Spring til indhold

Strategisk mål nr. 3

Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer og af indsatser til forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringerne

 Begrundelse, udfordringer og muligheder

Skovrydning og skovødelæggelse er et alvorligt miljøproblem i Bolivia. Det berører fattige folks livsmuligheder, landets unikke biodiversitet og bidrager negativt til Bolivias muligheder for at forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne. Årsagerne hertil er blandt andre juridisk og politisk usikkerhed, mangel på integrerede strategier for territorieforvaltning, svage statslige institutioner, svag kontrol- og monitoreringskapacitet, manglende økonomiske incitamenter, og lave alternativomkostninger og lav værditilvækst til de skovprodukter, der produceres og eksporteres med meget lille forarbejdning.

Blandt mulighederne for udvikling er de forskellige erfaringer med skovforvaltning og den igangværende proces med formulering af politikker for en bæredygtig og integreret model for forvaltning af skovene og andre miljømæssige sektorplaner. Skovforvaltning er et centralt område i forhold til forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer og for at forbedre levebrødet for de mennesker, der lever i fattigdom, næsten udelukkende oprindelige folk.

Bolivia har et potentiale for en øget produktion af vedvarende energi (og renere teknologi), herunder vind, sol, vandkraft og bioenergi. Regeringen er med dansk støtte i gang med at udvikle en strategi for vedvarende energi. En væsentlig hindring er subsidierne til benzin, diesel og flydende gas. Det kan tage år, før regeringen vil være i stand til markant at mindske omfanget af subsidier. Hvis rammebetingelserne forbedres, vil vedvarende energi være en god mulighed for den danske støtte.

I Bolivia går meget energi tabt i energioverførsler, i bygninger og i industrien. Der er potentiale for at forbedre energieffektiviteten betydeligt. Der er også potentiale for at fremme renere teknologi inden for andre områder, såsom en mere effektiv udnyttelse af vandressourcerne i landbrug og industri. Det danske udviklingssamarbejde har gode erfaringer at bygge videre på, og der er muligheder for inddragelse af dansk viden.

Følgende hovedresultater forventes at blive nået:

  • Styrket bevarelse af skov og biodiversitet i nationalparker og skovområder.
  • Forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringerne gennem integreret skovforvaltning.
  • Forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi.
  • Øget brug af dansk viden og øgede danske investeringer i renere produktion og bæredygtig skovforvaltning (såsom i de skovrelaterede produkter).

 
Indhold/indsatsområder

Der ventes samarbejde med Miljøministeriet og tilknyttede relevante offentlige organisationer på centralt plan til udvikling af miljømæssige normer og regler, strategiske miljøvurderinger, monitorering og evaluering af miljøet, herunder skovressourcer, hvilket er en fortsættelse af hidtidige indsatser.

Der ventes også fortsat samarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af nationalparkerne. Herudover ventes støtte til biodiverse områder med fokus på Amazonas. Dette ventes at ske gennem bistand til udmøntning af den nye lov for Moder Jord, der omfatter etablering af en mekanisme til fremme af bæredygtig skovforvaltning med tæt inddragelse af oprindelige folks organisationer og territo-rier, statslige og kommunale myndigheder, civilsamfundet og den private sektor.

Det vurderes at indebære kapacitetsopbygning af lokale aktører i territoriel forvaltning og bæredygtig produktion af skovprodukter til fordel for de oprindelige folk i områderne, og bevarelse af naturressourcer og økosystemer og begrænsning af klimaforandringer til gavn for kommende generationer. Det vil således også medvirke til at styrke selvstyret på lokalt niveau. Udvikling af instrumenter, der kan øge produktiviteten på en bæredygtig måde og bidrage til at mindske den forøgelse af landbrugsjorden, der sker gennem skovrydning, vil ventes at være en central aktivitet.

I samarbejde med relevante ministerier og den private sektor vil der blive ydet støtte til fremme af energieffektiviteten. Det vil blive løbende vurderet, om der er potentiale i støtte til udvikling af vedvarende energi. Såfremt potentialet er til stede, ventes der ligeledes iværksat indsatser på dette område.

Der forventes også fortsat støtte til civilsamfundets arbejde med at fremme de miljømæssige rettigheder og rettighederne for Moder Jord i overensstemmelse med den bolivianske politik og de oprindelige folks rettigheder.

Udviklingssamarbejdet udgør et godt udgangspunkt for dialog med Bolivia med henblik på at sikre ambitiøse internationale aftaler inden for bæredygtig udvikling, herunder på klimaområdet og i forhold til fastlæggelse af post-2015 globale målsætninger for bæredygtig udvikling.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk