen, samt at Wagn Winkel nyvælges som suppleant. Forslaget blev godkendt.

Ad  6: Der blev ingen emner bragt på bane under eventuelt..

Den nye formand sluttede generalforsamlingen med at takke for valget og lovede at fortsætte den afgående formands gode arbejde, hvorefter han overrakte en afskedsgave til Erik Fiil. Han takkede ligeledes Jane Jørgensen for dennes arbejde som sekretær i det forløbne år.


Dirigent: Erling Harild Nielsen
Referent: Margit Kristensen

Bestyrelsens konstituering:

Niels Pultz   formand
Carsten Schmidt  næstformand
Jørgen A. Hansen  kasserer
Helle Halvorsen  sekretær
Kaj Blegvad Andersen   medlem
Margit Kristensen  medlem
Birgitte Møller  medlem
   
Anne Beck   bestyrelsessuppleant 
Wagn Winkel  bestyrelsessuppleant
   
Lars Bruun Rasmussen   revisor
Poul-Erik Damgaard  revisorsuppleant