Spring til indhold

Partner og børn

Under denne overskrift finder du forskellige relevante oplysninger relateret til dig og evt. børn, som følger med på posten.

For familie, som ikke medfølger på posten, findes der oplysning om muligheden for besøgsrejser.  

Udstationerede UM-medarbejdere med udenlandske ægtefæller bør være opmærksom på, at der gælder særlige (lempeligere) regler vedrørende opholdskravet i Danmark i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab. På Udenrigsministeriets Intranet kan der findes nærmere oplysninger herom. Desuden gøres opmærksom på muligheden for efter 1. september 2015 at opnå dobbelt statsborgerskab.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Arbejdstilladelse for medfølgende

1) Arbejdstilladelse i EU/EØS-lande

EU/EØS-statsborgere kan frit tage lønnet arbejde i et andet EU/EØS-land, normalt mod afgivelse af diplomatisk immunitet. EU/EØS omfatter alle EU-lande samt Norge, Schweiz og Island.

2) Danmarks bilaterale aftaler

Som led i Udenrigsministeriets bestræbelser på at forbedre beskæftigelsesforholdene for medfølgende ægtefæller/samlevere/partnere til udsendte medarbejdere er der indgået bilateral aftale om arbejdstilladelse med p.t. følgende lande:

Der udestår fortsat forhandlinger med følgende lande: Malaysia, Tanzania, Uganda, Ukraine og Vietnam.

3) Arbejdstilladelse udenfor EU/EØS-lande

Hvis der ikke findes en bilateral aftale, er beskæftigelsesmulighederne i opholdslandet for medfølgende ægtefæller/samlevere/partnere især koncentreret om arbejde hos de store internationale organisationer, såsom f.eks. FN, lokal ansættelse hos udenlandske repræsentationer samt ulønnet frivilligt humanitært arbejde. Såfremt opholdslandets myndigheder tillader det, vil der også være mulighed for, at en medfølgende opgiver sin diplomatiske immunitet for at få den ønskede arbejds- og/eller opholdstilladelse. En sådan immunitetsafgivelse vil i givet fald kræve ministeriets indforståelse.

Besøgsrejser

Administrationen af besøgsrejser ligger hos repræsentationerne. For alle besøgsrejser gælder, at de optjenes over en 12 måneders periode at regne fra den udsendte medarbejders udsendelsesdato. Rejserne kan IKKE akkumuleres, hvis man ikke får dem afholdt inden for perioden.

I forbindelse med besøgsrejserne er børn eller forældre automatisk dækket under selve rejsen af statens tjenesterejseforsikring og under opholdet af ordningen for sygdom og hjemtransport. Hvis en besøgsrejse gennemføres til et 3. land end den udsendte medarbejders tjenesteland, skal der derimod tegnes privat forsikring for opholdet.

Ægtefælle/samlever/partner

For ægtefælle, der ikke medfølger på posten, gives der adgang til tre årlige besøgsrejser, som kan anvendes af den udsendte medarbejder eller ægtefællen efter eget valg.

Børn

For børn og særbørn, der ikke medfølger på posten, gives der adgang til tre årlige besøgsrejser pr. barn. Børnebesøgsrejser bortfalder, når barnet fylder 21 år.

For udsendte efter 1. januar 2014 er der ændring i reglerne vedr. konvertering af besøgsrejser ligesom besøgsrejser forudsættes at gå mellem Danmark og den udsendtes tjenesteland.

Børns skolegang

Udenrigsministeriet betaler skoleudgifter til medfølgende børns skolegang i opholdslandet fra start i børnehaveklasse (det sidste år før optagelse i 1. klasse), klassetrin 1 - 9 og til afsluttet ungdomsuddannelse, dog højst til barnet fylder 21 år.  

Skole-/undervisningsudgifter betales i den udstrækning, det ikke er muligt eller forsvarligt ud fra en faglig eller sikkerhedsmæssig vurdering at anbringe børnene i lokale, offentlige skoler. Foretrækkes indmeldelse i lokal betalingsskole, skal dette aftales med repræsentationen inden indmeldelsen.

Hvis et barn under udsendelsen skal på kostskole i Danmark eller tredjeland, aftales dette med HR/Udeteam, inden indmeldelsen finder sted.

Forventes medfølgende børn at påbegynde videregående uddannelse ved hjemkomst til Danmark, anbefales det at henvende sig til Styrelsen for International Uddannelse: Guide til anerkendelse om adgangsmuligheder med den eksamen, der forventes bestået i udlandet.

Refusionsadgang for skoleudgifter for udsendte medarbejderes børn ophører ved overgangen til hjemmetjeneste.

Ved hjemkaldelse bør medarbejderen så tidligt som muligt indmelde børn i vuggestue, børnehave, fritidshjem eller skole. Vær opmærksom på at indskrivning til Folkeskolen i de fleste kommuner sker i efteråret forud for det efterfølgende skoleår, men der kan være forskellig praksis fra kommune til kommune. 

Udenlandske ægtefællers danske opholdstilladelse

Orientering om Justitsministeriets praksis for dispensation for bortfald af udenlandske ægtefællers eller samleveres opholdstilladelse under udstationering.

Justitsministeriet har meddelt, at man vil anlægge en ændret administrativ praksis for administrationen af den såkaldte bortfaldsregel (udlændingelovens § 17, stk. 1, 1. pkt.) og har i den forbindelse bedt Udenrigsministeriet om at orientere sine medarbejdere om ændringen.

Ifølge den nye administrative praksis vil udenlandske ægtefæller eller samlevere til personer, som udstationeres af Udenrigsministeriet, ikke længere være er afskåret fra at få dispensation for bortfald af opholdstilladelse, hvis der er tale om en udstationering i mere end 4 år.

For så vidt angår udstationeringer for perioder op til 4 år vil praksis fortsat - som tidligere - være, at der efter ansøgning indgivet til Udlændingestyrelsen inden udrejsen kan meddeles dispensation for bortfald af opholdstilladelse for denne periode. 
 
Det vil altså sige, at udenlandske ægtefæller eller samlevere til udsendte medarbejdere fortsat skal anmode om dispensation fra bortfaldsreglen til Udlændingestyrelsen, inden de rejser ud, men i henhold til den nye praksis vil de kunne få den ønskede dispensation, også selvom der er, eller undervejs under opholdet, bliver tale om en periode længere end 4 år. Ansøgere, hvis ægtefælle eller samlever oprindelig var udsendt for en periode kortere end eller op til 4 år, vil, hvis udstationering bliver forlænget, også efter fornyet ansøgning herom kunne få dispensation.

Den administrative praksis vil omfatte både personer som pt. opholder sig i udlandet som følge af deres ægtefælle eller samlevers udstationering samt personer, der fremover ledsager deres ægtefælle eller samlever til udlandet i forbindelse med udstationering.

Eventuelle spørgsmål vedrørende den administrative praksis kan rettes til Udlændingestyrelsen eller Familiesammenføringskontoret i Justitsministeriet.

Tilskud til børnepasning

For udsendte før 1. januar 2014 kan der ydes tilskud til børnepasning fra barnet fylder 2 år og indtil det sidste år før egentlig skolestart i 1. klasse svarende til dansk børnehaveklasse.

For udsendte efter 1. januar 2014 kan der ydes tilskud til børnepasning fra barnet fylder 1 år og indtil det sidste år før egentlig skolestart i 1. klasse svarende til dansk børnehaveklasse.

Ordningen omfatter en maksimumsgrænse på DKK 100.000, hvorfra skal trækkes en forældreandel på DKK 28.300, svarende til den gennemsnitlige forældrebetalingstakst i København, Gentofte samt Lyngby-Taarbæk kommuner. Der er således tale om en tilskudsordning.

Der skal være tale om etablerede offentlige pasningsordninger, som kan sammenlignes med danske børnepasningsinstitutioner (vuggestue og børnehave). I det omfang det ikke er muligt eller forsvarligt ud fra en faglig eller sikkerhedsmæssig vurdering at anbringe børnene i offentlige institutioner, kan private pasningsordninger anvendes, dog ikke udgifter til au pair, da der her er tale om et privat ansættelsesforhold.  

I lighed med det offentlige danske børnepasningssystem kan der opnås søskenderabat på 50 pct. af forældreandelen for den/de billigste plads(er).  

Tjenestefrihed

I det omfang der i overenskomsterne (f.eks. fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten) er henvist hertil har ægtefæller og samlevere til medarbejdere i staten ret til tjenestefrihed uden løn i hele den periode, udsendelsen varer.
 
Det gælder både staten, regionerne og kommunerne.

Ansøgning om tjenestefrihed bør vedlægges kopi af den udsendte medarbejders udsendelsesskrivelse.

Ægtefællepension

Formålet med ordningen er at kompensere medfølgende ægtefæller/samlevere til Udenrigsministeriets varigt ansatte for tabt pensionsanciennitet under udsendelse. Ordningen omfatter derfor ikke medfølgende ægtefæller/samlevere/partnere, der som led i et ansættelsesforhold under udsen­del­sen har en pensionsordning.  

Ægtefæller/samlevere/partnere, der er gået på efterløn/aldersbestemt pension (folkepension) på udsendelsestidspunktet, kan ikke optages i ordningen. Sker overgangen til efterløn/aldersbestemt pension i løbet af udsendelsen, bortfalder retten til at være omfattet af ordningen ligeledes fra datoen for overgangen. Det påhviler medarbejderen at underrette Udenrigsministeriet om ændringen.  

Udenrigsministeriet har med Finansministeriet indgået aftale om, at den månedlige ind­be­taling pr. 1. april 2015 udgør

DKK 1.701,00 for medfølgende ægtefælle/samlever/partner til udsendte før 1. januar 2014

DKK 4.223,00 for medfølgende ægtefælle/samlever/partner til udsendte efter 1. januar 2014 

Vejledning samt skema til brug for etablering ved udsendelse eller videreførelse heraf i forbindelse med forflyttelser kan rekvireres hos HR/Udeteam. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives af begge parter, indsendes i original sammen med en kopi af udsendelsesskrivelsen til HR/Udeteam.  

Medarbejdere, hvis medfølgende ægtefælle/samlever/partner tidligere har været optaget i ægtefællepensionsordningen, skal indsende nyt ansøgningsskema i forbindelse med en ny udsendelse.  

En forflyttelse til ny post i udetjenesten betragtes som en ny udsendelse, og originalt skema skal indsendes med henblik på evt. videreførelse af pensionsordningen.  

Medfølgende ægtefæller/samlevere/partnere, som opfylder betingelserne for optagelse i ægtefællepensionsordningen under udstationeringen, og for hvem anmodning om optagelse ikke er indsendt rettidigt i forbindelse med udsendelsen, kan optages i ordningen med virkning fra starten af medarbejderens igangværende udsendelsesperiode.  

Anmodninger modtaget efter medarbejderens hjemkaldelse, kan ikke forventes imødekommet.

Opmærksomheden henledes på, at alle oplysninger/ændringer der kan have betydning for Udenrigs­mini­steriet præmieindbetalinger, skal meddeles HR/Udeteam, straks fra ikrafttrædelsen.

Udsendte til amerikanske poster - Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet indsendes forud for udsendelsesdatoen.   

Ny amerikansk lovgivning har betydning for tilmelding til ægtefællepensionsordningen og forhindrer tilmelding med tilbagevirkende kraft.

Uanset om ægtefællen/samleveren/partneren i første omgang skal være omfattet af ægtefællepensionsordningen eller ej, skal der indsendes ansøgning forud for udsendelsen, idet det kun er muligt at blive optaget i ordningen, mens man er bosat i Danmark.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00