Spring til indhold

Flytning af bohave

Står I over for at skulle udsendes, vil I blive kontaktet af Udenrigsministeriets flytteleverandør, som varetager flytningen. Kontakten til flytteleverandøren etableres således:

  1. Rådgiveren i HR-Udeteamet vil initiere flytningen på flytteleverandørens flytteportal, herunder oplyse om flyttekvote, nuværende tjenestested ('home location'), udsendelsestidspunkt samt kontaktoplysninger.
  2. Herefter vil den udsendte medarbejder modtage en mail med login-oplysninger til flytteportalen, hvor der efter login skal udfyldes nogle supplerende personlige oplysninger.
  3. Når oplysningerne på flytteportalen er blevet udfyldt, vil flytteleverandøren kontakte jer direkte, hvorefter den nærmere tilrettelæggelse af flytningen aftales direkte mellem flytteleverandøren og jer. 

I bør på forhånd undersøge hos repræsentationen, om der er begrænsninger eller særlige forhold, der skal tages hensyn til ved indførsel af flyttegods og varer i det nye opholdsland. Særligt skal I være opmærksomme på, om importtilladelsen fra de lokale myndigheder kan være klar til det aftalte leveringstidspunkt, idet det ofte vil være repræsentationen, der skal indhente denne tilladelse og IKKE flytteleverandørens lokale flyttepartner.

Flytteleverandøren har udarbejdet en praktisk orientering om flytteservice i forbindelse med udflytning. Vejledningen kan findes på leverandørens flytteportal efter login.

I skal selv forsikre det opmagasinerede bohave i Danmark og det bohave, som medtages på udeposten.

Hvis der i forbindelse med flytning sker skader, skal såvel Tryg Forsikring - på mail: transportskade@tryg.dk, eller på tlf. +45 44 20 37 98 - som Udenrigsministeriets flytteleverandør underrettes omgående og skriftligt om skadens art og omfang.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Moms

I hvert enkelt tilfælde rådes du til hos såvel flytteleverandøren som repræsentationen at få oplyst de til enhver tid gældende regler for transport af afgifts- og momsfrie varer i flyttegodset. Varerne kan eventuelt medtages i flyttegodset inden for flyttekvoten. Det frarådes imidlertid at medtage højtbeskattede varer i flyttelæs til f.eks. Rusland på grund af en kompliceret toldbehandling.

For biler gælder en særlig procedure, se under afsnittet om biler.

Hvis I ikke får diplomatisk status, skal I have repræsentationschefens tilladelse til indførsel af toldfri varer, herunder bil.

Momsfritagelse

Inden for EU

I henhold til Skatteministeriets juridiske vejledning D.A.10.1.1.7.1 kan varer og ydelser leveres momsfrit til diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttet personale med diplomatiske rettigheder under forudsætning af at modtageren er berettiget til momsfritagelse i værtslandet.

Dette kan dog normalt ikke ske, før man er ankommet til opholdslandet og anmeldt til den stedlige protokol, hvorfor det ikke vil være muligt at medbringe momsfrie varer med flyttegods til et EU-land, medmindre varerne først indkøbes, og flyttegodset først afsendes, efter at man er anmeldt diplomatisk til op­holdslandets protokol.

Uden for EU

Udenrigsministeriets flytteleverandør angiver to mulige fremgangsmåder for opnåelse af momsfrihed på ny-indkøbte varer til personlig brug i opholdslandet.

1)      En vare købes, og sælger accepterer at opkræve prisen fratrukket moms mod fremvisning af diplomatpas. Varen fremsendes direkte til Udenrigsministeriets flytteleverandør til videreforsendelse ud af Danmark (EU). Når flyttegodset er indklareret på posten, kan repræsentationen bekræfte, at varerne er indført i opholdslandet. Denne dokumentation sendes derefter til sælger. 

2)      En vare købes, og sælger opkræver den fulde pris inkl. moms. Varen fremsendes direkte til Udenrigsministeriets flytteleverandør til videreforsendelse ud af Danmark (EU). Ved modtagelsen af varen, fremsender Udenrigsministeriets flytteleverandør den nødvendige udførselsdokumentation til sælger til brug for dennes momsregnskab. Sælger refunderer herefter momsen til din bankkonto.  

I begge tilfælde gælder, at I først kan få rådighed over varen i opholdslandet. Det er sælger, der vælger fremgangsmåden for momsrefusionen, ligesom sælger helt kan afvise at medvirke hertil.

Momsfritagelse i øvrigt

SKAT oplyser, at udstationerede danske diplomater med midlertidig ophold i lande udenfor EU, i næsten alle tilfælde vil blive afvist i forhold til de gældende regler for turistsalg, og derfor ikke vil kunne benytte de såkaldte taxfree checks fra Worldwide taxfree Denmark og Global Blue. Baggrunden er en stramning i momsloven ( SKAT L12 af 7. juni 2012 ), der indebærer individuel efterprøvelse af, i hvilket omfang tilhørsforholdet til Danmark må anses for uændret at bestå. I lyset af, at danske diplomater udsendes under høj vejkoderegistrering på Folkeregistret, vil det normalt ikke være muligt at blive godkendt i forhold til momsfrihed.

Der henvises i øvrigt til www.skat.dk

Opmagasinering af bohave

Udenrigsministeriet betaler for opmagasinering af det bohave, som ikke medtages på posten. I forbindelse med en flytning er det en god ide at benytte lejligheden til at foretage en sortering af bohavet, inden I afgør, hvad der skal med som flyttegods, og hvad der eventuelt skal opmagasineres på lager for at undgå unødig volumen i det opmagasinerede gods. Som en del af UMs rammeaftale varetager Udenrigsministeriets flytteleverandør også opmagasinering af jeres bohave under udstationeringen. 

Udstationerede medarbejderes bohave, der p.t. er opmagasineret hos andre flyttefirmaer end ministeriets aktuelle flytteleverandør, forbliver på magasin dér og flyttes til hjemadressen af vedkommende firma, når I flytter hjem.

I skal selv forsikre det opmagasinerede bohave i Danmark og det bohave, som medtages på udeposten.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00