Spring til indhold

Strategisk mål nr. 1

Fremme af inklusiv og bæredygtig, grøn økonimsk vækst

Begrundelser, udfordringer og muligheder

Den store fattigdom understreger behovet for at fokusere på at sikre høj økonomisk vækst og jobskabelse til gavn for de fattige. Bolivia har potentiale til at opnå vækstrater, der er højere end de 4–6 pct., der er opnået de seneste 7 år, men det kræver forbedringer i erhvervsklimaet.

Størstedelen af den fattige del af befolkningen arbejder i små landbrug og/eller i den uformelle økonomi, hvor især handel beskæftiger mange. Naturgasproduktionen og de moderne miner, der i de senere år har bidraget mest til væksten og eksporten og til stigningen i den offentlige sektors indtægter, skaber højproduktive, men ikke mange, nye arbejdspladser.

Produktionen og produktiviteten i landbruget er lav hovedsagelig på grund af lavteknologiske landbrugsmetoder. Traditioner og sædvaner, især i højlandet, forhindrer i vid udstrækning sammenlægningen af de små landbrug til større og mere økonomisk rentable brug. Mangelfuld adgang til finansiering og markeder er andre begrænsninger.

Små innovationer vil kunne betyde store forbedringer i form af øget produktivitet og samtidig mindske presset på naturressourcerne. I øjeblikket udvides landbrugsarealet ekspansivt i det tropiske lavland med omkring 300.000 hektar årlig skovfældning. Dette sker i takt med, at folk fra højlandet og dalområderne migrerer på grund af manglende økonomiske muligheder.

Overgangen fra smålandbrug til en mere markedsorienteret produktion foregår stadig meget langsomt, især i højlandet og dalområderne. Det nuværende udviklingssamarbejde mellem Danmark og Bolivia understøtter denne forandringsproces og har endvidere udviklet forskellige støttemekanismer med gode resultater. Samtidig er efterspørgslen på landbrugsprodukter stigende både internt, som følge af Bolivias økonomiske vækst, og eksternt på grund af en forøget efterspørgsel på specielle bolivianske produkter som for eksempel quinoa, der traditionelt produceres af landsbysamfund med ekstrem fattigdom.

I det tropiske lavland er landbrug ofte drevet af udenlandsk kapital, der investerer i stordrift. Disse produktionsformer er ofte ikke bæredygtige, fordi der er mangel på incitamenter til at investere i at bevare landbrugsjordens frugtbarhed, eftersom der stadig er billig ny jord til rådighed i skovområderne.

Imidlertid vil øget landbrugsproduktion og produktivitet ikke i sig selv være nok til at skabe et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser. Selv om udviklingen i landbruget bidrager til at øge indkomsten i landdistrikterne, vil der fortsat være migration til byområderne, hvor migranterne primært finder arbejde i den uformelle økonomi, hovedsageligt inden for handel og service. Derfor er der også et behov for at skabe flere anstændige, nye arbejdspladser i byområderne.

For øjeblikket er investeringerne i den private sektor lave – mindre end 10 pct. af BNP. Selvom dette tal ikke fyldestgørende medregner investeringerne i den store uformelle økonomi, er det en udfordring for Bolivia at øge de private, produktive investeringer. Samtidig giver hjemmemarkedet og en voksende turisme gode muligheder (også for danske virksomheder).

Mulighederne for øget produktion udnyttes ikke fuldt ud, da den private sektor – herunder de internationale investorer – ikke har tillid til regeringens tilsagn om, at den ønsker at skabe et godt erhvervsklima. En række love og regler for den private sektor, herunder for de mindre erhvervsdrivende, er stadig ikke på plads, og der er et behov – og dermed en mulighed – for at støtte udviklingen af disse, herunder gennem facilitering af social dialog mellem regering, arbejdstagere og arbejdsgivere.

En styrkelse af tilliden mellem det offentlige og det private og et forbedret erhvervsklima ville medvirke til at tiltrække mere formelle private investeringer (indenlandske såvel som udenlandske), stimulere markederne for små og mellemstore virksomheder såvel som for landmænd og skabe basis for at indføre bedre og grønnere teknologi.

Der er stadig en manglende vilje fra alle sider til at samarbejde om, hvordan man kan forbedre erhvervsklimaet for at fremme gode investeringer og arbejdspladser, men der er dog muligheder for at facilitere en sådan dialog – også selvom der er en tendens til øget statslig involvering i produktionen.

 

Følgende hovedresultater forventes at blive nået:

  • Øget indkomst, produktivitet og fødevaresikkerhed blandt små-bønder – især blandt oprindelige folk, kvinder såvel som mænd.
  • Øgede offentlige og private produktive investeringer, bl.a. gennem forbedret erhvervsklima.
  • Øget antal af anstændige og økonomisk bæredygtige arbejdspladser for kvinder og mænd, især oprindelige folk.
  • Øgede danske investeringer og styrkede, bæredygtige handelsforbindelser med Bolivia, der fremmer teknologioverførsel og øget konkurrencedygtighed i overensstemmelse med principperne i FN´s Global Compact.

 

Indhold/indsatsområder

Der ventes fortsat støtte til kapacitetsopbygning i Landbrugsministeriet med henblik på udvikling af politikker og på monitorering af landbrugsudviklingen. Desuden ventes fortsat støtte til Landbrugsministeriets program i de fattigste områder i Bolivia for at øge små og mindre landbrugs og deres organisationers produktion, produktivitet, forarbejdning og afsætning.

Dette program har et tæt samarbejde med lokale kommuner og landbrugerne og deres organisationer, der også bidrager med finansiering. Programmet bidrager til at styrke kapaciteten i kommuner til at fremme produktiv udvikling. Flere tusinde landbrugsfamilier, stort set udelukkende oprindelige folk, vil få gavn af dette. Der vil blive arbejdet på, at andre donorer inddrages.

Endvidere ventes det nationale institut for landbrugs- og skovbrugsforskning fortsat støttet for at fremme partnerskaber mellem det offentlige og private med henblik på udvikling og anvendelse af bedre frø og mere bæredygtige produktionsmetoder. Denne støtte vil blive givet i samarbejde med andre donorer, herunder Verdensbanken og Schweiz.

Støtte til små og mellemstore virksomheder ventes fortsat gennem samarbejde med deres organisationer på nationalt plan, med hvilke der allerede er opnået gode erfaringer. Fokus vil være på at hjælpe virksomhederne med en forbedret adgang til teknologi, markeder og finansiering, hvilket vil bidrage til øget produktivitet, salg og anstændige, økonomisk bæredygtige arbejdspladser.

Desuden planlægges støtte med henblik på at fremme politikudformning og social dialog mellem den private sektor, den offentlige sektor og arbejdsmarkedets parter på nationalt og lokalt plan for at forbedre erhvervsklimaet og arbejdstagernes rettigheder.

Den forventede støtte til en bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcerne i skovområder, især Amazonas, og i nationalparker vil også bidrage til at skabe varige arbejdspladser, herunder produktion baseret på skovprodukter, økosystemtjenester (såsom rent vand og optag af CO2) samt turisme.

Danida Business Partnerships programmet vil fremme økonomisk udvikling og jobskabelse gennem samarbejde mellem det bolivianske og danske erhvervsliv og andre partnere, hvilket vil føre til øgede danske investeringer i Bolivia. Endvidere kunne Danida Business Finance muligvis yde finansiering til relevante projekter inden for miljø, vedvarende energi, vand og sanitet med mere.

Der vil blive lagt vægt på fremme af menneskerettighederne, herunder arbejdstagernes rettigheder, miljømæssig bæredygtighed og anti-korruption i overensstemmelse med FN´s Global Compact.

Fremme af danske investeringer og samhandel vil især ske med udgangspunkt i Danidas erhvervsinstrumenter og de muligheder, som de giver for dansk erhvervsliv, samt i en gradvis styrkelse af facilitering af kommercielt samarbejde.

Inddragelse af danske forskningsinstitutioner kunne yderligere fremme en bæredygtig udvikling inden for landbruget og andre produktive sektorer, herunder i samarbejde med Danida Business Partnerships programmet.

Mulighederne vil også blive vurderet for at gøre en indsats for at lette samarbejdet mellem den danske ressourcebase (forskningsinstitutioner, virksomheder osv.) og bolivianske partnere, der har brug for adgang til moderne og grøn teknologi, hvor dansk erhvervsliv har en komparativ fordel.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk