Spring til indhold

Flygtningekrise medfører stor omlægning af udviklingsbistand

23.10.2014  08:43
 

Verden står i brand, mere end 50 millioner mennesker er på flugt, og også antallet af asylansøgere i Danmark er steget kraftigt.

Det betyder, at en større del af dansk udviklingsbistand i år og til næste år vil gå til at modtage flygtninge på dansk jord. Udgifter til at hjælpe flygtninge i verdens brændpunkter og til at dække en del af udgifterne til flygtninge i Danmark afholdes over udviklingsbistanden.

”Verden står i brand, og mere end 50 millioner mennesker er på flugt. Vi står i en helt ekstraordinær situation med nogle helt ekstraordinært store humanitære udgifter til at hjælpe flygtninge ude i verden og i Danmark, hvor mange midlertidigt søger ly,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

I 2014 afsættes over udviklingsbistanden yderligere 350 millioner kroner til præasyludgifter i Danmark og i 2015 2,5 milliarder kroner. 

”Det er almindelig praksis, at udgifter til indkvartering og forplejning af flygtningene i Danmark det første år afholdes over udviklingsbistanden. Det har skiftende regeringer gjort over de sidste mange år, og det er helt i overensstemmelse med OECD’s regler,” siger Mogens Jensen.

Pengene findes blandt andet ved at udskyde visse udviklingsprogrammer i Afrika og Asien, nedjustere støtten til en række samarbejdslande og organisationer samt annullere enkelte danske støttebidrag.

”Omlægningen er midlertidig og vil ikke betyde brud på allerede indgåede samarbejdsaftaler. Udviklingsbistanden gør en forskel, så det kan ikke undgå at påvirke aktiviteter og mange mennesker. Det gør ondt – og det vil selvfølgelig også få konsekvenser for Danmarks mulighed for at påvirke den internationale udvikling i den retning, vi ønsker, ” siger Mogens Jensen og tilføjer: 

”Men bundlinjen er den samme. Vi hjælper mennesker i dyb nød. Vi må ikke glemme, at de nytilkomne flygtninge i Danmark har været meget igennem og også har brug for vores hjælp. Vi løfter vores humanitære ansvar og fastholder en udviklingsbistand i verdensklasse". 

Danmark giver i 2014 knap to milliarder kroner til nødhjælp i verdens brændpunkter, og regeringen lægger fortsat op til at øge den humanitære ramme med 250 millioner kroner i 2015. ”Vi fastholder vores ambition om at styrke indsatsen for også at hjælpe flygtningene i deres nærområder, hvor den danske bistand gør en enorm forskel.” siger Mogens Jensen.

"Omlægningen af udviklingsbistanden baserer sig på prognoser, der kan ændre sig. Hvis udgifterne til præasyl i Danmark bliver mindre end forventet, bliver pengene kanaliseret tilbage til Danmarks udviklings- og nødhjælpsindsatser ude i verden", siger ministeren og fortsætter:

"Sverige også har oplevet markante stigninger i antallet af flygtninge og har derfor allerede to gange i år foretaget justeringer i udviklingsindsatserne for at afholde udgifter til flygtningemodtagelse. Sverige opgør ligesom Danmark og andre OECD-lande per automatik en række udgifter til flygtningemodtagelse som udviklingsbistand. I Sverige svarer de stigende flygtningeudgifter ifølge vores oplysninger til, at mere end 20 pct. af bistanden forventes anvendt på udgifter til flygtningemodtagelse". I Danmark er det tilsvarende tal for næste år 21 pct.

Antallet af asylansøgere i Danmark er over sommeren steget markant på baggrund af udviklingen i flygtningestrømme internationalt. Det har fået Justitsministeriet til at opjustere prognoserne for antallet af indrejste asylansøgere til op mod 20.000 både i 2014 og 2015. Prognoserne er dog forbundet med usikkerhed.

Merudgifterne skønnes på den baggrund at udgøre i størrelsesordenen 550 mio. kr. i 2014, og i 2015 vil merudgifterne for staten og kommunerne udgøre ca. 4,5 mia. kr. ifølge beregninger fra Finansministeriet.

For yderligere information kontakt:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf.: 29724477