Spring til indhold

FN's Børnefond (UNICEF)

Forebyggelse, undersøgelse og rapportering af sager om forsøg på korruption inden for FN’s børnefond (UNICEF)

UNICEFs ”Office of Internal Audit and Investigations” (OIAI) er ansvarlig for at foretage interne revisioner samt for at enten udføre egne undersøgelser eller overvåge undersøgelser. Kontoret rådgiver også om relaterede emner som risikostyring. OIAI’s revisioner dækker en bred vifte af emner. I tillæg til det traditionelle fokus på overholdelse af regler og retningslinjer samt på regnskabsmæssige sager, undersøges også økonomi og effektivitet i UNICEFs forretnings- og programmæssige operationer og systemer på hovedkvartersniveau samt i landekontorerne.

OIAI’s beslutninger om, hvad der skal gøres til genstand for revision, er baseret på objektive risikovurderinger via en global risikomodel, konsultationer med relevante divisioner på hovedkvarters- og regionalt niveau, UNICEF’s evalueringskontor samt eksterne revisorer.

OIAI rapporterer til UNICEF’s eksekutivdirektør og til UNICEF’s bestyrelse mindst én gang årligt. Der fremlægges i rapporten til bestyrelsen (som er tilgængelig på UNICEF's hjemmeside) statistik over gennemførte revisioner og undersøgelser, registrerede klager og antal sager opgjort efter type, og der fremlægges en udtømmende liste over tilfælde af forsøg på svindel og korruption. Dertil gøres også rede for ledelsens respons på anbefalinger fra de interne revisioner, og der gives en vurdering af den overordnede status for interne kontroller i UNICEF. Rapporten omfatter OIAI’s revisionsaktiviteter for både landekontorer, regionale kontorer samt hovedkontoret.

OIAI rapporterer også til en rådgivende revisionskomité (AAC), bestående af fem eksterne eksperter. Komitéen mødes flere gange årligt for at drøfte OIAI’s arbejdsprogram og for at interviewe ledere fra forskellige dele af UNICEF. AAC rapporterer til UNICEFs eksekutivdirektør. Rapporten er tilgængelig på UNICEF's hjemmeside.

UNICEF opdaterede i 2013 sin nul-tolerancepolitik, der beskriver procedurer i forbindelse med bedrageri begået af ansatte eller andre med tilknytningsforhold til UNICEF. Politikken skal bl.a. afstedkomme, at mistanke om forseelser kan rapporteres af ansatte eller udenforstående, bl.a. via en hotline, uden frygt for repressalier. I tillæg hertil vedtog UNICEF i 2007 en ’whistleblower’ politik, der har til formål at beskytte individer, som rapporterer om bedrageri eller misbrug, mod forfølgelse.

I december 2007 etableredes et etikkontor, der samarbejder tæt med, men er uafhængigt af, OIAI og rapporterer direkte til eksekutivdirektøren. I tillæg til den øvrige ledelsesrapportering omkring uregelmæssigheder, præsenterer etikkontoret en selvstændig rapport til bestyrelsen. Kontoret blev oprettet med henblik på at sikre, at UNICEF’s arbejde og arbejdsmiljø lever op til høje etiske standarder.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk