Spring til indhold

Overordnet vision og strategi 

Den overordnede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia i løbet af de næste fem år er at bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil – i samarbejde med den bolivianske regering, civilsamfundet og den private sektor – ske gennem støtte til fremme af et bredt sæt af menneskerettigheder med direkte fokus på økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder. Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer, såsom skove og landbrugsjord, og fremme af grøn teknologi og energieffektivitet vil være centrale elementer. Hovedmålgrupper vil være oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte.

Manglende forvaltningskapacitet i den offentlige sektor er en større begrænsning i Bolivia end mangel på finansiering. Derfor vil den danske finansielle støtte til de forskellige indsatsområder og partnerorganisationer være relativt lille i forhold til normen i de fleste danske samarbejdslande, og generel budgetstøtte vil ikke være relevant. Fokus vil være på opbygning af kapacitet og udvikling af effektive forvaltningsmodeller, der fremmer lige rettigheder for alle.
Dialog og samarbejde mellem den private sektor, civilsamfundet og regeringen er hæmmet af mangel på gensidig tillid. Der eksisterer megen viden og erfaring i civilsamfundet og i den private sektor, som kunne bidrage langt mere til udviklingen i Bolivia, hvis der var større tillid. Derfor vil der være fokus på at fremme og facilitere partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor og civilsamfundet.

Det vigtigste danske politikinstrument vil være det bilaterale udviklingssamarbejde. Danmark vil imidlertid også aktivt fremme menneskerettighederne og demokratiseringen i Bolivia gennem EU og multilaterale fora som FN´s Menneskerettighedskommission, andre FN-organisationer og udviklingsbankerne.

Udviklingssamarbejdet giver også et godt udgangspunkt for en politisk dialog med Bolivia i relation til internationale forhandlinger om klimaforandringer, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder. Dialogen med Bolivia vil i vid udstrækning foregå i tæt samarbejde med EU og de medlemsstater, der er til stede i landet.
Sidst, men ikke mindst, vil handel og investeringer mellem Danmark og Bolivia blive fremmet med udgangspunkt i Danida Business Partnerships programmet og andre erhvervsinstrumenter. Erfaringer fra udviklingssamarbejdet inden for de produktive sektorer vil blive udnyttet på dette område, og der vil være fokus på synergimuligheder mellem indsatserne i de forskellige sektorer. Interesserede danske virksomheder vil blive assisteret med handelsfremme.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk