Spring til indhold

Hvad fokuseres der på i de danske no deal-forberedelser?

De danske no deal-forberedelser sker på tværs af ministerierne. Alle ministerier har kortlagt de mulige konsekvenser og udfordringer på deres områder. På baggrund af kortlægningen er der peget på tre hovedområder for forberedelserne: 1) håndtering af kontrol ved handel med Storbritannien, 2) ændringer i erhvervslivets rammevilkår og 3) rettighederne for danske og britiske borgere. Der er oprettet tre tværministerielle klynger, der beskæftiger sig med hver af de tre hovedområder, og som bidrager til den danske forberedelse af et no deal-scenarie.

Told og grænser
Et no deal-scenarie vil føre til en væsentlig stigning af omfanget af varer, som skal kontrolleres for overholdelse af det fælles EU-toldregelsæt samt visse andre indre markedsregler, der kontrolleres ved grænsen. Det gælder en række områder lige fra ophavsret til kontrol med fødevarer, told og våben. For at sikre at de danske myndigheder er klar til at foretage kontrol med britiske varer, så der ikke opstår unødige forsinkelser ved handlen, er der blevet ansat 42 medarbejdere i Skatteforvaltningen, ligesom der i alt ansættes 17 nye medarbejdere i Fødevarestyrelsen. Samtidig bliver der løbende holdt øje med, om der kunne opstå flaskehalse i den øvrige kontrol i forbindelse med handlen til Storbritannien. Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå flaskehalse på den britiske side, som kan give udfordringer for danske virksomheder. Det vil de danske myndigheder ikke kunne ændre. Du kan læse mere om, hvad det kan få af betydning for din virksomhed her

Erhvervsregulering
Varer og tjenesteydelser fra Storbritannien vil i et no-deal scenarie skulle håndteres af myndighederne som varer eller tjenesteydelser fra ethvert andet tredjeland. Det vil medføre en række ændringer i vilkårene for de danske virksomheder, der handler med Storbritannien, på alt fra kemikalier og medicin til tjenesteydelser og legetøj. Det betyder, at nogle virksomheder vil skulle søge om nye tilladelser, følge nye procedurer og meget mere. For mange virksomheder, der ikke har prøvet at handle med et ikke-EU-land før, kan et no deal-Brexit medføre mange nye processer. Derfor fokuserer no deal-forberedelserne også på at give vejledning og information på tværs af en række områder, så danske virksomheder kan forberede sig på, hvad et no deal-scenarie betyder for dem. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed kan blive påvirket, og hvad I kan gøre her.

Borgernes rettigheder
I et no deal-scenarie vil britiske borgere i Danmark ikke længere være EU-borgere. Det vil som udgangspunkt medføre en række ændringer i deres rettigheder. For at afværge den usikkerhed, det skaber for de berørte borgere, har spørgsmålet om borgernes rettigheder været en prioritet for Danmark. De britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, vil også i et no deal-scenarie blive behandlet ordentligt, så de i videst mulige omfang kan fortsætte det liv, som de har indrettet sig på i Danmark, med de rettigheder, der fulgte af britisk EU-medlemskab.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske borgere og deres familiemedlemmer. Loven viderefører gældende rettigheder på opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i Danmark på udtrædelsesdatoen. I et no deal-scenarie vil herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer stort set kunne gøre, som de plejer. De skal ikke have et nyt opholdsdokument i den midlertidige overgangsordning. Endvidere videreføres stort alle eksisterende rettigheder for britiske statsborgere i Danmark på ydelsesområdet, uddannelsesområdet og området for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Overgangsordningen viderefører samtidig retten til at få udbetalt en række kontantydelser i Storbritannien og sikrer, at borgere, der vender hjem fra Storbritannien til Danmark i overgangsperioden, ikke bliver stillet dårligere ved adgangen til kontantydelser.

Du kan læse mere om den danske overgangsordning her.

Et no deal-Brexit skaber også usikkerhed for danske borgere bosat i Storbritannien. I et no deal-scenarie vil det være op til den britiske regering at tage stilling til, hvilke rettigheder danske statsborgere i Storbritannien skal have. Du kan læse mere om, hvordan du som dansk borger i Storbritannien kan blive berørt, her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen