Spring til indhold

Ret til ophold

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament, vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have mulighed for ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag. Udtrædelsesaftalen fastsætter også en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsesdatoen til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse på et eller to år. Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne træder først i kraft efter overgangsperiodens ophør - indtil da gælder EU-reglerne. Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i et EU-medlemsland vil være omfattet af udtrædelsesaftalen. Det gælder også britiske statsborgere bosat i Danmark. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil desuden fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i et andet EU-medlemsland fra den første dag i den efterfølgende måned efter udtrædelsesaftalens godkendelse i det britiske parlament til overgangsperiodens ophør. Det gælder dog kun, hvis udtrædelsesaftalen træder i kraft.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, træder Storbritannien ud af EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie). Det vil betyde, at du som britisk statsborger i Danmark som udgangspunkt vil blive betragtet som tredjelandsborger ift. spørgsmålet om opholdsret. Folketinget har vedtaget en lov (Brexit-loven), som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske borgere og deres familiemedlemmer. Loven viderefører gældende rettigheder på opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der efter EU-opholdsbekendtgørelsen opholder sig lovligt i Danmark på udtrædelsesdatoen. Loven træder kun i kraft, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Den midlertidige overgangsordning vil gælde, indtil noget andet træder i stedet. Arbejdet med at finde en permanent ordning for herboende britiske statsborgere vil fortsætte efter Brexit har fundet sted.

Hvis du som herboende britisk statsborger ikke har et EU-registreringsbevis (registreringsbevis i brevformat, der udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt om et, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke har et opholdskort (opholdskort i kreditkort-format, der udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt om et, opfordres du til at gøre det inden udtrædelsesdatoen. Det vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har en opholdsret i Danmark og for de danske myndigheder at kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsesdatoen.

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed, men ikke længere er i besiddelse af dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge inden udtrædelsesdatoen.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (se kontaktinformation nedenfor).

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal her kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsesdatoen. Du kan læse mere om retten til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Du kan læse mere om borgernes opholdsrettigheder i no deal-scenariet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.