Spring til indhold

Strategisk mål nr. 2

Fremme af politiske og civile rettigheder

Begrundelse, udfordringer og muligheder

Det er fortsat en udfordring for Bolivia at forbedre kvaliteten og kvantiteten af de offentlige tjenesteydelser for alle borgere på en ikke-diskriminerende måde. I mange områder af landet er staten ikke til stede, og grundlæggende ydelser er ikke let tilgængelige. Såvel kvaliteten som kapaciteten i de offentlige organisationer er svag, og korruption er udbredt. Det betyder, at retsstaten på mange områder ikke gør sig gældende.

Der er behov for mere ansvarlige og effektive offentlige institutioner. Adgangen til retsvæsenet er for eksempel dårlig på grund af manglende tilstedeværelse i mange områder af Bolivia og/eller på grund af manglende viden, manglende ressourcer og diskriminerende praksis. Dette er især tilfældet for oprindelige folk og kvinder. Vold mod kvinder og krænkelser af deres seksuelle og reproduktive rettigheder er et stort problem.

Der er mangel på samarbejde mellem offentlige organisationer, for eksempel dem, der er ansvarlige for registrering og identifikation af personer (udstedelse af id-kort), dåbsattester, beskatning, registrering af fast ejendom, indvandring, banktilsyn, skoleindskrivning, offentlig sygesikring mv.

Bolivianernes tillid til retsvæsenet og politiet er meget lav, hvilket skyldes: a) regelmæssige overtrædelser af menneskerettighederne; b) meget langsommelig rettergang; c) manglende gennemsigtighed og talrige tilfælde af korruption, og d) indblanding fra politiske og økonomiske interesser.

Udover indflydelsen fra den økonomiske og politiske magt, skyldes det dårligt fungerende retsvæsen: 1) lavt budget for infrastruktur, udstyr og personale; 2) ineffektiv ledelse, organisering og personale; 3) en uhensigtsmæssig geografisk balance, der efterlader en stor del af landbefolkningen uden adgang til retsvæsenet, og 4) tunge og bureaukratiske juridiske procedurer.

Bolivia er midt i en proces med dybtgående ændringer i organiseringen af de forskellige grene af magten, især den udøvende og den dømmende magt, som følge af den nye forfatning, der trådte i kraft i 2010. Regeringens målsætning, som Danmark deler, er at gøre staten (og dens tjenesteydelser) mere effektiv, mere ansvarlig og tilgængelig for alle bolivianere. Denne proces kræver betydelige reformer af centrale institutioner som for eksempel retsvæsenet.

Mange af disse reformer bliver, og vil blive, mødt med modstand fra de grupper, der drager fordel af status quo. Regeringen er tvunget til at navigere mellem: 1) mange specifikke interesser (som genererer konflikter); 2) en enorm reformdagsorden; 3) begrænsede menneskelige ressourcer, og 4) meget omstændelige procedurer.

Mange af reformerne kræver ikke store eksterne finansielle ressourcer. Derimod kræver de eksterne partnere, der er fleksible, villige til at dele risici og klar til at yde hurtig finansiering, der kan starte reformerne, når mulighederne byder sig til. De eksterne samarbejdspartnere skal derfor være risikovillige, de skal have evnen til at forstå den politiske økonomi, og de skal have tilstrækkelig kapacitet til at engagere sig konstruktivt.

Bolivianerne er generelt godt organiserede, når det kommer til at gøre krav på deres rettigheder. Det vurderes, at de største begrænsninger for fremme af de politiske og civile rettigheder og retsstatsprincippet ligger i den offentlige sektor, altså i manglende kapacitet i de offentlige organisationer, som har ansvaret for at sikre rettighederne.

Danmark har i en årrække, sammen med Sverige, støttet retsvæsenet og vigtige offentlige reformer, der skal fremme gennemsigtigheden og begrænse mulighederne for korruption mv. Der er et tillidsfuldt forhold mellem Danmark, Sverige og Bolivia, hvad angår håndteringen af disse centrale og ofte følsomme udfordringer.

 

Følgende hovedresultater forventes at blive nået:

  • Bedre adgang til retsvæsenet til gavn for de mest sårbare grupper, herunder kvinder og oprindelige folk.
  • Bedre adgang til udvalgte offentlige tjenesteydelser til gavn for de mest sårbare grupper, herunder kvinder og oprindelige folk.
  • Styrkelse af borgernes tillid til centrale offentlige serviceydelser inden for retsvæsenet og andre offentlige organisationer, herunder bekæmpelse af korruption.
  • Mere effektiv, transparent og ansvarlig forvaltning i de offentlige organisationer, der støttes af Danmark i alle sektorer.

En væsentlig del af støtten (20–30 pct.) ventes at blive indrettet på en sådan måde, at den fleksibelt kan rettes mod de områder, hvor der er et stort behov og samtidig muligheder for at fremme en positiv forandring. Dette indebærer en gradvis tilgang til reformer, ikke baseret på store overordnede planer. Der vil blive givet prioritet til de områder, hvor indvirkningen på den fattige del af befolkningens rettigheder, herunder kvinder og oprindelige folk, er størst.

 

Indhold/indsatsområder

Der forventes fortsat støtte til retsvæsenets centrale organisationer og til forbedringer af vigtige offentlige tjenesteydelser.
Programmets tilgang vil være menneskerettighedsbaseret. Andre vigtige strategiske elementer i programmet vil være: Fremme af resultatbaseret forvaltning i partnerorganisationerne med henblik på at omdanne forvaltningen fra dens nuværende fokus (der overvejende omhandler kontrol med regler og procedurer); fremme af koordinering og samarbejde mellem offentlige organisationer, der kan drage fordele af hinandens arbejde, samt kapacitetsopbygning gennem medfinansiering af infrastruktur i fjerntliggende områder, udstyr, software-systemer, uddannelse og teknisk bistand til start af reformer.

Støtte til retsvæsenet forventes at ske i samarbejde med andre donorer, såsom EU. Hovedsamarbejdspartnere ventes at være anklagemyndigheden, domstolene og den offentlige forsvarer med særligt henblik på at sikre adgang til retsvæsenet i de egne af Bolivia, hvor der ikke er adgang, herunder i landområder og i de byområder, der er vokset stærkt, og hvor kapaciteten ikke fulgt med. I disse områder er der en koncentration af fattige og oprindelige folk. Et særligt fokus vil være på fremme af kvinders rettigheder. Støtte til civilsamfundet ventes ligeledes at have fokus på især kvinders adgang til retsvæsenet.

De specifikke områder, der vil modtage støtte gennem programmet for offentlige reformer, vil blive defineret i samarbejde med den bolivianske regering og andre mulige donorer. Det forventes, at der vil blive ydet støtte til modernisering og forenkling af de administrative processer og procedurer ved hjælp af moderne teknologi, der kan nedbringe ventetiderne, øge gennemsigtigheden og ansvarligheden, reducere diskrimination, forbedre samarbejdet og dialogen mellem regeringen og ikke-statslige aktører, forbedre den inter-institutionelle koordinering osv. Mulige indsatsområder er fortsat støtte til personregistrering, migration, ejendomsregistrering, skatteopkrævning


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk