Spring til indhold

Bolivia

Denne side og de tilhørende undersider indeholder Danmark-Bolivias landepolitik 2013-2018

"" 

Indledning

Hovedfokus i fortsat partnerskabet med Bolivia er fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og grøn vækst samt fremme af menneskerettigheder. Danmark er i fortsat dialog med Bolivia for at fremme Danmarks globale politiske prioriteter inden for menneskerettigheder, bæredygtig udvikling (grøn vækst), herunder klimaforandringer og biodiversitet (jf. Amazonas’ globale betydning) samt i at styrke handelsforbindelserne.

Bolivia befinder sig i en skrøbelig overgang fra udbredt fattig- dom og enorm ulighed, der især rammer oprindelige folk, til et konsolideret demokratisk og mere lige samfund baseret på retsstatsprincipper og bæredygtig udvikling. Et fortsat udviklingssamarbejde, hvilket er det primære danske politiske instrument, kan fremme en mere holdbar og stabil udvikling i denne overgangsfase.

Der er et stort potentiale for resultater i form af reduceret ulighed i relation til både indkomst og respekt for menneskerettighederne, nedbringelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling. Dels fordi der i Bolivia er vilje til at fremme en rettighedsbaseret udvikling, og dels på grund af den gensidige tillid, opbygget gennem et langvarigt udviklingssamarbejde mellem Danmark og Bolivia.

Udviklingssamarbejdet med Bolivia begyndte i 1970’erne. Det blev stoppet i 1980 som følge af et militærkup, men genoptaget i 1994 baseret på en fornyet boliviansk politisk vilje til fattigdomsbekæmpelse og fremme af respekten for oprindelige folks rettigheder.
Resultaterne har generelt været tilfredsstillende:

  • Større anerkendelse af oprindelige folks rettigheder, f.eks. i den nye forfatning, gennem etablering af interkulturel og tosproget undervisning og gennem udstedelse af skøder på 12 mio. hektarer til oprindelige folk.
  • Titusindvis af familier med små landbrug har oplevet en forbedring af indkomst og arbejdsforhold. Det har bidraget til fattigdomsbekæmpelse og et reduceret konfliktniveau. Bedre infrastruktur har forbedret vilkårene for små og mellemstore virksomheder, især inden for landbrug, og forbedret adgangen til  de interne markeder.
  • Piger, oprindelige folk og andre sårbare grupper har fået bedre adgang til uddannelse.
  • En styrket kapacitet til forvaltning af naturressourcer og fremme af bæredygtig udvikling har resulteret i bedre levevilkår for oprindelige folk i beskyttede områder og en forbedret forvaltning af disse områders biodiversitet og økosystemer.
  • Udvalgte offentlige tjenesteydelser er blevet mere effektive gennem den danske støtte til offentlige reformer og den offentlige forvaltning er blevet mere transparent. Eksempler er automatiseret og gratis udstedelse af eksamensbeviser til studenter, implementering af et nyt ID-kortsystem og forbedret adgang til retsvæsenet. Alle medvirker til at forebygge korruption.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Læs mere

For flere udførlige oplysninger om det danske bistandssamarbejde med Bolivia, henvises til ambassadens hjemmeside.