Spring til indhold

Udenrigsministeriets persondatapolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter Udenrigsministeriet.

1.    Udenrigsministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du ministeriet?

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget om dig. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: (+45) 33 92 00 00
Mail: um@um.dk

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@um.dk
  • Ved brev: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Københavns K, att. ”databeskyttelsesrådgiveren”

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse til Udenrigsministeriet.
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens (1) artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens (2) § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række oplysninger om ministeriets behandling af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udenrigsministeriet herefter kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre formålet med behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Udenrigsministeriet må dog fortsat opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udenrigsministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk.

5.    Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen
UDENRIGSMINISTERIET

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

(2) Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Jake Lillethorup Mahs
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk