Spring til indhold

Hvordan forbereder Danmark sig på Brexit?

Fra dansk side har man, i regi af den tværministerielle Brexit Task Force, forberedt sig på alle mulige udfald af forhandlingerne – også et no deal-scenarie. 

Derfor er der på tværs af ministerierne arbejdet med at afdække konsekvenserne for danske borgere og virksomheder, hvis Storbritannien træder ud uden en aftale.

De danske myndigheder har gjort sig klar til at håndtere overgangen til at handle og samarbejde med Storbritannien som et ikke-EU-land. Men det er vigtigt, at virksomheder og borgere også forbereder sig. Der vil være konsekvenser, man ikke kan afbøde fra de danske myndigheders side, uanset forberedelserne. For eksempel kan de danske myndigheder ikke sikre, at de britiske myndigheder er klar til at håndtere toldkontrol på den britiske side, selvom de danske toldmyndigheder står klar til at løfte deres del af opgaven. Samtidig kan de danske forberedelser ikke ændre på, at Storbritannien i et no deal-scenarie brat udgår af samarbejder, der kan påvirke forbrugere, studerende, borgere og virksomheder.

Regeringens intensiverede no deal-forberedelser

For at sikre at Danmark er så klar som muligt, har regeringen i efteråret 2019 intensiveret indsatsen frem mod et muligt no deal-Brexit. Herunder har regeringen

 • nedsat en særlig Brexit-ministergruppe under ledelse af udenrigsministeren, som vil være ansvarlig for den samlede håndtering af et no deal-Brexit i tiden frem mod den britiske udtrædelse og umiddelbart derefter,
 • etableret et akutberedskab på tværs af de berørte myndigheder til håndtering af helt akutte praktiske udfordringer og uforudsigelige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et no deal-Brexit,
 • præsenteret en handlingsplan for små og mellemstore virksomheder som led i en styrkelse af den hidtidige indsats for særligt små og mellemstore virksomheder, med fokus på bl.a. vejledning og informationsarrangementer,
 • øget dialogen med jobcentre og arbejdsmarkedskontorer om den regionale situation på arbejdsmarkedet ved et no-deal-Brexit, så beskæftigelsessystemet er klar til at håndtere en ny situation, hvis den opstår,
 • intensiveret outreach-indsats til berørte erhverv som fiskeri og fødevarer mhp. at højne opmærksomhed og beredskab ift. et no deal-Brexit,
 • forberedt en kommunikationskampagne med vægt på sociale medier, der kan iværksættes umiddelbart før et no deal-Brexit, med fokus på yderligere at styrke informationsindsatsen til både borgere og virksomheder.

 

 

 

 Eksempler på myndighedernes øvrige no deal-forberedelser:

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Eksempler på forberedelser for at håndtere handelsmæssige konsekvenser

 • Toldstyrelsen har ansat 42 nye toldere og sagsbehandlere til toldkontrol og f.eks. sagsbehandling af virksomheders import- og eksportangivelser.
 • Fødevarestyrelsen har igangsat ansættelse af op til 17 nye medarbejdere, der skal sikre kapacitet til f.eks. håndtering af eksportcertifikater.
 • Erhvervsministeriet og andre relevante myndigheder står klar til at vejlede virksomheder, der eksporterer varer til Storbritannien, og til at behandle og udstede nye eksporttilladelser, certificeringer, godkendelser, markedsføringstilladelser m.v.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en analyse om mulighederne for alternative markeder for fødevarer som følge af Brexit.
 • Transportministeriet har sikret information til lufthavne om nye krav til sikkerhedsscreening af passagerer, baggage og cargo, der ankommer fra Storbritannien.
 • Sundheds- og Ældreministeriet sikrer parathed til flere opgaver vedrørende kontrol og godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt forsyning af lægemidler og medicinsk udstyr fra Storbritannien.

Eksempler på forberedelser ift. borgere

 • Der er vedtaget lovgivning, der i et no deal-scenarie i vidt omfang viderefører herboende britiske borgeres rettigheder.
 • Der er vedtaget lovgivning vedrørende danske ydelser som pension og efterløn til danskere og andre borgere i Storbritannien. Det gælder også ift. ret til ydelser i Danmark, hvis man som dansker i Storbritannien vender tilbage til Danmark efter Brexit, i et no deal-scenarie.

Eksempler på no deal-forberedelser på EU-plan

 • Danmark har presset på for en fælles håndtering i EU på en række områder med EU-kompetence, eller som af andre grunde helt eller delvist bedst løftes på EU-plan.
 • Det gælder fx. flytrafikken, hvor der på EU-plan er vedtaget en ordning, der sikrer, at flytrafikken mellem Danmark og Storbritannien kan fortsætte frem til 24. oktober 2020.
 • Det gælder også fiskeriområdet, hvor EU-Kommissionen har vedtaget lovforslag til at hjælpe med den umiddelbare håndtering af et no deal scenarie.
 • Det gælder ligeledes ift. handel med CO2-kvoter, hvor man på EU-plan fra 1. januar 2020 midlertidigt har fastfrosset Storbritanniens kvoter for at sikre, at Storbritannien ved et no deal-Brexit ikke fortsat kan handle med CO2-kvoter, så der skabes et ”overskud” af kvoter i EU, der kan påvirke kvoteprisen i negativ retning.

Eksempler på regeringens informationsindsats ift. virksomheder og borgere

 • Udenrigsministeriet har oprettet en Brexit-hjemmeside (www.um.dk/brexit) med generel information om Brexit og links til mere konkret information om konsekvenser og løsninger for virksomheder og borgere på de relevante myndigheders hjemmesider.
 • Erhvervsministeriet har i samarbejde med relevante ministerier udarbejdet en Brexit-tjekliste (https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste), der kan hjælpe virksomheder med at få overblik over, hvad et no deal-Brexit kan betyde for dem. Tjeklisten hjælper virksomhederne med at udpege særlige ting, de skal være
  opmærksomme på, så de kan målrette deres egne forberedelser bedst muligt.
 • Skatteforvaltningen har oprettet en informationsside og en telefonisk hotline, hvor virksomheder kan få information om konsekvenserne på told-, moms- og afgiftsområdet.
 • Skatteforvaltningen har udsendt en digital folder til 30.000 danske virksomheder med information om, hvordan de kan forberede sig på et muligt no deal-scenarie.
 • Toldstyrelsen har sammen med øvrige relevante styrelser afholdt informationsmøder i Aalborg, Aarhus, Middelfart og København for 150 virksomheder, der ikke før har handlet uden for EU, om hvad det betyder at handle med Storbritannien som tredjeland.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet informationsmateriale om regler for import til og eksport fra tredjelande, på Fødevarestyrelsens, Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmesider.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet har oprettet en hjemmeside, så britiske borgere kan orientere sig om deres opholdsrettigheder i Danmark efter Brexit.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen