Spring til indhold

Boligforhold i Danmark

Muligheden for eventuel udlejning/fremleje af jeres bolig i Danmark under udstationeringen afhænger af boligens karakter.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Bopælsregistrering og Folkeregistrering

Medarbejdere, som er ansat i den danske stat og beordres til tjeneste uden for riget, bør i forbindelse med udsendelsen sikre sig, at de og deres medfølgende familie bliver registreret som statsudsendte i Folkeregistret, se nærmere under punktet Pas, folkeregister og valgret.

Hvis boligen sælges eller fremlejes i forbindelse med udsendelsen, skal I registreres på såkaldt ”høj vejkode”, der anvendes til personer, der er bopælsregistreret uden at have bopæl til rådighed i Danmark. Registrering på høj vejkode sker ved kontakt til Folkeregisteret i jeres nuværende bopælskommune ved hjælp af en cpr-erklæring fra HR/Udeteam på udsendelsen.

Hvis boligen bevares og ikke sælges eller udlejes, kan I blive ved med at være registreret på den hidtidige folkeregisteradresse i Danmark. I skal dog stadig sørge for at blive registreret som statsudsendt, hvilket sker ved hjælp af en cpr-erklæring fra HR/Udeteam.

Medarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark på udsendelsestidspunktet, er ikke omfattet af §24 i CPR-loven og har ikke ret til at blive registreret på høj vejkode. Dette gælder også for medarbejdere, der er grænsegængere og bosat i Øresundsregionen på udsendelsestidspunktet.

Mulighed for at lade boligen stå tom (gælder for Københavns Kommune)

Iflg. oplysning fra Københavns kommunes "Center for Bygninger" er det forhold, at medarbejderen rejser til udlandet på midlertidigt ophold (defineret som mindre end 3 år), der afgør, at vedkommende kan blive fritaget fra kravet om at stille sin bolig til rådighed for kommunen.

Medarbejderen skal sende en skriftlig anmodning til ovennævnte center, hvori der anmodes om dispensation for boligen på adressen xxxx samt angive årsagen til fraværet.

Anmodningen adresseres til: Tomme boliger, Center for Bygninger

Yderligere spørgsmål kan rettes på tlf. 33 66 56 99 eller på mail til: boligregulering@tmf.kk.dk

Udlejning og fremleje

Muligheden for eventuel udlejning/fremleje af jeres bolig i Danmark under udstationeringen afhænger af boligens karakter:

Ejerbolig

Kan udlejes tidsbegrænset for udstationeringsperioden. Det skal udtrykkeligt være aftalt i kontrakten, hvis lejeren skal kunne opsiges inden periodens udløb. Opsigelsesvarslet skal være på mindst 3 måneder. Misligholdelse af boligen kan medføre udlejers ophævelse af kontrakten.

Mere information vedr. beskatning af udlejet bolig kan findes her: SKAT.dk

Lejebolig

Kan fremlejes for max. 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt, f.eks. en udstationering på 2 år. Der skal udfærdiges en fremlejekontrakt (kan fås i boghandlen eller på nettet), og udlejer underrettes vedrørende fremlejningen. Der bør i fremlejekontrakten aftales et opsigelsesvarsel på 3 måneder i tilfælde af, at I ønsker at hjemvende, inden de 2 år er gået.

Yderligere spørgsmål kan evt. rettes til Lejernes Landsorganisation i Danmark på tlf. 33 86 09 10 eller på mail til llodk@llodk.dk  

Andelsbolig 

Fremleje afhænger af andelsboligforeningens vedtægter. Er spørgsmålet ikke omtalt heri, gælder lejelovens almindelige bestemmelser.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00