Spring til indhold

Bilag 2: Danmark udviklingsaktiviter i Burkina Faso

Generel budgetstøtte
Danmark har siden 2005 ydet generel budgetstøtte til implementeringen af Burkina Fasos strategi for fattigdomsreduktion. Programmet for perioden 2008–2012 har en samlet ramme på DKK 275 mio., hvoraf DKK 225 mio. er øremærket til generel
budgetstøtte i to årlige trancher: En tranche på 80 pct. baseret på en evaluering af den makroøkonomiske situation, årlige vurderinger vedr. gennemførelsen af den nationale fattigdomsstrategi og reformer i den offentlige økonomiske forvaltning, og en tranche på 20 pct., der er relateret til forbedring af en eller flere indikatorer vedr. bekæmpelse af korruption. Programmet yder også støtte til reformer i den offentlige økonomiske forvaltning og til civilsamfundsorganisationer, der i deres funktion som vagthund bekæmper korruption og fremmer gennemsigtighed i de offentlige budgetter. Et nyt makroøkonomisk program for perioden 2012–15 er blevet godkendt med et samlet budget på DKK 230 mio., hvoraf DKK 213 mio. ydes som generel budgetstøtte. Det nye program yder fortsat støtte til civilsamfundsorganisationer og deres vagtfunktion og fremmer grøn vækst i de nationale og lokale udviklingsstrategier.

Støtte til god regeringsførelse
Danmark har i en årrække ydet støtte til aktiviteter til fremme af god regeringsførelse i Burkina Faso, siden 2008 som led i et større program. Programmet har et budget på DKK 130 mio. (2008–2013) og yder støtte til offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med decentralisering, menneskerettigheder, demokrati og ligestilling mellem kønnene. I 2012–13 udarbejdes et nyt program for støtte til god regeringsførelse.

Støtte til landbrugssektoren
Danmark har støttet landbrugssektoren siden 1992, og det første sektorprogram blev indledt i 2000. De seneste år har Danmarks udviklingssamarbejde ændret fokus i retning af den private sektor, men der er fortsat fokus på støtte til udviklingen af et nationalt landbrugssektorprogram og til infrastruktur i den offentlige sektor. Programmet for 2006–2013 på DKK 285 mio. erstattes i 2013 af et nyt program med et budget på DKK 380 mio. for en femårig periode (2013–2018). Det nye program tager sigte på at skabe økonomisk vækst gennem en styrket produktivitet og konkurrencedygtighed for meget små, små og mellemstore virksomheder inden for udvalgte værdikæder gennem a) styrket rådgivning, bedre adgang til kredit og stærkere interesseorganisationer og b) bedre juridiske og politiske rammebetingelser samt udvikling af infrastruktur i den offentlige sektor til gavn for udvalgte værdikæder.

Støtte til vand- og sanitetssektoren
Den nuværende støtte til vand- og sanitetssektorprogrammet er det største danske sektorprogram i Burkina Faso med en ramme på DKK 450 mio. for en seksårig periode fra 2010–2015. Danmark yder sektorbudgetstøtte til det nationale vand- og sanitetsprogram samt teknisk bistand til det ministerium, der har ansvaret for
vand- og sanitetsforsyning. Danmark yder også støtte til integreret
vandressourceforvaltning gennem fælles finansiering (basket funding) i samarbejde med andre udviklingspartnere. Der etableres vandkomiteer i de fem flodoplande i Burkina Faso med det formål at udarbejde bæredygtige og effektive vandplaner
for tildeling af vandmængder til de forskellige brugere.

Støtte til uddannelsessektoren
Det danske landeprogram har støttet udannelsessektoren i Burkina Faso siden 2004. Den bilaterale bistand til sektoren er imidlertid ved at blive udfaset og erstattes af øget dansk støtte til multilaterale institutioner, der arbejder med uddannelse. Danmark yder støtte til grundskoleuddannelse og læsekundskaber
gennem fælles finansiering (basket funding) med andre udviklingspartnere. Danmark yder også støtte til innovative erhvervsuddannelsesmetoder, der skal skabe bedre sammenhæng mellem den private sektors behov og uddannelsessystemet.
Udfasningsprogrammet gælder for perioden 2010–2014 og har et budget på DKK 75 mio.

Anden støtte
Danmark støtter erhvervssamarbejdet mellem danske og burkinske virksomheder ved hjælp af kommercielle instrumenter og forretningsprogrammet Danida Business Partnership Programme. Der ydes også støtte til kulturprogrammer og kulturel
udveksling mellem Burkina Faso og Danmark. Danmark støtter bekæmpelse af hiv/aids i Burkina Faso inden for rammerne af et program med en bevilling på DKK 70 mio. (2007–2012). Den danske ambassade i Burkina Faso kan via den lokale bevillingskompetence også reagere hurtigt på nye behov, hvad enten de opstår i forbindelse med en krisesituation eller i form af pilotprojekter, der går forud for større og innovative programmer. 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk