Spring til indhold

Mål og overordnet strategi for det Dansk-Bolivianske samarbejde


Det overordnede mål for det dansk-bolivianske partnerskab for 2013–2018 er at bidrage til at reducere fattigdom og ulighed via en bæredygtig udvikling, der respekterer menneskerettighederne.

De strategiske mål er:

  • Fremme af inkluderende og bæredygtig, grøn, økonomisk vækst.
  • Fremme af politiske og civile rettigheder for alle.
  • Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcerne.

""


Disse målsætninger er gældende for udviklingen i Bolivia specifikt, men også udtryk for målsætninger for den globale udvikling, som Danmark ønsker at fremme i relationerne med Bolivia. Udviklingssamarbejdet er det centrale, men vil blive suppleret med andre policy-instrumenter.
Udviklingen af det nye landeprogram og dets aktiviteter vil understrege en rettighedsbaseret tilgang i tråd med strategien for det danske udviklingssamarbejde, den bolivianske forfatning og bolivianske politikker.

De tre mål hænger sammen og vil direkte styrke de økonomiske, civile, politiske og miljømæssige rettigheder for dem, der lever i fattigdom, især oprindelige folk og kvinder.
Der er klare forbindelser mellem de tre strategiske områder. En inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst vil bidrage til at skabe flere og bedre arbejdspladser og dermed bidrage direkte til fattigdomsbekæmpelse. Derudover vil den bidrage til at øge den offentlige sektors indtægter og dermed støtte regeringens politik til fordel for et fortsat øget niveau af offentlige investeringer og ydelser, såsom uddannelse, sundhed, vand, infrastruktur mv. til gavn for dem, der lever i fattigdom eller i områder, hvor sådanne ydelser i øjeblikket ikke leveres, særligt oprindelige folk.

Bæredygtig vækst indebærer også øget anvendelse af grønne teknologier inden for landbrug, skovbrug, industriproduktion mv. Endelig indebærer bæredygtig økonomisk vækst en diversificering af økonomien med flere investeringer og skabelsen af flere og bedre arbejdspladser i landbruget og industriproduktionen, herunder de små virksomheder. Det vil bidrage til øget beskæftigelse for en voksende arbejdsstyrke, ligesom det vil skabe arbejde til dem, der forlader uproduktive jobs i landbruget og i små-skala minedrift. Det stiller krav til forbedring af erhvervsklimaet, som vil være et centralt

Øget produktivitet i landbruget vil kunne medvirke til at sænke presset for at inddrage jord til ny landbrugsjord og dermed mindske skovrydning.
Danida Business Partnerships programmet forventes at bidrage til indførelsen af grønne teknologier, jobskabelse og forbedrede handelsrelationer mellem Bolivia og Danmark. Gennem EU arbejdes der for at indgå en partnerskabsaftale med Bolivia med henblik på at fremme handel og investeringer, samhandel, jobskabelse og bæredygtig udvikling. Hertil kommer eksportfremmestøtte til interesserede danske virksomheder, som ventes at stige gradvist i de kommende år.

Retsstaten er afgørende for at fremme respekten for politiske og civile rettigheder, konsolidere demokratiet yderligere og bekæmpe handel med narkotika og mennesker. Retsstaten er også vigtig for at sikre flere investeringer i privatsektoren (gennem sikring af ejendomsret og håndhævelse af kontrakter) og dermed forbedre den økonomiske udvikling. Videre er den central for at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og respekten for de oprindelige folks rettigheder.
Dialogen med Bolivia – både bilateralt og sammen med EU – om fremme af retsstaten og menneskerettighederne vil fokusere på opnåelse af konkrete fremskridt, som Bolivia selv eller gennem udviklingssamarbejde kan opnå.

Et andet vigtigt instrument for den danske indsats vil være bidrag til FN´s indsatser til fremme af menneskerettighederne i Bolivia, herunder aktiv deltagelse i Menneskerettighedskommissionens ’Universal Periodic Reviews’, og gennem andre FN-organisationer såsom Sekretariatet for FN´s Højkommissær for Menneskerettigheder, der er repræsenteret i Bolivia. Dialog om vigtige internationale menneskerettighedsspørgsmål, såsom kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder, rettigheder for mindretal og oprindelige folk, vil også være i fokus.

Eftersom Bolivia er et af verdens mest biodiverse lande og samtidig er et af de lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer, vil fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer være vigtig, ikke blot for bolivianernes fremtid, men for den globale fremtid. Bedre lovgivning, participatorisk forvaltning og nye teknologier i forbindelse med udvinding af naturressourcer kan hjælpe med at mindske fattigdommen nu og samtidig bevare naturressourcer og økosystemer for kommende generationer.

Udviklingssamarbejde, herunder klimafinansiering og Danidas erhvervsinstrumenter, vil være de centrale danske instrumenter til en positiv miljøudvikling. En aktiv politisk dialog med Bolivia, især hvad angår bæredygtig udvikling og klimaforandringer nationalt og internationalt, vil også være i fokus.

Støtte gennem danske civilsamfundsorganisationer og forskningssamarbejder er stadig meget relevant, og vil fortsat være en del af de danske politiske instrumenter i arbejdet for en bæredygtig udvikling i Bolivia såvel som globalt. Den konkrete udmøntning af disse vil bl.a. afhænge af efterspørgslen fra civilsamfundsorganisationerne og forskningen.

Danmark vil aktivt bidrage til at fremme EU-målene om stabilitet, demokrati, udvikling og regionalt samarbejde i Sydamerika med henblik på at forhindre en voksende kløft mellem ALBA-landene og andre lande, mindske produktion og handel med narkotika, etablere fælles fodslag med Bolivia i spørgsmålet om klimaforandringer og fremme europæisk handel og investeringer.

De EU-medlemslande, der er aktive i udviklingssamarbejdet i Bolivia, er i gang med at formulere en koordineret europæisk indsats for at sikre en arbejdsdeling i udviklingssamarbejdet med den bolivianske regering og med henblik på at etablere fælles programmering fra 2017. Muligheden for trilateralt samarbejde vil også blive undersøgt.

Det er sandsynligt, at Bolivia inden for 10 år vil nå BNI-loftet for dansk bilateral udviklingsbistand (2690 USD pr. person i 2012). Det er derfor forventningen, at det traditionelle udviklingssamarbejde vil blive udfaset inden for 10 år, og dette vil blive forberedt i tæt dialog med bolivianske samarbejdspartnere. Samarbejdet fremhæver derfor også forretningsmæssige partnerskaber, teknologioverførsler og udvidede handelsrelationer.

En central udfordring er den lave kapacitet i den offentlige sektor for planlægning på mellemlangt sigt og organisering af serviceydelser, der kan opfylde borgernes berettigede krav og behov. Eftersom civilsamfundet i Bolivia er relativt stærkt, vil støtte til civilsamfundets fortalervirksomhed gennem bilateralt samarbejde være begrænset, men fokuseret. Det vil være en prioritet i den politiske dialog, herunder med EU-delegationen og EU-medlemslandene, at sikre civilsamfundets ret til såvel demokratisk deltagelse som kontrol med de offentlige ydelser og til informationsadgang.

For at sikre en tilstrækkelig kritisk masse og viden i dialogen med den bolivianske regering, er det planen, at den årlige udbetaling vil være i størrelsesordenen 130–140 mio. kr., hvilket inkluderer Danida Business Partnerships programmet og klimafinansiering, men ikke en eventuel støtte til forskningsudvikling, Danida Business Finance og finansiering gennem danske civilsamfundsorganisationer.

Udformningen af landeprogrammet vil anvende principperne om menneskerettighedsbaseret udvikling og vil have særlig fokus på de fire centrale principper: Ikke-diskrimination med et stærkt fokus på kvinders og oprindelige folks rettigheder; gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen, begge med stærkt fokus på bekæmpelse af korruption; folkelig deltagelse med støtte til civilsamfundet og et særlig stærkt fokus i den politiske dialog på at bevare og udvikle gode rammebetingelser for deltagelse og inddragelse af borgerne og deres civilsamfundsorganisationer i den politiske udvikling og de lovgivningsmæssige processer, samt kontrol med de offentlige institutioner og måden hvorpå de udfører deres man

Desuden vil følgende principper styre udformningen af landeprogrammet:

  1. Programmet vil blive aftalt i tæt dialog med partnerne baseret på deres behov med henblik på at sikre udviklingseffektivitet og arbejdsdeling, herunder facilitering af dialog og partnerskaber mellem det offentlige og det private.
  2. Institutions- og kapacitetsudvikling af den offentlige sektor vil blive prioriteret. Derudover vil Danmark medfinansiere levering af serviceydelser, som partnerne fuldt ud selv kan opretholde, når den danske støtte engang udfases.
  3. Sammenlignet med andre danske partnerlande vil finansieringen pr. sektor såvel som pr. partner være mindre, eftersom den kritiske flaskehals ikke er manglende økonomiske ressourcer, men derimod kapaciteten til at planlægge og implementere aktiviteter effektivt.
  4. Fleksibilitet vil blive tilstræbt med henblik på at yde hurtig støtte, når der måtte opstå muligheder for at gennemføre politisk vanskelige reformer, såsom reformer der fjerner urimelige privilegier og/eller reducerer mulighederne for korruption.
  5. Exit-strategierne vil blive udviklet i samarbejde med partnerne og med en forventet tidshorisont på 3–5 år inden for de områder, hvor den danske bistand forventes udfaset inden udgangen af den 5-årige periode.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk