Spring til indhold

Fakta om Myndighedssamarbejdet

Siden 2015 har Danmark bidraget til at fremme en mere bæredygtig vækst og udvikling gennem samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i strategisk vigtige udviklings- og vækstlande. Stor efterspørgsel fra såvel lande som danske myndigheder og virksomheder ledte til en udvidelse af ordningen. I dag omfatter den i alt 17 lande og 13 danske myndigheder, 44 aftaler om strategiske sektorsamarbejder og omkring 40 sektorrådgivere udsendt til danske ambassader.

Udklip

Lande (antal sektorer/antal vækstrådgivere):
Argentina (1/1), Bangladesh (1/1), Brasilien (2/2), Colombia (1/1), Egypten (1/1), Etiopien (2/2), Ghana (3/3), Indien (4/4), Indonesien (5/3), Kenya (3/3), Kina (6/6), Marokko (2/2), Mexico (2/2), Nigeria (1/1), Sydafrika (2/2), Tyrkiet (1/1), Vietnam (4/3)

Formål

Formålet med Myndighedssamarbejdet er inden for rammerne af Verdensmålene at fremme bæredygtig udvikling, at styrke de bilaterale relationer og at åbne døre for dansk erhvervsliv.

Myndighedssamarbejdet giver værdi lokalt og for Danmark og danske virksomheder gennem forbedrede rammebetingelser for opnåelse af Verdensmålene gennem lovgivning og standarder og gennem eksponering af danske løsninger og teknologier.

Samarbejdet er målrettet mod sektorer, hvor danske myndigheder har erfaring med regulering, samfundsløsninger og offentligt-private partnerskaber, der kan bidrage til at løse udfordringer med f.eks. vand- og energiforsyning, miljøvenlig affaldshåndtering, troværdig fødevarekontrol, bedre adgang til sundhed, klimavenlig urbanisering, bedre arbejdsmiljø, sikker søfart, effektive patenter og troværdig statistik.

De udsendte sektorrådgivere udgør bindeleddet mellem danske og lokale myndigheder og bidrager med sektorfaglig ekspertise til de konkrete projekter under myndighedssamarbejdet og til det bredere strategiske sektorsamarbejde.

Lande og myndigheder (se kort)
I 2019 blev ordningen udvidet med fire nye lande (Argentina, Egypten, Etiopien og Marokko), en ny dansk myndighed (Danmarks Statistik), 12 nye aftaler om strategiske sektorsamarbejder og yderligere 11 vækstrådgivere.

  • Miljøstyrelsen – Indien (vand)
  • Patent- og Varemærkestyrelsen – Indien (immaterielle rettigheder)
  • Danmarks Statistik – Marokko, Vietnam og Ghana (statistikproduktion)
  • Søfartsstyrelsen – Kenya (søfart)
  • Energistyrelsen – Egypten (vind), Etiopien (vind) og Kina (fjernvarme)
  • Fødevarestyrelsen - Indonesien (mejeri- og fødevarer)
  • Aarhus Kommune – Ghana (vand)
  • Københavns Kommune – Argentina (klimatilpasning, klimavenlige bygninger og grøn teknologi)

I dag er 17 lande og 13 danske myndigheder involveret i 44 myndighedssamarbejder i Afrika, Asien, Latinamerika og Europa støttet af omkring 40 vækstrådgivere på ambassaderne.

Danske myndigheder:  

Beskæftigelsesministeriet

Arbejdstilsynet

Erhvervsministeriet

Søfartsstyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Fødevarestyrelsen

Sundhedsministeriet

Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Danmarks Statistik

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsen

Undervisningsministeriet

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Kommuner

København, Aarhus

Finansiering og bevillingsrammer

Myndighedssamarbejdet finansieres af udviklingsbistanden. På Finansloven for 2021 er der afsat 125 mio. kr. til samarbejdet.

Myndighedssamarbejdet kan bestå af flere faser af 3 års varighed med en budget på mellem 5-10 mio. DKK.

Eksempler på myndighedssamarbejder

Arbejdsmiljø i Bangladesh
Det danske Arbejdstilsyn har siden 2015 samarbejdet med arbejdstilsynet i Bangladesh om at styrke Bangladeshs arbejdstilsyn så arbejdsmiljøet i alle brancher kan forbedres. Samarbejdet har et særligt fokus på tekstilbranchen, som eksporterer til hele verden og blandt andet producerer til danske mode og tekstilvirksomheder. Tekstilbranchen i Bangladesh beskæftiger ca. 4 millioner mennesker hvoraf 50-65% er kvinder.

Gennem projektet har Arbejdstilsynet i den første fase af projektet bistået med at etablere en ekspertgruppe i Bangladeshs arbejdstilsyn som dels træner andre i inspektion af f.eks. maskinteknik, ulykkesforebyggelse, kemisk arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed på byggepladser og dels rådgiver lovgiverne om, hvordan arbejdstilsynet kan udvikles og styrkes. I projektets anden fase er der fokus på at forbedre kvaliteten af arbejdstilsynets inspektioner, sikre at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt, motivere virksomheder og etablere sikkerhedskomitéer.

Myndighedssamarbejdet er med til at understøtte og skubbe på Bangladeshs egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet som siden 2013 har ført til udbygning af kontrolenheder og kraftig vækst i antallet af inspektorer.

Fra dansk side er også fagbevægelsen 3F, Dansk Erhverv, og Aalborg Universitet involveret i projektet.

Fødevaresikkerhed i Kenya

Fødevarestyrelsen har siden 2016 samarbejdet med myndighederne i Kenya om at styrke fødevaresikkerheden i et land, hvor der er ringe kontrol med hygiejne og pesticidrester til skade for den kenyanske forbrugers sundhed og for Kenyas eksportmuligheder. Forbedring af fødevaresikkerheden har høj prioritet hos de kenyanske myndigheder, som bl.a. har planer om at samle den i dag meget spredte og fragmenterede myndighedskontrol.

Som et resultat af samarbejdet under første fase af projektet, er de kenyanske myndigheder nu gået sammen om at forberede et kvalitetssikringssystem baseret på EU’s regler og introducere et paradigmeskifte fra kontrol af fødevarer til kontrol af fødevareoperatørerne i alle led af værdikæden. I anden fase videreudbygges dette samarbejde med fokus på at forbedre fødevaresikkerheden både i de overordnede systemer og i værdikæderne inden for gartneri og mælkeprodukter.                         

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]