Spring til indhold

Bilag 3: Burkina Fasos strategi for vækst og bæredygtig udvikling

Burkina Fasos strategi for fattigdomsreduktion (PRS) og landets strategi til vækst og bæredygtig udvikling (Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCADD, 2011–2015) har fokus på fire hovedområder:

  1. Accelereret vækst gennem vækstpoler, jobskabelse, styrkelse af små og
    mellemstore virksomheder, landbrugssektoren og landbrugsvirksomheder, investeringsklima, miner og infrastruktur (vand, veje, energi, osv.). Tilgangen indebærer, at accelereret vækst og øget fattigdomsbekæmpelse gennem flere offentlige investeringer skal hænge bedre sammen med økonomien i landområderne – i lyset af den udbredte fattigdom i landområderne.
  2. Investering i menneskelig udvikling, herunder fokus på fortsat udvidelse af grunduddannelse samt en koordineret udvidelse af sekundær- og erhvervsuddannelserne, bedre kvalitet i sundheds- og uddannelsessystemerne, beskæftigelse generelt og beskæftigelse til unge i særdeleshed og fokus på yderligere social inklusion og retfærdighed.
  3. Styrkelse af politisk, økonomisk og lokal god regeringsførelse med fokus på fortsat at udvikle robuste interne og eksterne kontroller til at bremse korruption og sikre offentlige institutioners ansvarlighed, reformer af retssystemet og fortsatte fremskridt i implementeringen af overensstemmelses- foranstaltninger for principperne under gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI). Et andet fokusområde i strategien er decentralisering og overførsel af kompetencer til et decentralt niveau.
  4. Integrering af tværgående spørgsmål, især ligestilling mellem kønnene men også forvaltning af naturressourcer og demografi.

Monitorering og politikdialog af SCADD tager udgangspunkt på sektorniveauet, hvor programmerne monitoreres, og der rapporteres om fremskridt, som indgår i en overordnet fælles national politikdialog. Rammerne for dialogen på det overordnede niveau er baseret på en performancematrix med input fra alle sektorer. Performancematrixen evalueres og opdateres hvert år, og er et vigtigt input til vurderingen af fremskridt for forvaltning og udbetaling af både generel budgetstøtte og sektorbudgetstøtte. En trojka bestående af udviklingspartnere koordinerer den generelle dialog med regeringenfra udviklingspartnernes side. Trojkaen danner også rammerne for koordineringen mellem den burkinske regering og de udviklingspartnere, der står bag den generelle budgetstøtte.

Den overordnede målsætning med SCADD er at indfri 2015-målene. Men i betragtning af de reelle forhold i landet og de fremskridt, der hidtil er sket, er en række af SCADD-målsætningerne mindre ambitiøse end 2015-målene, især i forhold til at udrydde ekstrem fattigdom, nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder og sikre kvalitet i uddannelsessystemet. SCADD-målsætningerne vedr. adgang til vand og adgang til uddannelse er identiske med 2015-målene, hvilket afspejler, at Burkina Faso har større udsigter til at nå disse 2015-mål end andre.

I bilag 4 findes en oversigt over indikatorer for 2015-målene og SCADD-målsætningerne.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk